Veiklos planai ir programos

ŠVK plėtros strategijos 2021–2030 m. rengimo gairės

Šiaulių valstybinės kolegijos 2019–2021 metų strateginis veiklos planas

Šiaulių valstybinės kolegijos plėtros strategija 2021–2030 m. (ŠVK 2030)

Korupcijos prevencijaVizija

Lyderiaujanti Šiaurės Lietuvos regione, konkurencinga ir pripažinta Lietuvoje ir Europoje valstybinė aukštoji mokykla, besikeičianti sparčiau nei vyksta pokyčiai jos aplinkoje, užtikrinanti perspektyvių studijų programų pasiūlą, aukštą studijų kokybę ir žinių bei praktinių gebėjimų dermę, plėtojanti socialinės partnerystės ryšius, kurianti motyvuojančią akademinę aplinką ir ugdanti bendražmogiškas vertybes intelektualioji organizacija.

 

Misija

Sudaryti sąlygas įgyti taikomąja moksline veikla grindžiamą profesinio bakalauro laipsnį arba profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją, užtikrinti studijų kokybę ir Europos Sąjungos standartus atitinkantį studijų procesą; lanksčiai ir greitai reaguoti į darbo rinkos pokyčius, rengti kvalifikuotus specialistus, vykdyti perkvalifikavimą, tęstinį mokymą, ugdyti švietimui, kultūrai ir žinioms imlią visuomenę; ugdyti kūrybingą, išsilavinusią, orią, etiškai atsakingą, pilietišką, savarankišką ir verslią asmenybę.

 

Vertybės

  • Sąžiningumas – Kolegijoje bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiami tiesos sakymu, etišku elgesiu, pagarba kitam asmeniui bei intelektinei nuosavybei.

  • Veržlumas – Kolegijoje siekiama sužadinti studentų motyvaciją, plėtoti akademinės bendruomenės narių kūrybinį potencialą, sutelkti dėmesį į galimybes ir ateitį.

  • Atvirumas – Kolegija yra akademinė viešoji erdvė, atvira naujoms idėjoms, kūrybinėms mintims ir diskusijoms.

  • Kokybės kultūra – kokybės tikslams pasiekti sutelkta bendruomenė prisiima atsakomybę už kokybės kultūros plėtotę Kolegijoje.

  • Orientacija į asmenybę – Kolegija per vykdomas studijas, neformalųjį mokymą, taikomuosius tyrimus atveria galimybes asmenybei augti, kurti ir tobulėti.