Kokybės užtikrinimas

 

Vadovybės atstovė kokybei
Silva Adomavičienė
Tel.: (8 41) 52 37 69, 8 699 93 818
210 kab. (Aušros al. 40)
el. p. kokybe@svako.lt


2014 m. Šiaulių valstybinė kolegija akredituota 6 metams (veikla nuolat tobulinama pagal planą).

VEIKLOS TOBULINIMO PLANO ĮGYVENDINIMO PAŽANGA

Šiaulių valstybinė kolegija nuo 2012 m. yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė.

2021 m. socialinės atsakomybės ataskaita

KOKYBĖS POLITIKĄ sudaro: Kolegijos vizija, misija, kokybės gerinimo strateginiai principai ir kokybės tikslai.

Kokybės politika kasmet peržiūrima ir Akademinėje taryboje patvirtinamas jos tinkamumas (2020-04-20 nutarimu Nr. ATN-18).

KOKYBĖS VADOVAS (septintasis leidimas) patvirtintas Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos 2021 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. ATN-12.

KOLEGIJOS VERTYBĖS:

  • Sąžiningumas – kolegijoje bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiami tiesos sakymu, etišku elgesiu, pagarba kitam asmeniui bei intelektinei nuosavybei.
  • Veržlumas – kolegijoje siekiama sužadinti studentų motyvaciją, plėtoti akademinės bendruomenės narių kūrybinį potencialą, sutelkti dėmesį į galimybes ir ateitį.
  • Atvirumas – kolegija yra akademinė viešoji erdvė, atvira naujoms idėjoms, kūrybinėms mintims ir diskusijoms.
  • Kokybės kultūra – kokybės tikslams pasiekti sutelkta bendruomenė prisiima atsakomybę už kokybės kultūros plėtotę kolegijoje.
  • Orientacija į asmenybę – kolegija per vykdomas studijas, neformalųjį mokymą, taikomuosius tyrimus atveria galimybes asmenybei augti, kurti ir tobulėti.


Šiaulių valstybinė kolegija, vadovaudamasi ESG nuostatomis, savo kokybės vadybos sistemoje taiko LST EN ISO 9001:2015 Europos standarto reikalavimus, į veiklos kokybės vertinimo procesą integruoja dalį Europos kokybės vadybos fondo (EFQM) veiklos tobulinimo modelio principų.

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA YRA SERTIFIKUOTA