Paskolos

Studentai kviečiami kreiptis dėl valstybės remiamų paskolų

2023 08 10

Vadovaujantis Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, 2023–2024 studijų metų rudens semestre Šiaulių valstybinės kolegijos studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas, kurias administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

2023–2024 m. m. rudens semestre bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

– studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Rudens semestre teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei rudens semestre mokamos studijų kainos dalis;

– gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 80 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (3 920 Eur). Rudens semestre teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 40 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (1 960 Eur);

– dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (2 940 Eur).

Studentai, norintys 2023–2024 m. m. rudens semestre gauti valstybės remiamas paskolas, nuo 2023 m. rugpjūčio 21 d. iki 2023 m. rugsėjo 18 d. (15.00 val.) VSF interneto svetainėje https://studentai.vsf.lt/studentai/ turi užpildyti nustatytos formos paskolos gavėjo prašymą ir jį pateikti VSF nurodytu būdu.

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas paskolos gavėjo prašymą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės biudžeto lėšomis, iki paskolos gavėjo prašymo teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, forma pateikta VSF interneto svetainėje) VSF privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai VSF nurodo, kad šių dokumentų pateikti nereikia).

SVARBU! Jeigu mokslo metų pradžioje studentas su banku pasirašė sutartį paskolai studijų kainai sumokėti iš karto abiem semestrams, bankas paskolą perves į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą kiekvieną semestrą. Pasirašius paskolos sutartį, pirmoji paskolos dalis, lygi studento už rudens semestrą mokamai studijų kainai, pervedama per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą gavimo.

Paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo 2024 m. vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą pervesti likusią paskolos studijų kainai sumokėti dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama.

Smulkesnę ir išsamesnę informaciją apie paskolas galite rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt.

Kilus klausimams, studentai kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154 el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt.