Priėmimas į ŠVK

Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas prasidėjo birželio 1 d. Stojantieji prašymus gali pateikti informacinėje sistemoje lamabpo.lt

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Šiaulių valstybinė kolegija dalyvauja bendrajame priėmime kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis – kolegijomis ir universitetais. Bendrajame priėmime galima pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Minimalus konkursinis balas 4,3 taikomas visiems, kurie stoja į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas Šiaulių valstybinėje kolegijoje (nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų nepriklauso). Jei konkursinis balas žemesnis – žr. Klausytojo studijos.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Bendrojo priėmimo datos

 

AKTUALU

Bendrojo priėmimo papildomo etapo prašymai teikiami rugpjūčio 12-15 dienomis. Šiame etape gali dalyvauti ir nauji dalyviai.

Dėl valstybės finansuojamų vietų bendrojo priėmimo konkursas vyksta bendrai per visas aukštąsias mokyklas. Papildomam bendrojo priėmimo etapui kolegijose yra likę daugiau negu 800 laisvų valstybės finansuojamų vietų tiksliųjų mokslų studijų kryptyse (ŠVK – automatikos ir elektros inžinerijos, informacinių sistemų technologijos, programų sistemų, statybos, transporto logistikos technologijų studijų programose). Socialinių mokslų bei Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėse (ŠVK – socialinio darbo, informacijos valdymo, buhalterinės apskaitos, finansų, gamybos ir logistikos vadybos, įmonių ir įstaigų administravimo, turizmo ir viešbučių studijų programose) yra likę 40 laisvų valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija vietų (šiuo būdu valstybė apmoka studijų kainos dalį, lygią norminei studijų kainai). Remdamiesi šia informacija, atidžiai sudėliokite pageidavimus bendrojo priėmimo papildomo etapo prašyme (galima nurodyti iki 6 pageidavimų).

Likusios laisvos vietos papildomam bendrojo priėmimo etapui

Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 d., studijų sutartys pasirašomos rugpjūčio 21 d. 9-16 val. ir rugpjūčio 22 d. 9-17 val.

Apie tai, kokie galimi bendrojo priėmimo dalyvių veiksmai kiekviename bendrojo priėmimo etape, skaitykite Bendrojo priėmimo tvarkos apraše.

Tiesioginis priėmimas vykdomas ŠVK priėmimo tarnyboje kiekvieną darbo dieną.

 

ŠVK Studentų priėmimo tarnyba dirba Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40 (įėjimas iš Tilžės gatvės pusės, per Verslo ir technologijų fakultetą) pirmadieniais–penktadieniais 9-16 val. be pietų pertraukos.

Tel. (8 41) 52 37 69, (8 41) 52 50 51
Mob. +370 615 97 114
El. p. priemimas@svako.lt
Portalo Kur stoti forumas


Tiesioginio priėmimo metu galima pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Pateikę ŠVK priėmimo tarnybai išsilavinimo dokumentus ir atitinkantys stojimo reikalavimus stojantieji jau dabar (liepos - rugpjūčio mėn.) gali pasirašyti studijų sutartis.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas reikia būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2018 ar 2019 m. Jei vidurinis išsilavinimas įgytas anksčiau, pakanka turėti brandos atestatą. Konkursinis balas turi būti ne žemesnis negu 4,3. Jei balas žemesnis – žr. Klausytojo studijos.

Perėjimas iš kitų aukštųjų mokyklų, priėmimas į aukštesnius kursus, įskaitant turimą išsilavinimą ar neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas – šiais būdais taip pat galima tapti ŠVK studentu.

Į šias ŠVK studijų programas – automobilių techninis eksploatavimas, mechatronika, multimedijos technologijos – 2019 m. vykdomas tik tiesioginis priėmimas.

Studentų priėmimo tarnyba dirba Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40 (įėjimas iš Tilžės gatvės pusės, per Verslo ir technologijų fakultetą) pirmadieniais–penktadieniais 9-16 val. be pietų pertraukos.

Tel. (8 41) 52 37 69, (8 41) 52 50 51
Mob. +370 615 97 114
El. p. priemimas@svako.lt
Portalo Kur stoti forumas

Pageidaujantys studijuoti atskirus studijų programos dalykus ar jų grupes ir turintys vidurinį išsilavinimą asmenys gali būti priimami į Šiaulių valstybinės kolegijos klausytojo studijas. Studijos mokamos. Priėmimas vyksta ŠVK priėmimo tarnyboje.
Klausytojas, kaip ir studentas, turi teisę naudotis ŠVK auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, centrais, kita studijų įranga ir priemonėmis.
Klausytojo statusas nesuteikia teisės į valstybės socialines garantijas.
Studijų kaina priklauso nuo pasirinktų studijuoti dalykų apimties, t. y. nuo ECTS kreditų skaičiaus. Kainos dydis išreiškiamas bazinės socialinės išmokos (BSI = 38 Eur) dydžiais.

Vieno ECTS kredito kaina 2019 m.:

– sveikatos mokslų, informatikos mokslų, inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėse – 0,8 BSI (30,4 Eur);

– socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėse – 0,6 BSI (22,8 Eur).

Baigusiam studijuoti pasirinktus dalykus klausytojui išduodama akademinė pažyma apie išlaikytus egzaminus ir įskaitas. Šie klausytojo studijų rezultatai gali būti įskaityti vėlesnėse studijose.

 

Studentų priėmimo tarnyba dirba Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40 (įėjimas iš Tilžės gatvės pusės, per Verslo ir technologijų fakultetą) pirmadieniais–penktadieniais 9-16 val. be pietų pertraukos.

Tel. (8 41) 52 37 69, (8 41) 52 50 51
Mob. +370 615 97 114
El. p. priemimas@svako.lt
Portalo Kur stoti forumas

 

1. Baigiau mokslus profesinėje mokykloje. Kokios sąlygos stojant į Šiaulių valstybinę kolegiją, ar bus lengviau įstoti?
Atsakymas.
Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, prie konkursinio balo pridedamas 1 balas. Švietimo sričių atitiktį galima pasitikrinti svetainėje www.aikos.smm.lt.

Profesinių mokyklų absolventams, stojantiems į ŠVK inžinerijos ar informatikos mokslų studijų krypčių programas, trečiojo dalyko (iš keturių ,reikalingų konkursiniam balui sudaryti) įvertinimu gali būti imamas kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, įvertinimas (teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis).

AKTUALU: Profesinio mokymo programos dalis gali būti įskaitoma kaip studijų programos dalis pagal suderintą turinį. Priimti į Šiaulių valstybinę kolegiją pirmakursiai prašymą dėl įskaitymo ir dokumentus pateikia savo fakulteto dekanui per pirmąją studijų savaitę. 


2. Ką pasiūlytumėte stojančiajam, kuris neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas arba bendrojo priėmimo konkurse buvo nukonkuruotas asmenų su aukštesniais konkursiniais balais?
Atsakymas.
Tokiu atveju siūlome rinktis valstybės nefinansuojamas studijas. Sumokėta studijų kaina ar jos dalis gali būti kompensuota gerų studijų rezultatų pasiekusiems asmenims, taip pat atlikusiems karinę tarnybą. Be to, yra galimybė pereiti į valstybės finansuojamą studijų vietą kasmet vykstančios ŠVK studentų rotacijos būdu, jei studentas turi tokią teisę ir yra pasiekęs nustatytus pažangumo kriterijus.

Daugiau apie finansinę paramą galite sužinoti ČIA.

Parama užsienio lietuviams


3. Kokie dokumentai reikalingi pasirašant studijų sutartį?
Atsakymas. 
 Pasirašant studijų sutartis, reikalingi šie dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos:

– galiojantis asmens dokumentas;
– išsilavinimo dokumentai;
– papildomų balų skyrimą pagrindžiantys dokumentai (jei yra).

Pasirašant studijų sutartį, mokama registracijos įmoka – 19 Eur.

Sumokėti galima Kolegijos kasoje banko kortele (grynieji pinigai nepriimami) arba per elektroninės bankininkystės sistemas į Kolegijos sąskaitą viename iš šių bankų:
AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT167180000000141326
AB „Swedbank“ bankas, sąskaitos Nr. LT207300010074110606

Įmokos gavėjas – Šiaulių valstybinė kolegija, įmonės kodas 111968241
Įmokos pavadinimas – registracijos  įmoka
Mokėtojo kodas – įrašyti stojančiojo asmens kodą

Jei studijų sutartį už stojantįjį pasirašo kitas asmuo, reikalingas įgaliojimas, patvirtintas notaro arba sudarytas elektroniniu būdu per www.igaliojimai.lt.

Prašymus dėl bendrabučio skyrimo nuolatinių studijų pirmakursiai teikia studijų sutarčių pasirašymo metu. Ištęstinių studijų studentams tokių prašymų teikti nereikia, jiems vieta bendrabutyje suteikiama sesijų metu.


4. Prieš keletą metų baigiau studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Kokios sąlygos siūlomos jau baigusiems studijas čia ir norintiems ŠVK studijuoti dar kartą?
Atsakymas.
Baigusiems studijas ŠVK ir norintiems studijuoti kitoje studijų programoje (Šiaulių valstybinės kolegijos absolventams) sukurta išskirtinai palanki studijų sistema: galimybė įskaityti jau studijuotus dalykus, su įskaitytų dalykų skaičiumi tiesiogiai susijęs trumpesnis studijų laikas.

Dėl išsamesnės informacijos kviečiame atvykti į kolegiją – į Verslo technologijų fakulteto arba Sveikatos priežiūros fakulteto dekanatą.

Kontaktai:
Sveikatos priežiūros fakultetas, tel. (8 41) 52 41 66, el. p. dekanatas.spf@svako.lt (M. K. Čiurlionio g. 16A). 
Verslo ir technologijų fakultetas, tel.: (8 41) 52 50 95, 8 615 97 115, el. p. dekanatas.vtf@svako.lt (Aušros al. 40). 


5. Studijuodama norėčiau apsigyventi studentų bendrabutyje. Kokios ten buities sąlygos, ar galėsiu ramiai mokytis? Pagal ką teikiama pirmenybė  norintiems gauti vietą bendrabutyje?
Atsakymas.
Pastaraisiais metais vietą bendrabutyje gauna visi jos prašę studentai. Galimybės suderinti studijas ir studentavimą priklauso tik nuo jūsų, tačiau, jei kiltų problemų, esame pasirengę jas spręsti ir išklausyti bendrabučio gyventojus, kad jie būtų patenkinti gyvenimo sąlygomis.

Šiaulių valstybinė kolegija turi du bendrabučius – M. K. Čiurlionio g. 18 ir M. K. Čiurlionio g. 20. Vienas bendrabutis atnaujintas 2015-aisiais, antrasis renovuotas 2017 metais. Kiekviename aukšte yra virtuvės ir dušai. Kambariai dviviečiai ir triviečiai, visuose kambariuose yra šaldytuvai ir mikrobangų krosnelės. Veikia nemokama skalbykla, visi studentai gali sportuoti treniruoklių salėje, žaisti stalo tenisą, biliardą. Lauke studentų patogumui įrengta erdvi automobilių stovėjimo aikštelė.

Gyventojų saugumą visą parą užtikrina vaizdo stebėjimo ir įėjimo kontrolės sistemos. Kolegijos bendrabučiuose vienu metu gali apsigyventi 364 studentai. Bendrabučių gyventojai privalo laikytis Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių.

Mėnesio mokestis – 55 Eur*  už vietą bendrabutyje. Pirmąją įmoką už gyvenimą bendrabutyje reikia sumokėti po Bendrabučio nuomos sutarties pasirašymo, iki rugsėjo 5 d.  Iki kiekvieno mėnesio 25 d. sumokamas mokestis už ateinantį mėnesį. Jeigu yra galimybė, galima mokėti už kelis mėnesius į priekį.

*Kolegijos studentai, turintys 0–25 proc. darbingumo lygį, atleidžiami nuo mokesčio už bendrabučio paslaugas. Kolegijos studentams, turintiems 30–55 proc. darbingumo lygį, mokestis už bendrabučio paslaugas mažinamas 50 proc.


6. Jau kurį laiką dirbu, planuoju stoti į Šiaulių valstybinę kolegiją. Ar man būtų geriau rinktis ištęstines studijas? O gal įmanoma suderinti nuolatines studijas ir darbą?
Atsakymas.
Ištęstinės studijos – skirtos dirbantiems / auginantiems vaikus asmenims, jos trunka ilgiau (4 m.) ir vyksta mažesniu intensyvumu (mažiau dalykų / kreditų per semestrą). Užsiėmimai organizuojami periodinėmis sesijomis – 2 savaites per semestrą ir savaitgaliais. Nuolatines studijas taip pat įmanoma suderinti su darbu – viskas priklauso nuo to, kiek ir kada galite skirti laiko studijomis. Kur kas lengviau su studijomis suderinti pamaininį darbą. Galima pasirinkti studijuoti pagal individualų studijų grafiką ar individualų studijų planą. Kai kurie dalykai gali būti organizuojami ir vykdomi nuotoliniu būdu. Geriausia būtų tiesiog atvykti į Priėmimo tarnybą ir aptarti Jūsų situaciją. Kiekvienu atveju mes ieškome individualaus sprendimo.