Trumposios studijos! Sistemų administravimas

Tu, aišku, nuolat girdi, kaip visiems trūksta IT specialistų, tad esi pasirengęs pradėti dirbti kuo greičiau, tik darbdavys reikalauja išsilavinimo? O gal jau esi baigęs profesinio mokymo įstaigą, planuoji tolimesnes studijas, bet nekantrauji pradėti dirbti?

Mes galime padėti – siūlome trumposios pakopos studijų programą Sistemų administravimas.

Tik 1,5 metų studijų, kuriose daug praktinės veiklos ir praktikų realiomis sąlygomis – ir turime specialistą, kuris pasirengęs prižiūrėti, diegti ir administruoti kompiuterines sistemas ir tinklus, užtikrinti informacijos saugumą, pokyčių dokumentavimą, teikti pačią įvairiausią pagalbą kompiuterinių sistemų naudotojams.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).


Trumposios studijos – aukštojo mokslo studijų pakopa profesinei kvalifikacijai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį įgyti. Nauja programa skirta asmenims, siekiantiems greičiau pradėti profesinę karjerą, ji užtikrina studijų tęstinumą Informatikos mokslų studijų krypčių grupės pirmos pakopos studijų programose ŠVK ar kitose šalies aukštosiose mokyklose.

Svarbu akcentuoti tai, kad programa sudarytų sąlygas padidinti Šiaulių regione profesinį išsilavinimą įgijusių asmenų galimybes toliau gilinti žinias ir kompetencijas, įsidarbinti.

Pasiekus numatytus studijų rezultatus, išduodamas studijų pažymėjimas, suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas aukštojoje mokykloje. Jis atitinka V lygio kvalifikaciją, kuri yra skirta veiklai, pasižyminčiai kompleksišku veiklos uždavinių derinimu skirtingose veiklos srityse.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka trumposios pakopos studentai gali gauti skatinamąsias ir socialines stipendijas.

KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMAS

Į trumposios pakopos valstybės finansuojamas studijas priimama konkurso tvarka per centralizuotą priėmimą. Į trumposios pakopos studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, įgytą pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros ketvirtąjį lygį atitinkančią profesinio mokymo programą, atsižvelgiant į mokymosi pasiekimus. Stojantieji, kurie turi tik vidurinį išsilavinimą, bet neturi profesinio išsilavinimo, į trumposios pakopos studijas 2024 metais stoti negali.

Stojantiesiems į trumposios pakopos studijų vietas Kolegijoje taikomas švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

Stojančiojo į Sistemų administravimo trumposios pakopos studijas konkursinį balą sudaro šios dedamosios:

Pirmoji dedamoji – brandos atestato dviejų dalykų brandos egzaminų įvertinimų arba metinių pažymių aritmetinis vidurkis iš šių dalykų: matematikos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų. Šios dedamosios svertinis koeficientas – 0,3.

• Antroji dedamoji – pagrindinės švietimo srities – informacijos ir ryšio technologijų – profesinio mokymo programos kvalifikacijos egzamino teorijos ir praktikos darbo įvertinimo aritmetinis vidurkis arba kvalifikacijos galutinis įvertinimas (svertinis koeficientas – 0,5) arba gretutinės švietimo srities – gamybos ir perdirbimo / inžinerijos ir inžinerinių profesijų – profesinio mokymo programos kvalifikacijos egzamino teorijos ir praktikos darbo įvertinimo aritmetinis vidurkis arba galutinis kvalifikacijos įvertinimas (svertinis koeficientas – 0,25).

• Trečioji dedamoji – studijų kryptį atitinkanti profesinė patirtis, svertinis koeficientas – 0,2. Jei profesinė patirtis yra ne trumpesnė nei 2 metai, ši dedamoji vertinama 10 balų, jei ne trumpesnė nei 1 metai – 5 balais. Trumpesnė nei 1 metų profesinė patirtis nevertinama.

Minimalus konkursinis balas – 2,0.

Konkursinio balo dedamosios ir jų svertiniai koeficientai

Pirmoji dedamoji Antroji dedamoji Trečioji dedamoji
0,3 0,5 0,2
Matematika arba fizika, arba chemija, arba informacinės technologijos IV lygio kvalifikacijos kompetencijų teorijos ir praktikos darbo įvertinimų vidurkis arba stojamasis testas Kiti pasiekimai

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studijos orientuotos į specialisto rengimą, daug praktinės veiklos ir praktikų realiomis sąlygomis. Praktinius darbus galima atlikti įmonėje realiomis sąlygomis.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai galės dirbti sistemų administratoriais informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse bei kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.
Tolesnės studijų galimybės Absolventai turi galimybę tęsti studijas informatikos inžinerijos krypties profesinio bakalauro studijose.

 

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 1,5 m. Ištęstinės studijos – 2 m.
Katedra Informatikos mokslų katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 5701BX005
Studijų apimtis 90 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų krypčių grupė Informatikos mokslai
Studijų kryptis Informatikos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sistemų administratorius
Studijų programos komiteto pirmininkas Informatikos mokslų katedros vedėja lektorė Ingrida Morkevičienė, el. p. i.morkeviciene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 98
dsc00907.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį prižiūrėti, diegti ir administruoti kompiuterines sistemas ir tinklus, užtikrinant informacijos saugumą, pokyčių dokumentavimą, teikti techninę bei metodinę pagalbą kompiuterinių sistemų naudotojams, savarankiškai mokytis, dirbti individualiai ar komandoje, siekiant asmeninio ir profesinio tobulėjimo.

Numatomi studijų rezultatai

Žinios ir jų taikymas

 1. Paaiškinti matematinius metodus, informatikos inžinerijos mokslų sąvokas ir sprendimus, susijusius su kompiuterių veikimu, technine ir programine įranga, bei jų praktinio panaudojimo galimybėmis
 2. Paaiškinti algoritmų sudarymo principus, suprasti informacinių sistemų specifikacijas, žmogaus ir kompiuterio sąveikos, saugos užtikrinimo principus
 3. Laikytis informatikos inžinerijos specialisto veiklos teisinio reglamentavimo ir socialinės atsakomybės principų bei taisyklių
 4. Taikyti žinias diegiant ir prižiūrint programinę bei techninę įrangą, sprendžiant su kompiuterinių sistemų veikimu susijusias problemas
 5. Paaiškinti kompiuterinės technikos sandarą, jos veikimo principus bei taikymą informacinių technologijų uždaviniams spręsti

Gebėjimai vykdyti tyrimus  6. Rinkti duomenis ir juos panaudoti sprendžiant specializuotas profesinės veiklos problemas
Specialieji gebėjimai

 7. Taikyti informatikos inžinerijos metodus sprendžiant organizacijose iškilusias problemas
 8. Planuoti diegimo darbus, nustatyti diegimo prioritetus, parinkti programinę ir techninę įrangą problemoms spręsti, užtikrinant infrastruktūros saugumą
 9. Diegti programinę ir techninę įrangą, vykdyti jos palaikymą bei plėtrą, užtikrinti dokumentacijos rengimą

Socialiniai gebėjimai

 10. Bendrauti su specialistais ir klientais profesinėmis temomis
 11. Dirbti individualiai ir komandoje, vadovaujantis profesine etika, socialinės atsakomybės principais ir normomis

Asmeniniai gebėjimai

 12. Siekti kryptingo tobulėjimo profesinėje srityje bei nuolatinio mokymosi svarbos suvokimo
 13. Savarankiškai dirbti ir prisiimti atsakomybę už savo veiklos rezultatus

Studijuojami dalykai ir praktikos

 

I metai
1 SEMESTRAS
I metai
2 SEMESTRAS
II metai
3 SEMESTRAS
 • Algoritmavimo ir programavimo pagrindai
 • Duomenų struktūros ir jų valdymas
 • Kompiuterių architektūra
 • Pažintinė praktika
 • Taikomoji matematika
 • Informacinių sistemų administravimas
 • Kompiuterių sistemų priežiūros praktika
 • Operacinės sistemos
 • Žmonių sauga ir ergonomika
 • Kompiuterių tinklai ir debesų technologijos

 

 • Kompiuterių tinklai ir debesų technologijos
 • Specialybės praktika
 • Taikomasis projektas