Paskolos

Paskolos 2016–2017 m. m. pavasario semestrui

Kolegijos studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas, kurias teikia kredito įstaigos, o administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

 

Kolegijos studentams 2016–2017 m. m. pavasario semestrą bus teikiamos valstybės remiamos paskolos:

- studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. VSF informuoja, kad studentai, kurie rudens sem. prašė šios paskolos visiems 2016–2017 studijų metams, pavasario sem. antrąją paskolos dalį iš kredito įstaigos į Kolegijos sąskaitą banke gaus tik tuomet, kai kredito įstaigai (ne VSF) vėl pateiks prašymą. O tie studentai, kurie rudens sem. šios paskolos neprašė, o pavasario sem. jaučia poreikį šiai paskolai gauti, privalo pildyti nustatytos formos  prašymą-anketą ir pateikti VSF adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/;

- gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (1 900 Eur);

- dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (2 280 Eur). Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolas ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro). VSF privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai VSF nurodo, kad šių dokumentų pateikti nereikia).                                                                                     

Studentai, norintys gauti paskolas, privalo VSF tinklalapyje užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti VSF adresu: https://studentai.vsf.lt/studentai/

Prašymų-anketų teikimo data – 2017 03 13 – 2017 04 07.

Smulkesnę ir išsamesnę informaciją apie paskolas galite rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje adresu www.vsf.lrv.ltVALSTYBĖS PASKOLŲ IR VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ STUDENTAMS SUTEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMAS

TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI:  NR. 875 IR NR. 901

PASKOLŲ TEIKIMO STUDENTAMS NUOSTATAI