Parama neįgaliems studentams

FINANSINĖ PARAMA STUDENTAMS, TURINTIEMS NEGALIĄ

2021 08 31

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aukštųjų mokyklų studentams, turintiems negalią, teikia finansinės pagalbos priemones.

– Specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio (nuo 2021-01-01 – 99,15 Eur) tikslinę išmoką, (mokama kas mėnesį studijuojantiems valstybės finansuojamose ir mokamose studijų vietose).

– Studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 128 Eur tikslinę išmoką (mokama už kiekvieną semestrą studijuojantiems mokamose studijų vietose).

Išmokas gali gauti studentai, atitinkantys šias sąlygas:
1. jiems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
2. po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą pagal pirmosios pakopos studijų programą (siekia įgyti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį).

Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, turintys negalią ir siekiantys gauti finansinę pagalbą 2021–2022 studijų metams specialiesiems poreikiams tenkinti ir / ar  studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriui el. paštu studijuskyrius@svako.lt iki 2021-09-10 turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą skirti finansinę pagalbą;
2. neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

SVARBU!

Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (2019 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 900 nauja redakcija), skelbiamas čia: http://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/.

Studentas, per studijų metus įgijęs neįgaliojo pažymėjimą ir atitinkantis nurodytas sąlygas, gali teikti prašymą finansinei pagalbai gauti.

Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma (nuolatine ar ištęstine) studijuoja neįgalusis.

Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija kuo skubiau turėtų būti pateikta Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriui.

Negalią turintys studentai, atitinkantys anksčiau išvardintas sąlygas, gali pretenduoti ir kas mėnesį gauti 260 Eur socialinę stipendiją. Sekite informaciją Šiaulių valstybinės kolegijos interneto svetainėje www.svako.lt ir Valstybinio studijų fondo svetainėje www.vsf.lrv.lt.

Informaciją teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius (Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 091 54, el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt).

 


TIKSLINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMAS

2021 11 04

Vadovaujantis Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašu ir Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatais, 2021–2022 studijų metų rudens semestre papildomo paraiškų priėmimo metu Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, turintys negalią ir nepateikę paraiškų pagrindinio priėmimo metu (iki 2021 m. spalio 16 d.), gali gauti tikslines išmokas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Tikslines išmokas (160 Eur per mėnesį) turi teisę gauti studentai, turintys negalią ir atitinkantys šiuos reikalavimus:

– Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
– turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
– aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro) studijų programą.

SVARBU! Studentai, turintys negalią, gali pretenduoti ir į tikslines išmokas, ir į socialinę stipendiją.

Studentai, norintys 2021–2022 m. m. rudens semestrą (nuo 2021 m. lapkričio iki 2022 m. sausio mėn.) gauti tikslines išmokas, iki lapkričio 16 d. (įskaitytinai) VSF interneto svetainėje http://vsf.lrv.lt/lt/ turi prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS PARAMA ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2021 m. rudens semestras-lapkritis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

SVARBU! Kiekvieną mėnesį, likus lėšų, VSF skelbia papildomus paraiškų teikimus. Sekite informaciją.

Išsamesnę informaciją apie prašymų pildymo tvarką galima rasti VSF interneto svetainėje  www.vsf.lrv.lt.

Kilus klausimams studentai gali kreiptis į Kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Šiaulių valstybinės kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, II aukštas, 209 kab.), tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154 el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt.

Tikslinė išmoka turi būti panaudota studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti). Prireikus, VSF gali paprašyti dokumentų, įrodančių, kad tikslinė išmoka buvo panaudota tikslingai.
 
Studentas, kuriam paskirta tikslinė išmoka, nutraukęs studijas, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, pašalintas iš aukštosios mokyklos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat studentas, kurio teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas darbingumo lygis pasikeičia (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis), kurio neįgaliojo pažymėjimo galiojimas baigiasi, taip pat studentui pakeitus vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, banko sąskaitos numerį, privalo raštu apie tai pranešti VSF ir Šiaulių valstybinės kolegijos koordinatoriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.