Stipendijos

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS


2022 01 21

Vadovaujantis Socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu, 2021–2022 studijų metų pavasario semestre (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį) Šiaulių valstybinės kolegijos studentai gali gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Socialines stipendijas gali gauti studentai, studijuojantys nuolatine ar ištęstine studijų formomis valstybės finansuojamose ar nefinansuojamose vietose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

– yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

– turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

– yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pagal šį kriterijų iki paraiškų pildymo elektronine forma termino pabaigos, t. y. iki vasario 24 d., studentas privalo pateikti VSF jo socialinį statusą patvirtinančius dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijas ir studento gimimo liudijimo kopiją arba teismo nutarimo dėl paskirtos globos kopiją).

Socialinės stipendijos dydis – 6,5 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai, t. y. 273 Eur per mėnesį (nuo 2022 m. sausio 1 dienos – 1 BSI = 42 Eur).

Studentai, norintys 2021–2022 studijų metų pavasario semestrą gauti socialinę stipendiją, nuo 2022 m. sausio 20 d iki 2022 m. vasario 20 d. (įskaitytinai) VSF interneto svetainėje http://vsf.lrv.lt/lt/ turi prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS PARAMA ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2022 m. pavasario semestras). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

SVARBU! Kiekvieną mėnesį, likus lėšų, VSF skelbia papildomus paraiškų teikimus. Sekite informaciją.

Priežastys, kada socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas, nurodytos ČIA.

Išsamesnę informaciją apie prašymų pildymo tvarką galima rasti VSF interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt.

Kilus klausimams, studentai kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154 el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt.

 


 

Skatinamosios stipendijos studentams iš Akmenės krašto
 

2021 11 09

Akmenės rajono savivaldybė, tęsdama bendradarbiavimą su Šiaulių valstybine kolegija, skelbia 2021 m. atrankos konkursą dėl vienkartinių skatinamųjų stipendijų studentams, savo gyvenamąją vietą deklaravusiems Akmenės rajono savivaldybėje.
 
Skatinamąja stipendija siekiama skatinti gerai besimokančius studentus, aktyviai dalyvaujančius visuomeninėje, savanoriškoje veikloje, remti studentų tiriamuosius, mokslinius ar kitokius darbus (pageidautina – susijusius su Akmenės rajono istorine, socialine, ekonomine, politine ir kt. veikla), remti jaunimo kūrybiškumą ir pasiekimus lyderystės, įvairiose mokslo, meno ir kitose srityse.
 
Pretendentų prašymai ir dokumentai Akmenės rajono savivaldybės administracijoje registruojami interesantų priimamajame „vieno langelio“ patalpose iki lapkričio 22 d. 17.30 val. Taip pat prašymus ir dokumentus iki nurodyto termino galima siųsti el. p. info@akmene.lt.
 
Daugiau informacijos: https://www.akmene.lt/naujienos/skelbiamas-skatinamuju-stipendiju-skyrimo-studentams-ir-mokiniams-konkursas/3541.
 
Kilus klausimams studentai kviečiami kreiptis į Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Šiaulių valstybinės kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, II a., 209 kab. tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154, el. p. studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt.Parama užsienio lietuviams


2020 01 22

Vadovaujantis Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1160, užsienio lietuviai, studijuojantys Šiaulių valstybinėje kolegijoje, 2019–2020 studijų metų pavasario semestre gali gauti dviejų rūšių paramą – stipendiją ir / ar socialinę išmoką, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Stipendijos dydis – 126,75 Eur per mėnesį.

Socialinė išmoka – vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą studento socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Užsienio lietuviai, pretenduojantys gauti valstybės paramą, iki 2020 m. vasario 20 d. privalo:

1. užsiregistruoti VSF interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklapyje, reikia autorizuotis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;

2 studentas, kuris dėl paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

○ krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą kilmę iš Lietuvos patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją,

○ arba pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštuntoje klasėje.

  • 3. Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje turi pažymėti socialinį kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti VSF socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai VSF nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.


Užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi išsiųsti registruotu paštu arba kitaip pristatyti į VSF.

Kilus klausimams studentai kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), karantino laikotarpiu kolegijos darbuotojai pasiekiami šiomis ryšio priemonėmis: tel.: 8 618 23 958, (8 41) 52 37 69,  el. p. studijuskyrius@svako.lt.