BIP_Mišri intensyvi programa

Mišriosios intensyvios programos (BIP) – tai yra trumpos ir intensyvios programos, kuriose taikomi inovaciniai mokymosi ir mokymo metodai, įskaitant bendradarbiavimą internetu. Aukštojo mokslo ir studijų institucijų grupės gali organizuoti trumpas mišriąsias intensyvias studentų ir darbuotojų mokymosi ir mokymo programas. Per šias mišriąsias intensyvias programas trumpas studentų ar darbuotojų, kaip besimokančių asmenų, grupių fizinio mobilumo laikotarpis užsienyje turi būti derinamas su privalomu virtualiosios veiklos komponentu, taip sudarant palankias sąlygas bendradarbiavimu grindžiamo e-mokymosi mainams ir kolektyviniam darbui. Virtualiosios veiklos komponentas turi suteikti galimybę besimokantiems asmenims kolektyviai dirbti internetu, kartu ir vienu metu atliekant konkrečias į mišriąją intensyvią programą įtrauktas užduotis ir šią veiklą įtraukiant į bendruosius mokymosi rezultatus.

Visi pažangūs nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, dabartinėje studijų pakopoje neišnaudoję 12 mėn. „Erasmus+“ mobilumo limito gali vykti dalyvauti mišrioje intensyvioje programoje. 

KVIETIMAI Į BIP

Kvietimai dalyvauti BIP programose bus skelbiami čia. 

 

ATRANKA

Susidomėjusius studentus kviečiame užpildyti PRAŠYMĄ.

DAUGIAU APIE ATRANKAS

 

BIP mobilumo veikloje dalyvaujantys studentai iki 14-tos veiklos dienos gauna 70 EUR per dieną ir 50 EUR per dieną 15 – 30 veiklos dienomis.

Aukštojo mokslo institucijų studentų, turinčių mažiau galimybių, trumpalaikio mobilumo Kelionės atstumas

Suma

Ekologiškos kelionės - Suma

Nuo 10 iki 99 km:

23 EUR vienam dalyviui

 

Nuo 100 iki 499 km:

180 EUR vienam dalyviui

210 EUR vienam dalyviui

Nuo 500 iki 1999 km:

275 EUR vienam dalyviui

320 EUR vienam dalyviui

Nuo 2000 iki 2999 km:

360 EUR vienam dalyviui

410 EUR vienam dalyviui

Nuo 3000 iki 3999 km:

530 EUR vienam dalyviui

610 EUR vienam dalyviui

Nuo 4000 iki 7999 km:

820 EUR vienam dalyviui

 

8000 km arba daugiau:

1500 EUR vienam dalyviui

 

Erasmus+ stipendija mobilumo dalyviui išmokama per du kartus: 80% skirtos dotacijos išmokama pasirašius dotacijos sutartį, 20% skirtos dotacijos išmokama studentui grįžus. 

 

PRIEŠ IŠVYKSTANT 

„Erasmus+“ studijoms atrinktiems studentams surengiamas susitikimas, kurio metu studentai supažindinami su išvykimo į užsienio institucijas dokumentų pildymo tvarka. Apie juos atrinkti studentai informuojami el. paštu. 

Pasirengimas dalinėms studijoms

– Atsižvelgiant į savo studijų programos dalykus, pasirinkti studijuojamus dalykus iš užsienio šalies aukštosios mokyklos siūlomo dalykų sąrašo. Pasirinkimas turi būti patvirtintas katedros vedėjo ir fakulteto prodekano.

– Užpildyti Online Learning Agreement;

– Priimančiai užsienio aukštajai mokyklai reikalaujant, užpildyti registracijos formą (ang. Application form);

– Pasirašyti finansinę sutartį:

– Pasidomėti apgyvendinimu / kelione. 

 

IŠVYKUS

Studentas, privalo informuoti „Erasmus“ koordinatorių apie pasikeitimus BIP veikloje. 
 

GRĮŽUS

Sklandų „Erasmus+“ studijų suderinimą tarp siunčiančios ir priimančios institucijų, rezultatų įskaitymą po „Erasmus+“ studijų laikotarpio reguliuoja Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (angl. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).

Grįžus tarptautinių ryšių koordinatoriui reikia pristatyti:

1. Sertifikatą (angl. Certificate), kuris turi būti patvirtintas priimančios institucijos atstovo parašu.

Atkreipkite dėmesį į žymimas atvykimo ir išvykimo datas, kurios turi sutapti su jūsų „Erasmus+“ finansinėje sutartyje numatytomis studijų datomis. Pasikeitus datoms (sutrumpinus ar pailginus laikotarpį), būtina informuoti Tarptautinių ryšių koordinatorių.

2. Pasiekimų įvertinimo lapelį (angl. Transcript of Records).

3. Užpildytą „Participant report“ ataskaitą, kuri bus suformuota ir atsiųsta elektroniniu paštu.

4. Aprašymą apie mobilumą priimančioje institucijoje ir nuotrauką. Viskas bus pateikiama viešojoje erdvėje. 

Visus užpildytus dokumentus studentas turi pateikti Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatoriui iki nustatyto termino. Studentui pateikus visus reikiamus mobilumą patvirtinančius dokumentus, Tarptautinių ryšių skyrius inicijuoja 20% skirtos dotacijos išmokėjimą. 

 

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių skyriuje (CR 206 kabinetas):

Raminta Kudrickaitė, Tarptautinių ryšių koordinatorė –Erasmus+ dalinės studijos
Tel. +370 41 43 37 93
El. paštas r.kudrickaite@svako.lt