Stipendijos

KLAUSIMAI

ATSAKYMAI
Kokios stipendijos gali būti skiriamos ir mokamos Šiaulių valstybinės kolegijos studentams? Skatinamosios, tikslinės skatinamosios, socialinės, studijų, vardinės, vienkartinės.
Kam skiriamos skatinamosios stipendijos?  

Skatinamosios stipendijos skiriamos valstybės finansuojamų ir / ar valstybės nefinansuojamų vietų studentams, neturintiems akademinių skolų, vienam studijų semestrui atsižvelgiant į praėjusio semestro studijų rezultatus, priskiriamus puikiam ir tipiniam pasiekimų lygmenims.

Nuo kelinto kurso studentai gali gauti stipendijas?

Stipendijas studentai gali gauti nuo pirmo kurso, bet būtina žinoti, kad skatinamoji stipendija neskiriama pirmąjį studijų semestrą, taip pat studentams, išėjusiems akademinių atostogų ar padariusiems studijų pertrauką.

Kokio dydžio skatinamoji stipendija  gali būti skiriama?

Stipendijos dydis priklauso nuo stipendijų fonde turimų lėšų ir studentų, pasiekusių geriausius studijų rezultatus per semestrą, skaičiaus.

Koks turėtų būti studijų rezultatų vidurkis?

Iš anksto nustatyto studijų rezultatų vidurkio nėra ir negali būti. Studentas visada gali siekti aukštesnio studijų rezultato vidurkio. Taip didėja galimybė patekti į studentų, pasiekusių geriausius studijų rezultatus, sąrašą ir pretenduoti į skatinamąją stipendiją: bazinę (1,15 BSI) ir padidintą (iki 2,3 BSI). Nuo 2022 01 01 1 BSI = 42 Eur.
Pavyzdys: 1,15 BSI×42=48,30 Eur

Kaip apskaičiuojamas vidurkis?

Vidurkis apskaičiuojamas pagal formulę.

Dalyko įvertinimo balas yra dauginamas iš dalyko kreditų skaičiaus, tada visus skaičius reikia sudėti ir padalinti iš bendro semestro kreditų skaičiaus.

Kada yra skiriama skatinamoji stipendija?

Skatinamoji stipendija yra skiriama du kartus per studijų metus, t. y. rudens ir pavasario semestruose, mokama vieną kartą per mėnesį:
rudens semestre* – nuo rugsėjo 1 d. iki vasario 6 d.;
pavasario semestre* – nuo vasario 7 d. iki birželio 30 d.

Ar stipendijos yra skiriamos tik už aukštus studijų rezultatus? Nebūtinai. Vienkartinės stipendijos gali būti skiriamos studentams, aktyviai pasižymėjusiems mokslinėje, kultūrinėje, sportinėje, visuomeninėje veikloje; nelaimės ar artimo žmogaus mirties atveju ar susidarius sunkiai materialinei padėčiai šeimoje. Vardinės stipendijos gali būti skiriamos studentams pagal tam tikras veiklos sritis už aukštus pasiekimus ir prasmingus nuopelnus. Tai LR Prezidentų, rajonų savivaldybių ir kitų rėmėjų (mecenatų) vardinės stipendijos.
Ar bus pranešama asmeniškai, kai stipendija bus skiriama arba jos skyrimas nutrauktas? Taip. Apie Kolegijos skiriamą skatinamąją ir / ar vienkartinę stipendiją, taip pat Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skiriamą tikslinę skatinamąją stipendiją informacija teikiama asmeniškai į studento SVAKO el. paštą. Apie stipendijos nutraukimą pranešama nebus, tačiau studentas dėl šios informacijos gali kreiptis į fakulteto dekanatą.
Ar ištęstinių studijų studentams gali būti skiriamos stipendijos? Taip. Ištęstinių studijų studentai (kaip ir nuolatinių studijų studentai) gali pretenduoti į visas stipendijų rūšis.
Ar iš studento gali pareikalauti grąžinti stipendiją, jeigu studijų rezultatų vidurkis sumažės? Ne. Stipendija – tai negrąžinama finansinė parama studentams.
Kur galima kreiptis dėl stipendijų?

Dėl skatinamųjų, vienkartinių stipendijų galima kreiptis į SPF  ir VTF dekanatus, dėl tikslinės skatinamosios – į VTF dekanatą, dėl socialinių, studijų stipendijų – į Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių.

Sveikatos priežiūros fakulteto dekanatas
M. K. Čiurlionio g. 16A, Šiauliai (120 kab.)
Tel.: (8 41)  52 41 66, 8 615 97 116
El. p. dekanatas.spf@svako.lt

Verslo ir technologijų fakulteto dekanatas
Aušros al. 40, Šiauliai (208 kab.)
Verslo ir technologijų fakulteto I rūmai
Tel.: (8 41) 52 50 95, 8 615 97 115
El. p. dekanatas.vtf@svako.lt

Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius
Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40, II a., 209 kab.
tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154
el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt

 

 

PAAIŠKINIMAI

BSI – bazinės socialinės išmokos dydis
* 2021–2022 m. m.
SPF – Sveikatos priežiūros fakultetas
VTF – Verslo ir technologijų fakultetas

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS


2022 06 30

Vadovaujantis Socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu, 2021–2022 studijų metų pavasario semestre (nuo liepos iki rugpjūčio pabaigos) Kolegijos studentai galės gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Socialines stipendijas gali gauti studentai, studijuojantys nuolatine ar ištęstine studijų formomis valstybės finansuojamose ar nefinansuojamose vietose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pagal šį kriterijų iki paraiškų pildymo elektronine forma termino pabaigos, t. y. iki liepos 11 d., studentas privalo pateikti VSF jo socialinį statusą patvirtinančius dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijas ir studento gimimo liudijimo kopiją arba teismo nutarimo dėl paskirtos globos kopiją).

Socialinės stipendijos dydis – 6,5 bazinės socialinės išmokos (BSI*) dydžiai, t. y. 299 Eur, per mėnesį.
*Nuo 2022-06-01 1 BSI = 46 Eur

Studentai, norintys 2021–2022 studijų metų pavasario semestrą (nuo liepos iki rugpjūčio pabaigos) gauti socialinę stipendiją, nuo 2022 m. liepos 2 d. iki 2022 m. liepos 11 d. (įskaitytinai) per VSF interneto tinklalapį – http://vsf.lrv.lt/lt/ – turi prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS PARAMA ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2022 m. pavasario semestras_liepa). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

SVARBU! Kiekvieną mėnesį, likus lėšų, VSF skelbia papildomus paraiškų teikimus. Sekite informaciją.

Priežastys, kada socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas, nurodytos čia.

Išsamesnę informaciją apie prašymų pildymo tvarką galima rasti VSF internetiniame tinklalapyje adresu: www.vsf.lrv.lt

Kilus klausimams, studentai kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel. (8 41) 52 37 69, el. p. studijuskyrius@svako.lt


 

Skatinamosios stipendijos studentams iš Akmenės krašto
 

2021 11 09

Akmenės rajono savivaldybė, tęsdama bendradarbiavimą su Šiaulių valstybine kolegija, skelbia 2021 m. atrankos konkursą dėl vienkartinių skatinamųjų stipendijų studentams, savo gyvenamąją vietą deklaravusiems Akmenės rajono savivaldybėje.
 
Skatinamąja stipendija siekiama skatinti gerai besimokančius studentus, aktyviai dalyvaujančius visuomeninėje, savanoriškoje veikloje, remti studentų tiriamuosius, mokslinius ar kitokius darbus (pageidautina – susijusius su Akmenės rajono istorine, socialine, ekonomine, politine ir kt. veikla), remti jaunimo kūrybiškumą ir pasiekimus lyderystės, įvairiose mokslo, meno ir kitose srityse.
 
Pretendentų prašymai ir dokumentai Akmenės rajono savivaldybės administracijoje registruojami interesantų priimamajame „vieno langelio“ patalpose iki lapkričio 22 d. 17.30 val. Taip pat prašymus ir dokumentus iki nurodyto termino galima siųsti el. p. info@akmene.lt.
 
Daugiau informacijos: https://www.akmene.lt/naujienos/skelbiamas-skatinamuju-stipendiju-skyrimo-studentams-ir-mokiniams-konkursas/3541.
 
Kilus klausimams studentai kviečiami kreiptis į Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Šiaulių valstybinės kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, II a., 209 kab. tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154, el. p. studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt.Parama užsienio lietuviams


2022 01 24

Vadovaujantis Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1160, užsienio lietuviai, studijuojantys Šiaulių valstybinėje kolegijoje, 2021–2022 studijų metų pavasario semestre gali gauti dviejų rūšių paramą – stipendiją ir / ar socialinę išmoką,  kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Stipendijos dydis – 136,50 Eur / mėn.

Socialinė išmoka – vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą studento socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Užsienio lietuviai, pretenduojantys gauti valstybės paramą, iki 2022 m. vasario 20 d. turi užsiregistruoti VSF interneto svetainėje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto svetainėje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;

– studentas, kuris dėl paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

♦ krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją,

♦ arba pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštuntoje klasėje.

– Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje turi pažymėti socialinį kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti VSF socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai VSF nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi pateikti VSF elektroninėmis priemonėmis arba siųsti paštu.

Kilus klausimams, studentai kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154 el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt.