Erasmus+ praktika

Erasmus+ studentų ar absolventų praktika – laikotarpis, praleistas Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalies įmonėje ar organizacijoje. Erasmus+ praktika suteikia studentui galimybių prisitaikyti prie visos Europos Sąjungos darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą ir kultūrą.

Erasmus+ studento chartija

Erasmus+ programos partneriai, su kuriais sudarytos bendradarbiavimo sutartys dėl Erasmus studentų ir personalo mainų.

DALYVAUTI „ERASMUS+“ ATRANKOJE GALI:

1. Studijų praktikai gali dalyvauti visi nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai.
2. Absolvento praktikai gali dalyvauti nuolatinių ir ištęstinių studijų paskutinio kurso studentai.
3. Studentai, kurie studijų pakopoje studijoms ir praktikai nėra išnaudoję 12 mėn. „Erasmus+“ mobilumo limito.

Dalyvauti Erasmus+ konkurse ir pretenduoti išvykti praktikai gali visi motyvuoti ir gerai mokantys užsienio kalbą nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Atranką vykdo Šiaulių valstybinės kolegijos Tarptautinių ryšių skyrius kartu su atitinkamais fakultetais bei katedromis.

Minimalus Erasmus+ praktikos mobilumo laikotarpis yra 2 pilni mėnesiai. 2 mėnesių praktika pagal Erasmus+ programą susideda iš ne mažiau kaip 9 ECTS kreditų, 3 mėnesių – iš ne mažiau kaip 15 ECTS kreditų Visi studentų surinkti kreditai (kai atliktos visos praktikos veiklos ir gauti įvertinimai) privalės būti užskaitomi Šiaulių valstybinėje kolegijoje.
Erasmus+ praktikai leidžiama išvykti neribotą kartų skaičių, tačiau bendra mobilumo mėnesių suma, įskaitant Erasmus+ studijų mobilumus ir BIP veiklas, negali viršyti 12 mėnesių.

DAUGIAU APIE ATRANKAS

 

TINKAMOS IR NETINKAMOS ĮMONĖS ORGANIZACIJOS PRAKTIKAI

TINKAMA VIETA PRAKTIKAI:

1. Aukštojo mokslo institucija, turinti Erasmus aukštojo mokslo chartiją.
2. Įmonė / organizacija, esanti bet kurioje programoje dalyvaujančioje šalyje (ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Makedonija).
3. Priimanti įmonė / organizacija privalo būti registruota užsienio šalyje.
4. Priimančioje įmonėje / organizacijoje galėsite įgyvendinti praktikos apraše numatytus tikslus.

NETINKAMA VIETA PRAKTIKAI:

1. Aukštojo mokslo institucijos, įmonės / organizacijos, esančios Lietuvoje.
2. Aukštojo mokslo institucijos, įmonės / organizacijos, esančios studento gyvenamojoje šalyje (angl. country of residence).
3. ES institucijos ir agentūros.

 

FINANSAVIMAS

Kiekvienam studentui, išvykstančiam „Erasmus+“ praktikai / absolvento praktikai, skiriama stipendija. 

Šalių grupė

Šalys

Stipendija praktikai EUR/mėn.

1

Danija Suomija, Islandija, Airija, Liuksmeburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija

750

2

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija

750

3

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Šiaurės Makedonija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Turkija

690


Erasmus+ stipendija yra dalinė, t. y. nepadengia visų gyvenimo išlaidų, todėl privaloma turėti papildomų lėšų.
Erasmus+ stipendija mobilumo dalyviui išmokama per du kartus: 80% skirtos dotacijos išmokama pasirašius dotacijos sutartį, 20% skirtos dotacijos išmokama studentui grįžus ir atsiskaičius už Erasmus+ praktiką.

Mažiau galimybių turintys studentai: mažiau galimybių turintys studentai gauna papildomą individualią 250 EUR per mėnesį paramą prie ES „Erasmus+“ dotacijos. 

 

PRIEŠ IŠVYKSTANT

„Erasmus+“ praktikai / absolvento prktikai atrinktiems studentams surengiamas susitikimas, kurio metu studentai supažindinami su išvykimo į užsienio įmones / organizacijas dokumentų pildymo tvarka. Apie juos atrinkti studentai informuojami el. paštu. 

Pasirengimas praktikai / absolvento praktikai

– Studentas savarankiškai ieškosi praktikai tinkamos įmonės / organizacijos.
Studentas turi suderinti su savo katedros vedėju ir prodekanu profesinės praktikos užduotis ir tikslus, išvykimo į Erasmus+ praktiką laikotarpį. Pasirinkimas turi būti patvirtintas katedros vedėjo ir prodekano.
– Gauti iš įmonės / organizacijos pasirašytą iškvietimo laišką (angl. Confirmation letter).
Užpildyti pagal pateiktą formą praktikos sutartį (angl. Learning Agreement for Traineeship).
Apsidrausti sveikatos, civilinės atsakomybės ir nuo nelaimingų atsitikimų draudimu.
– Pasirašyti finansinę sutartį.
– Pasidomėti apgyvendinimu / kelione.

IŠVYKUS

– Priimančioje įmonėje / organizacijoje studentas įgyvendina praktikos sutartyje numatytus tikslus, atlieka praktikos vadovo paskirtas užduotis.
– Iškilus problemoms priimačioje įmonėje / organizacijoje apie tai pranešti Traptautinių ryšių koordinatoriui.
– Norint prasitęsti praktiką / absolvento praktiką studentas turi apie tai pranešti Tarptautinių ryšių koorindatoriui ne vėliau likus mėnesiui iki praktikos pabaigos.

GRĮŽUS

Sklandų Erasmus+ praktikos suderinimą tarp siunčiančios ir priimančios institucijų, Erasmus+ studijų laikotarpio rezultatų įskaitymą reguliuoja Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (angl. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).

Grįžus tarptautinių ryšių koordinatoriui reikia pristatyti:
1. Priimančios įmonės / organizacijos išduotą pasiekimų įvertinimą (angl. Transcript of Records).
2. Užpildyti Europos Komisijos ataskaitą (angl. Participant report), kuri bus suformuota ir atsiųsta elektroniniu paštu.
3. Aprašymą apie mobilumą priimančioje įmonėje / organizacijoje ir nuotraukų. Viskas bus pateikiama viešojoje erdvėje.

 

 

 

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių skyriuje (CR 206 kabinetas):

Guoda Kačinskaitė, Tarptautinių ryšių koordinatorė – Erasmus+ praktika
Tel. +370 41 43 37 93
El. paštas g.kacinskaite@svako.lt