Priėmimas į ŠVK

BENDROJO PRIĖMIMO DATOS 2024 m.


Stojančiuosius į ŠVK konsultuojame telefonais +370 615 97 114, +370 41 52 50 51, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 212 kab., Šiauliai).


Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.





BENDRASIS PRIĖMIMAS

Bendrąjį priėmimą vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), čia galite teikti prašymą studijoms. Šiaulių valstybinė kolegija dalyvauja bendrajame priėmime kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis – kolegijomis ir universitetais. Bendrajame priėmime galima pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Bendrasis priėmimas prasidėjo 2024 metų birželio 1 dieną. Pagrindinio priėmimo prašymai studijoms teikiami iki liepos 24 dienos 12 val.


Minimalūs stojimo reikalavimai

Stojantiesiems į valstybės finansuojamas vietas, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo / įgis 2019–2025 m., reikia būti išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių k. ir literatūros, matematikos ir dar vieno laisvai pasirinkto dalyko. 2025 m. abiturientams stojant į aukštąsias mokyklas tinka tiek bendrojo, tiek išplėstinio lygio valstybiniai brandos egzaminai.

Stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo / įgis 2018–2023 m., reikia būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą. Stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas, kurie vidurinį išsilavinimą įgis 2024 m. ar 2025 m., reikia būti išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus (lietuvių k. ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirinktą).

Jei stojančiojo vidurinis išsilavinimas įgytas anksčiau, minimalūs reikalavimai gali būti skirtingi arba apskritai netaikomi, daugiau informacijos čia.

Konkursinis stojamasis balas

Mažiausias konkursinis stojamasis balas stojantiems į ŠVK 2024 / 2025 studijų metais yra 2,0. Šis reikalavimas taikomas visiems pretendentams į ŠVK studentus, nepriklausomai nuo to, kuriais metais yra įgytas jų vidurinis išsilavinimas. Jei balas žemesnis – žr. Klausytojo studijos.


Šiaulių valstybinėje kolegijoje 2023 m. akredituota ir pradedama vykdyti nauja aukštojo mokslo studijų trumposios pakopos (5 ISCED lygmens) programa – Sistemų administravimas. Studijų trukmė – 1,5 metų, apimtis – 90 ECTS kreditų. Studijų forma – nuolatinė. Baigusiems studijas suteikiamas trumposios pakopos diplomas.

Trumposios pakopos studijų metu įgyta kvalifikacija suteikia teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas pagal koleginių studijų programas. Šios studijos ypač patrauklios profesinio mokymo įstaigų absolventams, nes jas užbaigus ir vėliau stojant į profesinio bakalauro programas, jose nereikės studijuoti visus 3 metus (dalis studijų dalykų bus įskaityti iš trumposios pakopos studijų).

Priėmimas į trumposios pakopos studijas vyksta per bendrąjį priėmimą www.lamabpo.lt.

2024 metų bendrasis priėmimas prasidėjo 2024-06-01.

Bendrojo priėmimo datos

Šios pakopos studijos – tai kelias į aukštąjį mokslą, kuris leidžia rinktis trumpesnes studijas ir greičiau pradėti karjerą.

Į trumposios pakopos studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, įgytą pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros ketvirtąjį lygį atitinkančią profesinio mokymo programą, atsižvelgiant į mokymosi pasiekimus.

Stojantiesiems, turintiems profesinį išsilavinimą, į konkursinį balą įskaitomas IV lygio kvalifikacijos kompetencijų teorijos ir praktikos darbo įvertinimų vidurkis bei ne trumpesnė negu 1 metų profesinė patirtis.

Stojantieji, kurie vidurinį išsilavinimą įgis 2024 metais ir neturi profesinio išsilavinimo, į trumposios pakopos studijas stoti negali. Stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję 2023 metais ir anksčiau, gali stoti neturėdami profesinio išsilavinimo, tokiu atveju reikėtų laikyti stojamąjį testą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka trumposios pakopos studentai gali gauti skatinamąsias ir socialines stipendijas.

Tiesioginio priėmimo metu stojama į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Gali stoti asmenys, jau turintys brandos atestatą ar kitą dokumentą, patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą. Studijų metų pradžia – 2024-09-02.

Kaip vyksta tiesioginis priėmimas?

1. Stojantysis el. pašto adresu priemimas@svako.lt atsiunčia brandos atestato, jei yra – profesinio mokymo diplomo, kitų išsilavinimo dokumentų, bei dokumentų, įrodančių teisę į papildomų balų skyrimą, kopijas (skenuotas arba kokybiškai fotografuotas), laiške nurodydamas, į kokią studijų programą ketina stoti.

2. Suskaičiuojamas stojančiojo konkursinis balas ir stojantysis informuojamas apie įstojimo galimybę.

3. Stojančiajam pateikiama prašymo forma pildymui (elektroninė ar popierinė).

4. Stojančiajam pateikus užpildytą prašymą ir sumokėjus registracijos įmoką, sudaroma studijų sutartis.

5. Stojančiojo duomenys įkeliami į LAMA BPO centralizuoto priėmimo informacinę sistemą.

Studijų sutartys gali būti:

► elektroninės sutartys, pasirašomos el. parašu, mobiliuoju parašu, Smart-ID (atitinkamo funkcionalumo lygio);

► popierinės sutartys, pasirašomos atvykus į Kolegijos priėmimo tarnybą (Aušros al. 40, Šiauliai). Kartu reikia pateikti vidurinio ir kt. išsilavinimo dokumentus bei asmens dokumentus; pasiekimus, už kuriuos buvo suteikti papildomi balai, patvirtinančius dokumentus. Originalai parodomi, Kolegijoje lieka kopijos.


Prieš pasirašant studijų sutartį, reikia sumokėti Kolegijai registracijos įmoką (2024 m. – 50 Eur).

 

Konsultacijos dėl tiesioginio priėmimo vyksta ištisus metus telefonu  +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba atvykus į Kolegijos centrinius rūmus (Aušros al. 40-211, Šiauliai).

Į aukštesnius kursus asmenys gali būti priimami ištisus metus, rudens arba pavasario semestre, su ankstesnių studijų dalykų ar neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų įskaitymu. Įskaitymas vykdomas ŠVK fakultetuose. Taip pat priimama į studijų metų eigoje susidariusias laisvas studijų vietas, po pertraukos moksle, baigiamojo darbo rengimui ir kt. Teirautis dėl priėmimo ŠVK fakultetų dekanatuose:

  • į Sveikatos mokslų studijų krypties programas ir Socialinių mokslų krypties Socialinio darbo studijų programą – Sveikatos priežiūros fakultete.
  • į Informatikos mokslų, Inžinerijos mokslų, Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių bei Socialinių mokslų studijų krypties Informacijos valdymo bei Organizacijos komunikacijos ir rinkodaros studijų programas – Verslo ir technologijų fakultete.

Pageidaujantys studijuoti atskirus studijų programos dalykus ar jų grupes ir turintys vidurinį išsilavinimą asmenys gali būti priimami į Šiaulių valstybinės kolegijos klausytojo studijas. Studijos mokamos. Dėl priėmimo teirautis el. paštu priemimas@svako.lt, laiške pridėti išsilavinimo dokumentų kopijas.

Klausytojas, kaip ir studentas, turi teisę naudotis ŠVK auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, centrais, kita studijų įranga ir priemonėmis.

Klausytojo statusas nesuteikia teisės į valstybės socialines garantijas, taikomas studentams.

Studijų kaina priklauso nuo pasirinktų studijuoti dalykų apimties, t. y. nuo akademinių kreditų (ECTS) skaičiaus.

Vieno ECTS kredito kaina (nuo 2024-01-22):

socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių programų nuolatinių studijų – 34,10 Eur, ištęstinių – 30,31 Eur;

informatikos mokslų, inžinerijos mokslų, sveikatos mokslų studijų krypčių grupių programų nuolatinių studijų – 46,37 Eur, ištęstinių – 41,22 Eur;

Baigusiam studijuoti pasirinktus dalykus klausytojui išduodama akademinė pažyma apie išlaikytus egzaminus ir įskaitas. Šie klausytojo studijų rezultatai gali būti įskaityti vėlesnėse studijose.

1. Baigiau profesinę mokyklą. Kokios sąlygos stojant į Šiaulių valstybinę kolegiją, ar bus lengviau įstoti?
Atsakymas.
 Stojant į pirmosios pakopos kolegines studijas baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu prie konkursinio balo pridedamas 1 balas. Švietimo sričių atitiktį galima pasitikrinti svetainėje www.aikos.smm.lt.

Profesinių mokyklų absolventams, stojantiems į ŠVK inžinerijos ar informatikos mokslų pirmosios pakopos koleginių studijų krypčių programas, trečiojo dalyko (iš keturių, reikalingų konkursiniam balui sudaryti) įvertinimu gali būti imamas kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, įvertinimas (teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis).

AKTUALU: Profesinio mokymo programos dalis gali būti įskaitoma kaip studijų programos dalis pagal suderintą turinį. Įstoję į Šiaulių valstybinę kolegiją pirmakursiai prašymą dėl įskaitymo ir dokumentus pateikia savo fakulteto dekanui per pirmąją studijų savaitę.

Stojantiems į ŠVK trumposios pakopos Sistemų administravimo studijų programą, į konkursinio balo sandarą imamas pagrindinės švietimo srities – informacijos ir ryšio technologijų – profesinio mokymo programos IV lygio kvalifikacijos egzamino teorijos ir praktikos darbo įvertinimo aritmetinis vidurkis arba kvalifikacijos galutinis įvertinimas (svertinis koeficientas – 0,5) arba gretutinės švietimo srities – gamybos ir perdirbimo, inžinerijos ir inžinerinių profesijų – profesinio mokymo programos IV lygio kvalifikacijos egzamino teorijos ir praktikos darbo įvertinimo aritmetinis vidurkis arba galutinis kvalifikacijos įvertinimas (svertinis koeficientas – 0,25)


2. Ką pasiūlytumėte stojančiajam, kuris neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas arba bendrojo priėmimo konkurse buvo nukonkuruotas kitų stojančiųjų, su aukštesniais konkursiniais balais?
Atsakymas.
Tokiu atveju siūlome rinktis valstybės nefinansuojamas studijas. Sumokėta studijų kaina ar jos dalis gali būti kompensuota gerų studijų rezultatų pasiekusiems asmenims, taip pat atlikusiems karinę tarnybą. Be to, yra galimybė pereiti į valstybės finansuojamą studijų vietą kasmet vykstančios ŠVK studentų rotacijos būdu, jei studentas turi tokią teisę ir yra pasiekęs nustatytus pažangumo kriterijus.

Daugiau apie finansinę paramą galite sužinoti ČIA.

Parama užsienio lietuviams

Taip pat yra galimybė rinktis Klausytojo studijas: vidurinį išsilavinimą turintys asmenys gali būti priimami į Šiaulių valstybinės kolegijos klausytojo studijas, jos mokamos. Klausytojas, kaip ir studentas, turi teisę naudotis ŠVK auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, centrais, kita studijų įranga ir priemonėmis. Konsultuotis dėl šių studijų kviečiame telefonu +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba ŠVK fakultetuose.


3. Kokie dokumentai reikalingi pasirašant studijų sutartį?
Atsakymas. 
 Pasirašant studijų sutartis, reikalingi šie dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos:

– galiojantis asmens dokumentas;
– vidurinio išsilavinimo dokumentas (brandos atestatas ir jo priedas), kitų, po vidurinio, įgytų išsilavinimų dokumentai (jei yra);
– papildomų balų skyrimą pagrindžiantys dokumentai (jei yra).

Pasirašant studijų sutartį, mokama registracijos įmoka – 50 Eur (2024 m.)

Sumokėti galima Kolegijos kasoje banko kortele (grynieji pinigai nepriimami) arba per elektroninės bankininkystės sistemas į Kolegijos sąskaitą viename iš šių bankų:

  • AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT167180000000141326
  • AB „Swedbank“ bankas, sąskaitos Nr. LT207300010074110606

Įmokos gavėjas – Šiaulių valstybinė kolegija, įmonės kodas 111968241
Įmokos pavadinimas – registracijos  įmoka
Mokėtojo kodas – įrašyti stojančiojo asmens kodą

Jei studijų sutartį už stojantįjį pasirašo kitas asmuo, reikalingas įgaliojimas, patvirtintas notaro arba sudarytas elektroniniu būdu per www.igaliojimai.lt.


4. Prieš keletą metų baigiau studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Kokios sąlygos siūlomos jau baigusiems studijas čia ir norintiems ŠVK studijuoti dar kartą?
Atsakymas.
Šiaulių valstybinės kolegijos absolventams, baigusiems studijas ŠVK ir norintiems studijuoti kitą studijų programą, sukurta išskirtinai palanki studijų sistema: galimybė įskaityti jau studijuotus dalykus ir 50 proc. nuolaida studijų kainai. Proporcingai įskaitytų dalykų apimčiai studijų trukmė gali būti trumpesnė.

Dėl išsamesnės informacijos kviečiame konsultuotis Verslo ir technologijų fakulteto arba Sveikatos priežiūros fakulteto dekanatuose.

Kontaktai:
Sveikatos priežiūros fakulteto dekanatas, tel. (+370 41) 52 41 66, +370 615 97 116, el. p. dekanatas.spf@svako.lt (M. K. Čiurlionio g. 16A)
Verslo ir technologijų fakulteto dekanatas, tel.: (+370 41) 52 50 95, +370 615 97 115, el. p. dekanatas.vtf@svako.lt (Aušros al. 40)


5. Studijuodama norėčiau apsigyventi studentų bendrabutyje. Kokios ten buities sąlygos, ar galėsiu ramiai mokytis? Pagal ką teikiama pirmenybė  norintiems gauti vietą bendrabutyje?
Atsakymas.
 Šiaulių valstybinė kolegija turi du bendrabučius – M. K. Čiurlionio g. 18 ir M. K. Čiurlionio g. 20. Vienas bendrabutis atnaujintas 2015-aisiais, antrasis renovuotas 2017 metais. Kiekviename aukšte yra bendros virtuvės ir dušai. Kambariai dviviečiai ir triviečiai, visuose kambariuose yra šaldytuvai ir mikrobangų krosnelės. Veikia nemokama skalbykla, galima sportuoti treniruoklių salėje, žaisti stalo tenisą, biliardą. Lauke įrengta erdvi automobilių stovėjimo aikštelė.

Kolegijos bendrabučiuose vienu metu gali apsigyventi 364 asmenys, vietų pakanka visiems. Galimybės suderinti studijas ir studentavimą priklauso tik nuo Jūsų pačių, tačiau, jei kiltų problemų, esame pasirengę jas spręsti. Bendrabučio gyventojų saugumą visą parą užtikrina vaizdo stebėjimo ir įėjimo kontrolės sistemos. Bendrabučių gyventojai privalo laikytis Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių.

Informacija apie bendrabučius


6. Jau kurį laiką dirbu, planuoju stoti į Šiaulių valstybinę kolegiją. Ar man būtų geriau rinktis ištęstines studijas? O gal įmanoma suderinti nuolatines studijas ir darbą?
Atsakymas.
Ištęstinės studijos kaip tik ir yra skirtos dirbantiems / auginantiems vaikus asmenims, jos trunka ilgiau (4 m.) ir vyksta mažesniu intensyvumu (mažiau dalykų / kreditų per semestrą). Užsiėmimai organizuojami periodinėmis sesijomis – 2 savaites per semestrą ir savaitgaliais. Nuolatines studijas taip pat įmanoma suderinti su darbu – viskas priklauso nuo to, kiek ir kada galite skirti laiko studijoms. Kur kas lengviau su studijomis suderinti pamaininį darbą. Galima pasirinkti studijuoti pagal individualų studijų grafiką ar individualų studijų planą. Kai kurių dalykų studijos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu. Kiekvienu atveju kartu ieškome individualaus sprendimo.


7. Jei noriu studijuoti už savo lėšas, ar man reikia dalyvauti bendrajame priėmime? Ar galiu būti priimamas be konkurso?
Atsakymas. Pagal švietimo, mokslo ir studijų ministro nustatytą tvarką vasaros metu (2024-06-01 – 2024-08-27) priėmimas į aukštąsias mokyklas vykdomas tik centralizuotai, prašymas ir dokumentai teikiami www.lamabpo.lt sistemoje.


8. Jei patenku į mokamą vietą, kada reikia sumokėti įmoką už studijas? Ką daryti, jeigu noriu imti paskolą?
Atsakymas. Valstybės nefinansuojamų vietų studentai, pasirašydami studijų sutartį, įsipareigoja sumokėti Kolegijos nustatytą studijų kainą per dvi savaites nuo studijų arba semestro pradžios. Paprastai metinė studijų kaina sumokama dalimis per du kartus: pusė kainos – rudens semestre, likusi pusė – pavasario semestre (vienerius studijų metus sudaro du semestrai – rudens (rugsėjis–sausis) ir pavasario (vasaris–birželis). Mokėjimo už studijas informacija bei rekvizitai nurodomi studijų sutartyje. Valstybės remiamos paskolos skiriamos: studijų kainai sumokėti; gyvenimo išlaidoms; dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Paskolos teikiamos kasmet, rudens ir pavasario semestrais, vieniems studijų metams. Ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 20 d. Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės remiamų paskolų teikimo pradžią. Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje.