Informacijos valdymas

Kuo dažniau girdime žodį informacija, tuo aiškiau suvokiame, kokia galinga jėga ji yra.

Įmanoma pasiekti, kad informacija paklustų žmogui – tereikia mokėti ją rasti, tvarkyti, apibendrinti ir valdyti.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomos Informacijos valdymo programos absolventai ne tik puikiai suvaldo informacijos gausą, bet ir yra pasirengę teikti su informacija susijusias paslaugas, žino, kaip nustatyti ir vertinti žmonių informacinius poreikius.

Programa subalansuota kūrybingiems kruopštukams, kuriems artimi humanitariniai, socialiniai, iš dalies ir informatikos mokslai.

Atkreipk dėmesį, kad ši programa vienintelė Lietuvoje rengia informacijos valdymo specialistus, galinčius dirbti tiek tradicinėse informacijos saugojimo ir valdymo institucijose (bibliotekose, archyvuose, muziejuose ir pan.), tiek ir moderniose (verslo įmonėse, didelių duomenų valdymo institucijose ir pan.).

Dar vienas programos išskirtinumas – pagal dvigubo diplomo sutartį tuo pačiu metu galima studijuoti ne tik Šiaulių valstybinėje kolegijoje, bet ir Porto politechnikos instituto Porto apskaitos ir administravimo institute (ISCAP) (Portugalija).

Vilioja galimybė gauti iškart dviejų šalių diplomus?

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

užsienio kalba

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Šiaulių valstybinė kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, rengianti informacijos valdymo specialistus. Absolventai dirba tiek tradicinėse informacijos saugojimo ir valdymo institucijose (bibliotekose, archyvuose, muziejuose ir pan.), tiek ir moderniose (verslo įmonėse, įvairiose organizacijose, didelių duomenų valdymo institucijose ir pan.). Pagal dvigubo diplomo sutartį galima rinktis studijuoti Porto politechnikos instituto Porto apskaitos ir administravimo institute (ISCAP) (Portugalija).

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba informacijos valdymo specialistais (verslo informacijos paslaugų, archyvų, muziejų specialistais, bibliotekininkais ir kt.) tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos šalių įvairių tipų verslo ir kultūros organizacijose, bibliotekose, dokumentacijos ir informacijos centruose ir tarnybose, archyvuose, paveldo institucijose ir kitose įstaigose, kuriose reikalingi ne tik informacijos išteklių, paslaugų valdymo žinios ir įgūdžiai, bet ir gebėjimas bendrauti, aptarnauti vartotojus, dirbti komandoje.
Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal informacijos paslaugų, komunikacijos, vadybos ir kitų studijų krypčių antrosios pakopos studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Vadybos ir komunikacijos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531JX016
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių / anglų
Švietimo sritis Žurnalistika ir informacija
Studijų krypčių grupė Socialiniai mokslai
Studijų kryptis Informacijos paslaugos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Vadybos ir komunikacijos katedros vedėja Laima Naujokienė, el. p. l.naujokiene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 51
svako-2020-informacijos-valdymas.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti informacijos specialistus, gebančius valdyti informaciją, nustatyti ir vertinti vartotojų informacijos poreikius bei teikti jiems informacines, kultūrines ir edukacines paslaugas.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą studentas:
Žinios, jų taikymas
 • Žino ir supranta praktinį informacijos valdymo srities išmanymą suteikiančias filosofijos, statistikos, socialinių mokslų (psichologijos, vadybos, teisės, informacijos ir komunikacijos mokslų ir kt.) teorijas.
 • Taiko naujausiomis mokslo įžvalgomis ir/ar praktine veikla grindžiamas žinias, analizuodamas ir vertindamas informacijos valdymą laiko ir erdvės kontekste, nustatydamas ir spręsdamas kompleksines informacijos valdymo įvairiose informacinėse aplinkose problemas.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • Atlieka taikomuosius tyrimus, reikalingus informacijos valdymo ir inovacijų diegimo problemoms spręsti, savarankiškai parinkdamas ir taikydamas kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus; apdoroja duomenis, naudodamas šiuolaikines informacines technologijas.
 • Analizuoja, vertina ir interpretuoja taikomojo tyrimo rezultatus, nagrinėdamas visuomenės informacinius poreikius, informacinę elgseną, organizacijos veiklą ir informuodamas visuomenę apie galimus pokyčius atliktų tyrimų pagrindu.
Specialieji gebėjimai
 • Nustato ir įvertina vartotojų informacijos poreikius, siedamas juos su jų atliekamomis veiklomis ir veiklos strategijomis.
 • Organizuoja tradicinių ir skaitmeninių informacijos išteklių formavimo, paieškos, skaitmeninimo, sklaidos ir saugojimo procesus, atlikdamas informacijos rinkos stebėseną ir eksploatuodamas informacines sistemas.
 • Valdo informacijos srautus, informacijos ir žinių išteklius, taikydamas klasifikavimo, sisteminimo ir metaduomenų kategorizavimo standartus.
 • Atlieka duomenų ir informacijos paiešką įvairiose informacinėse sistemose ir duomenų saugyklose, savarankiškai pasirinkdamas ir taikydamas informacijos analizės įrankius ir metodus, ir teikia informacines paslaugas, atsižvelgdamas į vartotojų poreikius.
 • Taiko įvairias socialinių medijų platformas, organizuodamas neformalų informacinio, kultūrinio raštingumo ugdymą, lavindamas įvairaus amžiaus žmonių kūrybinius gebėjimus ir pažintines nuostatas, konsultuodamas vartotojus apie išteklius, susijusius su įvairia verslo veikla.
Socialiniai gebėjimai
 • Dirba savarankiškai ir komandoje su informacijos ir kitų sričių specialistais, visuomene, Lietuvos ir užsienio partneriais, atsižvelgdamas į globalius pokyčius ir spręsdamas profesinės veiklos uždavinius.
 • Modeliuoja etišką informacinę elgseną darbovietėje ir visuomenėje, prisiimdamas pilietinę ir socialinę atsakomybę už savo ir komandos veiklos kokybę.
 • Efektyviai veikia ir komunikuoja raštu ir žodžiu lietuvių ir užsienio kalba nepažįstamoje, kintančioje, tarpdalykinėje aplinkoje.
Asmeniniai gebėjimai
 • Suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą, geba savarankiškai mokytis, kritiškai vertina ir reflektuoja savo profesinę veiklą ir ją tobulina.
 • Savo veiklą grindžia kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu ir lyderyste, suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklą ir jos poveikį visuomenei ir aplinkai.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Informacijos ir žinių valdymas
 • Internetinės technologijos
 • Statistika
 • Vadyba
 • Informacinės technologijos
 • Medijų filosofija
 • Specialybės kalba
 • Kūno kultūra
 • Informacijos ieška
 • Informacijos išteklių formavimas
 • Informacijos išteklių organizavimo praktika
 • Informacijos paslaugų organizavimas
 • Specialybės užsienio kalba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Informacijos skaitmeninimas
 • Informacinė elgsena
 • Informacinės elgsenos praktika
 • Projektinės veiklos organizavimas
 • Kultūrinės veiklos organizavimas / Kūrybinių industrijų pagrindai
 • Neformaliojo švietimo organizavimas / Edukacinės aplinkos organizavimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Bibliografinis aprašas
 • Daugialypės terpės
 • Informacijos srautų stebėsena ir vertinimas
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Verslo informacijos ištekliai
 • Įvadinė informacijos struktūrų praktika
 • Specialybės užsienio kalba I
 • Kūno kultūra
 • Bendravimo psichologija
 • Informacijos tvarkybos praktika
 • Informacijos tvarkybos sistemos
 • Archyvų informacijos tvarkyba / Dokumentų valdymas
 • Užsienio kalba II (anglų, vokiečių, rusų k.)
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Informacijos išteklių ir darbo sauga
 • Informacijos teisė
 • Mokslo informacijos ištekliai
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Informacijos ir žinių valdymas
 • Statistika
 • Vadyba
 • Informacinės technologijos
 • Medijų filosofija
 • Specialybės kalba
 • Bendravimo psichologija
 • Daugialypės terpės
 • Informacijos išteklių formavimas
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Įvadinė informacijos struktūrų praktika
 • Specialybės užsienio kalba I
 • Informacijos skaitmeninimas
 • Informacijos tvarkybos praktika
 • Informacijos tvarkybos sistemos
 • Informacinė elgsena
 • Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų k.)
 •  
 • Mokslo informacijos ištekliai
 • Archyvų informacijos tvarkyba / Dokumentų valdymas
 • Kultūrinės veiklos organizavimas / Kūrybinių industrijų pagrindai
 • Neformaliojo švietimo organizavimas / Edukacinės aplinkos organizavimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Bibliografijos aprašas
 • Informacijos srautų stebėsena ir vertinimas
 • Internetinės technologijos
 • Verslo informacijos ištekliai
 • Informacijos ieška
 • Informacijos išteklių organizavimo praktika
 • Informacijos paslaugų organizavimas (KD)
 • Specialybės užsienio kalba I
 • Informacijos išteklių ir darbo sauga
 • Informacijos teisė
 • Informacinė elgsena
 • Informacinės elgsenos praktika
 • Projektinės veiklos organizavimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas