Parama neįgaliems studentams

FINANSINĖ PARAMA STUDENTAMS, TURINTIEMS NEGALIĄ

2021 08 31

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aukštųjų mokyklų studentams, turintiems negalią, teikia finansinės pagalbos priemones.

– Specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio (nuo 2021-01-01 – 99,15 Eur) tikslinę išmoką, (mokama kas mėnesį studijuojantiems valstybės finansuojamose ir mokamose studijų vietose).

– Studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 128 Eur tikslinę išmoką (mokama už kiekvieną semestrą studijuojantiems mokamose studijų vietose).

Išmokas gali gauti studentai, atitinkantys šias sąlygas:
1. jiems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
2. po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą pagal pirmosios pakopos studijų programą (siekia įgyti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį).

Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, turintys negalią ir siekiantys gauti finansinę pagalbą 2021–2022 studijų metams specialiesiems poreikiams tenkinti ir / ar  studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriui el. paštu studijuskyrius@svako.lt iki 2021-09-10 turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą skirti finansinę pagalbą;
2. neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

SVARBU!

Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (2019 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 900 nauja redakcija), skelbiamas čia: http://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/.

Studentas, per studijų metus įgijęs neįgaliojo pažymėjimą ir atitinkantis nurodytas sąlygas, gali teikti prašymą finansinei pagalbai gauti.

Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma (nuolatine ar ištęstine) studijuoja neįgalusis.

Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija kuo skubiau turėtų būti pateikta Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriui.

Negalią turintys studentai, atitinkantys anksčiau išvardintas sąlygas, gali pretenduoti ir kas mėnesį gauti 260 Eur socialinę stipendiją. Sekite informaciją Šiaulių valstybinės kolegijos interneto svetainėje www.svako.lt ir Valstybinio studijų fondo svetainėje www.vsf.lrv.lt.

Informaciją teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius (Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 091 54, el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt).

 


TIKSLINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMAS

2021 07 30

Tikslines išmokas (160 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:
 
1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos)  pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro) studijų programą.
 
Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį).
 
Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) interneto svetainėje http://vsf.lrv.lt, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“.

Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, pildydamas formą „Tikslinė išmoka, 2021 m. pavasario semestras“.

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario  1 dienos iki kovo 16 dienosrudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 dienos iki spalio 16 dienos.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio 1 dienos iki rugpjūčio 31 d., rudens semestre – nuo lapkričio 1 dienos iki kitų metų sausio 31 dienos.

Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis).

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas: 

– studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;

– studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;

– studentui mirus.

SVARBU! Tikslinė išmoka turi būti panaudota studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti). Prireikus, VSF gali paprašyti dokumentų, įrodančių, kad tikslinė išmoka buvo panaudota tikslingai.
 
Studentas, kuriam paskirta tikslinė išmoka, nutraukęs studijas, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, pašalintas iš aukštosios mokyklos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat studentas, kurio teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas darbingumo lygis pasikeičia (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis), kurio neįgaliojo pažymėjimo galiojimas baigiasi, taip pat studentui pakeitus vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, banko sąskaitos numerį, privalo raštu apie tai pranešti VSF ir Šiaulių valstybinės kolegijos koordinatoriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

Išsamesnė informacija teikiama Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriuje adresu Aušros al. 40, Šiauliai (206 kab.), tel.: (8 41) 43 37 93, 8 671 94 392 el. paštu g.kacinskaite@svako.lt.