Verslo analitika

Tu, aišku, žinai, kad verslo pasaulyje visada vertinami analitikai – savotiški guru, kurie geba tirti verslo duomenis, išmano, kaip geriausiai taikyti duomenų analizės ir tyrimo metodus, naudotis analitikos ir vizualizacijos įrankiais, todėl tikrai supranta, kaip reikia modeliuoti verslo įmonės plėtrą.

Ar įmanoma vienam žmogui tiek visko aprėpti? Įmanoma, jeigu jis turi integruotų verslo valdymo ir informacinių technologijų žinių!

Naujoji Šiaulių valstybinės kolegijos studijų programa Verslo analitika, rengianti tokius specialistus, daugiausia dėmesio skiria toms verslo sritimis, kurioms reikia analitinių gebėjimų dirbti su dideliais duomenų kiekiais ir informacinių sistemų valdymo įgūdžių.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

 

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

matematika

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Pasirinkę Verslo analitiką Šiaulių valstybinėje kolegijoje renkasi tarpdisciplininę ir inovatyvią programą. Studijuojant sužinoma, kaip kuriamas ir valdomas verslas, įgyjama įgūdžių analizuoti didžiuosius verslo duomenis, modeliuoti ekonomiškai naudingus problemų sprendimus naudojant duomenų analitikos ir vizualizacijos įrankius, verslo valdymo sistemas, komunikuoti lietuvių ir užsienio kalbomis, vadovautis socialiai atsakingo verslo principais.

Studijų procese atskiras dalykų temas skaito socialiniai partneriai iš pažangių verslo įmonių, dėstytojai, atvykę iš užsienio aukštųjų mokyklų.

 

Karjera

Profesinės veiklos galimybės

Novatoriški, gebantys komunikuoti užsienio kalba studijų programos absolventai galės valdyti verslo įmonę, kurti savo verslą ir jį organizuoti, dirbti Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse verslo analitikais, verslo konsultantais, rinkos analitikais, rinkodaros analitikais, kainodaros analitikais, pirkimų analitikais, gamybos analitikais, produkto vadovais, projektų vadovais, funkcinių padalinių vadovais.

Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės programas

 

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Verslo ir apskaitos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6533LX002
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių, anglų
Švietimo sritis Verslas ir administravimas
Studijų krypčių grupė Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis Pagrindinė kryptis – verslas, kita kryptis – informatikos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Verslo ir apskaitos katedros vedėja lektorė Erika Jonuškienė, el. p. e.jonuskiene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 51
svako-asociatyvi2.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti analitiškai mąstančius verslo specialistus, turinčius integruotų verslo valdymo ir informacinių technologijų žinių, gebančius tirti kintančią verslo aplinką ir procesus, kompleksiškai taikyti šiuolaikinius duomenų analizės ir tyrimo metodus, duomenis grįstas strategijas analizuojant, modeliuojant ir valdant verslo įmonės veiklą ir darnios plėtros kryptis.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą absolventas:

Žinios, jų taikymas

1. Žino ir supranta socialinių, humanitarinių,  informatikos  ir kitų  mokslų klasikines bei moderniąsias teorijas, principus, įgalinančius suprasti išorinius ir vidinius aplinkos veiksnius, verslo pokyčius ir  inovatyvius procesus, kurdamas ir valdydamas verslą
2. Turi žinių, leidžiančių atlikti verslo ir ekonominių procesų įmonėje analizę, įvertinti įmonės būklę ir plėtros galimybes, bei geba jas taikyti praktinėje veikloje

Gebėjimai vykdyti tyrimus

3. Geba atlikti taikomuosius tyrimus, leidžiančius įvertinti versle ir jo aplinkoje vykstančius procesus ir reiškinius bei priimti sprendimus darniai verslo plėtrai
4. Renka ir analizuoja duomenis, reikalingus įmonės efektyvaus funkcionavimo ir plėtros galimybėms identifikuoti, naudodamasis informacinėmis technologijomis, bei taiko kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus, spręsdamas verslo problemas

Specialieji gebėjimai

5. Geba rinkti, apibendrinti, analizuoti ir sisteminti įmonės veiklos duomenis, įžvelgti verslo problemas, suprasti jų priežastis, įvertinti galimas verslo sprendimų alternatyvas ir priimti pagrįstus bei ekonomiškai naudingus sprendimus
6. Geba taikyti duomenų analizės metodus, modeliuoti problemų sprendimus, prognozuoti tendencijas besikeičiančioje verslo aplinkoje, teikti siūlymus įmonės veiklai tobulinti, inovacijoms diegti
7. Geba planuoti, valdyti ir analizuoti verslo įmonių ir jų padalinių veiklą, numatydamas žmogiškųjų, finansinių ir kitų išteklių poreikį bei šaltinius
8. Geba parinkti ir naudoti  verslo valdymo sistemas, duomenų analitikos ir vizualizacijos įrankius, įgalinančius analizuoti, valdyti ir prognozuoti įmonės veiklą

Socialiniai gebėjimai

. Geba bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis, perteikti žinias ir savo požiūrį, dirbti individualiai ir komandoje, vadovaudamasis profesine etika, socialinės atsakomybės principais
10. Geba sisteminti, apibendrinti analizės duomenis, naudodamas vizualizavimo technologijas, aiškiai iškomunikuoti informaciją ir paaiškinti duomenų analizės rezultatus bei įžvalgas, kritiškai vertinti verslo valdymo problemas ir jas spręsti, plėtodamas ir stiprindamas verslo valdymo įgūdžius, diskutuoti aktualiais profesiniais klausimais

Asmeniniai gebėjimai

11. Geba tinkamai elgtis su konfidencialia informacija, užtikrinti duomenų saugą
12. Geba savarankiškai tobulintis profesinės veiklos srityje per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, suvokia socialinės atsakomybės pasekmes tvariai verslo veiklai

 

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Ekonomika
 • Taikomoji matematika
 • Vadyba
 • Verslo teisė
 • Informacinės technologijos
 • Verslo užsienio kalba (anglų k., vokiečių k., rusų k.)
 • Kūno kultūra
 •  Apskaita
 •  Gamybos ir paslaugų valdymas
 •  Logistika  (lietuvių k. /anglų k.) / Tiekimo grandinės valdymas  (lietuvių k. / anglų k.)
 •  Pardavimų valdymas
 •  Verslo simuliavimo praktika
 •  Verslo valdymo sistemos

 

 •  Aplinkos ir žmonių sauga
 •  Finansų valdymas
 •  Inovacijos ir projektų valdymas (lietuvių k./anglų k.)
 •  Skaitmeninė rinkodara (lietuvių k. / anglų k.) / Pardavimai ir skaitmeninis verslas (lietuvių k./anglų k.)
 •  Verslo etika ir socialinė atsakomybė
 •  Duomenų analizė
 •  Informacijos sauga

 

2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Rinkodara
 • Statistika
 • Algoritmavimo pagrindai ir programavimas
 • Didieji duomenys ir duomenų bazės
 • Verslo užsienio kalba (anglų k., vokiečių k., rusų k.)
 • Specialybės kalba
 • Kūno kultūra
 • Kursinis darbas
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Verslo duomenų analizės praktika
 • Verslo finansų analitika (lietuvių k. / anglų k.) / Ekonominė analizė (lietuvių k. / anglų k.)
 • Duomenų analizė
 • Filosofija / Sociologija

 

 •  Baigiamoji praktika
 •  Baigiamasis darbas
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Taikomoji matematika
 • Vadyba
 • Verslo teisė
 • Informacinės technologijos
 • Verslo užsienio kalba (anglų k., vokiečių k., rusų k.)
 • Apskaita
 • Statistika
 • Algoritmavimo pagrindai ir programavimas
 • Filosofija / Sociologija
 • Skaitmeninė rinkodara (lietuvių k. / anglų k.) / Pardavimai ir skaitmeninis verslas (lietuvių k. / anglų k.)
 • Verslo finansų analitika  (lietuvių k./anglų k.)/ Ekonominė analizė  (lietuvių k. / anglų k.)
 • Duomenų analizė
 • Specialybės kalba
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Finansų valdymas
 • Inovacijos ir projektų valdymas (lietuvių k./anglų k.)
 • Baigiamoji praktika
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Ekonomika
 • Rinkodara
 • Didieji duomenys ir duomenų bazės
 • Verslo užsienio kalba (anglų k., vokiečių k., rusų k.)

 

 • Gamybos ir paslaugų valdymas
 • Logistika  (lietuvių k./anglų k.) / Tiekimo grandinės valdymas  (lietuvių k./anglų k.)
 • Pardavimų valdymas
 • Verslo simuliavimo praktika
 • Verslo valdymo sistemos

 

 • Kursinis darbas
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Verslo duomenų analizės praktika
 • Verslo etika ir socialinė atsakomybė
 • Informacijos sauga
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas