Priėmimas į ŠVK

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  8 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).


Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. (nuo 12.00 iki 12.45 val. pietų pertrauka).

Stojantieji taip pat konsultuojami portalo Kur stoti forume.

CENTRALIZUOTAS PRIĖMIMAS

Centralizuotą priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Šiaulių valstybinė kolegija dalyvauja centralizuotame priėmime kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis – kolegijomis ir universitetais. Centralizuotame priėmime galima pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Pagrindinio etapo stojimo prašymų teikimas – birželio 1 d. - liepos 28 d. Visų centralizuoto priėmimo etapų datos.

Minimalūs stojimo reikalavimai

Stojantiesiems į valstybės finansuojamas vietas, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo / įgis 2019–2024 m., reikia būti išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių k. ir literatūros, matematikos ir dar vieno laisvai pasirinkto dalyko.

Stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo / įgis 2018–2023 m., reikia būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą. Stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas, kurie vidurinį išsilavinimą įgis 2024 m., reikia būti išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus (lietuvių k. ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirinktą).

Jei stojančiojo vidurinis išsilavinimas įgytas anksčiau, reikalavimai gali būti skirtingi arba apskritai netaikomi, žr. išsamiau.

Konkursinis stojamasis balas

Minimalus konkursinis stojamasis balas, nustatytas švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 / 2024 studijų metais stojantiems į valstybės finansuojamas koleginių studijų vietas – 4,3.

Minimalus konkursinis stojamasis balas stojantiems į mokamas studijas ŠVK 2023 / 2024 studijų metais – 2,0. Šis reikalavimas taikomas visiems pretendentams į ŠVK studentus, nepriklausomai nuo to, kuriais metais yra įgytas jų vidurinis išsilavinimas. Jei balas žemesnis – žr. Klausytojo studijos.


Konsultacijos dėl priėmimo vyksta ištisus metus. 2023 metų ankstyvasis priėmimas jau baigėsi, kviečiame dalyvauti centralizuotame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas, www.lamabpo.lt

ŠVK ankstyvojo priėmimo metu (2023-05-02 – 2023-05-30) į valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali stoti asmenys, jau turintys brandos atestatą ar kitą dokumentą, patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą.

Kaip vyksta ankstyvasis priėmimas?

1. Stojantysis el. pašto adresu priemimas@svako.lt atsiunčia brandos atestato, jei yra – profesinio mokymo diplomo, kitų išsilavinimo dokumentų, bei dokumentų, įrodančių teisę į papildomų balų skyrimą, kopijas (skenuotas arba kokybiškai fotografuotas), laiške nurodydamas, į kokią studijų programą ketina stoti.

2. Suskaičiuojamas stojančiojo konkursinis balas ir stojantysis informuojamas apie įstojimo galimybę.

3. Stojančiajam pateikiama prašymo forma pildymui (elektroninė ar popierinė).

4. Stojančiajam pateikus užpildytą prašymą ir sumokėjus registracijos įmoką, sudaroma studijų sutartis.

5. Stojančiojo duomenys įkeliami į centralizuoto priėmimo informacinę sistemą iki 2023-05-31. Nenustačius duomenų neatitikimų, pasirašytoji studijų sutartis lieka galioti.

Studijų sutartys gali būti:

► elektroninės sutartys, pasirašomos el. parašu, mobiliu parašu, Smart-ID (atitinkamo funkcionalumo lygio);

► popierinės sutartys, pasirašomos atvykus į Kolegijos priėmimo tarnybą (Aušros al. 40, Šiauliai). Kartu reikia pateikti vidurinio ir kt. išsilavinimo dokumentus bei asmens dokumentus; pasiekimus, už kuriuos buvo suteikti papildomi balai, patvirtinančius dokumentus. Originalai parodomi, Kolegijoje lieka kopijos.


Prieš pasirašant studijų sutartį, reikia sumokėti Kolegijai registracijos įmoką (2023 m. – 35 Eur).

Stojančiuosius kviečiame konsultuotis telefonu  +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba atvykus į Kolegijos centrinius rūmus (Aušros al. 40-211, Šiauliai).


Perėjimas iš kitų aukštųjų mokyklų, priėmimas į aukštesnius kursus, įskaitant turimą išsilavinimą ar neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas – šiais būdais taip pat galima tapti ŠVK studentu. 
Priėmimas į studijų metų eigoje susidariusias laisvas studijų vietas, priėmimas į aukštesnius kursus su ankstesnių studijų dalykų įskaitymu, po pertraukos moksle, baigiamojo darbo rengimui ir kt. vykdomas ŠVK fakultetų dekanatuose. Teirautis dėl priėmimo:

  • į Sveikatos mokslų studijų krypties programas ir Socialinių mokslų krypties Socialinio darbo studijų programą – Sveikatos priežiūros fakultete.
  • į Informatikos mokslų, Inžinerijos mokslų, Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių bei Socialinių mokslų studijų krypties Informacijos valdymo bei Organizacijos komunikacijos ir rinkodaros studijų programas – Verslo ir technologijų fakultete.

 

Pageidaujantys studijuoti atskirus studijų programos dalykus ar jų grupes ir turintys vidurinį išsilavinimą asmenys gali būti priimami į Šiaulių valstybinės kolegijos klausytojo studijas. Studijos mokamos. Dėl priėmimo teirautis el. paštu priemimas@svako.lt, laiške pridėti išsilavinimo dokumentų kopijas.
Klausytojas, kaip ir studentas, turi teisę naudotis ŠVK auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, centrais, kita studijų įranga ir priemonėmis.
Klausytojo statusas nesuteikia teisės į valstybės socialines garantijas, taikomas studentams.
Studijų kaina priklauso nuo pasirinktų studijuoti dalykų apimties, t. y. nuo akademinių kreditų (ECTS) skaičiaus.

Vieno ECTS kredito kaina (nuo 2023-01-23):

socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių programų nuolatinių studijų – 32,90 Eur, ištęstinių – 29,24 Eur;

informatikos mokslų, inžinerijos mokslų, sveikatos mokslų studijų krypčių grupių programų nuolatinių studijų – 44,87 Eur, ištęstinių – 39,89 Eur;

Baigusiam studijuoti pasirinktus dalykus klausytojui išduodama akademinė pažyma apie išlaikytus egzaminus ir įskaitas. Šie klausytojo studijų rezultatai gali būti įskaityti vėlesnėse studijose.

1. Baigiau profesinę mokyklą. Kokios sąlygos stojant į Šiaulių valstybinę kolegiją, ar bus lengviau įstoti?
Atsakymas.
Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, prie konkursinio balo pridedamas 1 balas. Švietimo sričių atitiktį galima pasitikrinti svetainėje www.aikos.smm.lt.

Profesinių mokyklų absolventams, stojantiems į ŠVK inžinerijos ar informatikos mokslų studijų krypčių programas, trečiojo dalyko (iš keturių, reikalingų konkursiniam balui sudaryti) įvertinimu gali būti imamas kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, įvertinimas (teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis).

AKTUALU: Profesinio mokymo programos dalis gali būti įskaitoma kaip studijų programos dalis pagal suderintą turinį. Įstoję į Šiaulių valstybinę kolegiją pirmakursiai prašymą dėl įskaitymo ir dokumentus pateikia savo fakulteto dekanui per pirmąją studijų savaitę. 


2. Ką pasiūlytumėte stojančiajam, kuris neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas arba bendrojo priėmimo konkurse buvo nukonkuruotas kitų stojančiųjų, su aukštesniais konkursiniais balais?
Atsakymas.
Tokiu atveju siūlome rinktis valstybės nefinansuojamas studijas. Sumokėta studijų kaina ar jos dalis gali būti kompensuota gerų studijų rezultatų pasiekusiems asmenims, taip pat atlikusiems karinę tarnybą. Be to, yra galimybė pereiti į valstybės finansuojamą studijų vietą kasmet vykstančios ŠVK studentų rotacijos būdu, jei studentas turi tokią teisę ir yra pasiekęs nustatytus pažangumo kriterijus.

Daugiau apie finansinę paramą galite sužinoti ČIA.

Parama užsienio lietuviams

Taip pat yra galimybė rinktis Klausytojo studijas: vidurinį išsilavinimą turintys asmenys gali būti priimami į Šiaulių valstybinės kolegijos klausytojo studijas, jos mokamos. Klausytojas, kaip ir studentas, turi teisę naudotis ŠVK auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, centrais, kita studijų įranga ir priemonėmis. Konsultuotis dėl šių studijų kviečiame telefonu 8 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba ŠVK fakultetuose.


3. Kokie dokumentai reikalingi pasirašant studijų sutartį?
Atsakymas. 
 Pasirašant studijų sutartis, reikalingi šie dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos:

– galiojantis asmens dokumentas;
– vidurinio išsilavinimo dokumentas (brandos atestatas ir jo priedas), kitų, po vidurinio, įgytų išsilavinimų dokumentai (jei yra);
– papildomų balų skyrimą pagrindžiantys dokumentai (jei yra).

Pasirašant studijų sutartį, mokama registracijos įmoka – 35 Eur.

Sumokėti galima Kolegijos kasoje banko kortele (grynieji pinigai nepriimami) arba per elektroninės bankininkystės sistemas į Kolegijos sąskaitą viename iš šių bankų:

  • AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT167180000000141326
  • AB „Swedbank“ bankas, sąskaitos Nr. LT207300010074110606

Įmokos gavėjas – Šiaulių valstybinė kolegija, įmonės kodas 111968241
Įmokos pavadinimas – registracijos  įmoka
Mokėtojo kodas – įrašyti stojančiojo asmens kodą

Jei studijų sutartį už stojantįjį pasirašo kitas asmuo, reikalingas įgaliojimas, patvirtintas notaro arba sudarytas elektroniniu būdu per www.igaliojimai.lt.


4. Prieš keletą metų baigiau studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Kokios sąlygos siūlomos jau baigusiems studijas čia ir norintiems ŠVK studijuoti dar kartą?
Atsakymas.
Baigusiems studijas ŠVK ir norintiems studijuoti kitoje studijų programoje (Šiaulių valstybinės kolegijos absolventams) sukurta išskirtinai palanki studijų sistema: galimybė įskaityti jau studijuotus dalykus ir 50 proc. nuolaida studijų kainai. Proporcingai įskaitytų dalykų skaičiui studijų trukmė gali būti trumpesnė.

Dėl išsamesnės informacijos kviečiame konsultuotis Verslo ir technologijų fakulteto arba Sveikatos priežiūros fakulteto dekanatuose.

Kontaktai:
Sveikatos priežiūros fakulteto dekanatas, tel. (8 41) 52 41 66, 8 615 97 116, el. p. dekanatas.spf@svako.lt (M. K. Čiurlionio g. 16A)
Verslo ir technologijų fakulteto dekanatas, tel.: (8 41) 52 50 95, 8 615 97 115, el. p. dekanatas.vtf@svako.lt (Aušros al. 40)


5. Studijuodama norėčiau apsigyventi studentų bendrabutyje. Kokios ten buities sąlygos, ar galėsiu ramiai mokytis? Pagal ką teikiama pirmenybė  norintiems gauti vietą bendrabutyje?
Atsakymas.
 Šiaulių valstybinė kolegija turi du bendrabučius – M. K. Čiurlionio g. 18 ir M. K. Čiurlionio g. 20. Vienas bendrabutis atnaujintas 2015-aisiais, antrasis renovuotas 2017 metais. Kiekviename aukšte yra bendros virtuvės ir dušai. Kambariai dviviečiai ir triviečiai, visuose kambariuose yra šaldytuvai ir mikrobangų krosnelės. Veikia nemokama skalbykla, galima sportuoti treniruoklių salėje, žaisti stalo tenisą, biliardą. Lauke įrengta erdvi automobilių stovėjimo aikštelė.

Kolegijos bendrabučiuose vienu metu gali apsigyventi 364 asmenys, vietų pakanka visiems. Galimybės suderinti studijas ir studentavimą priklauso tik nuo Jūsų pačių, tačiau, jei kiltų problemų, esame pasirengę jas spręsti. Bendrabučio gyventojų saugumą visą parą užtikrina vaizdo stebėjimo ir įėjimo kontrolės sistemos. Bendrabučių gyventojai privalo laikytis Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių.

Informacija apie bendrabučius


6. Jau kurį laiką dirbu, planuoju stoti į Šiaulių valstybinę kolegiją. Ar man būtų geriau rinktis ištęstines studijas? O gal įmanoma suderinti nuolatines studijas ir darbą?
Atsakymas.
Ištęstinės studijos kaip tik ir yra skirtos dirbantiems / auginantiems vaikus asmenims, jos trunka ilgiau (4 m.) ir vyksta mažesniu intensyvumu (mažiau dalykų / kreditų per semestrą). Užsiėmimai organizuojami periodinėmis sesijomis – 2 savaites per semestrą ir savaitgaliais. Nuolatines studijas taip pat įmanoma suderinti su darbu – viskas priklauso nuo to, kiek ir kada galite skirti laiko studijoms. Kur kas lengviau su studijomis suderinti pamaininį darbą. Galima pasirinkti studijuoti pagal individualų studijų grafiką ar individualų studijų planą. Kai kurių dalykų studijos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu. Kiekvienu atveju kartu ieškome individualaus sprendimo. Stojantiems 2023 metais skiriama 0,5 papildomo balo, jeigu turima darbo patirtis yra ne trumpesnė negu 1 metai ir atitinka pasirinktos studijų programos kryptį (reikalinga pažyma apie darbo stažą, kurioje matytųsi darbo trukmė ir pareigos).