Tarptautinis verslas

Gal ir tiesa, kad su verslininko gyslele gimstama... Bet jeigu jau galvoji apie verslą, esi racionaliai mąstantis žmogus, kuriam patinka greita įvykių kaita, nestandartinės situacijos, tarpkultūrinė komunikacija, pasirinkęs Tarptautinio verslo programą Šiaulių valstybinėje kolegijoje, nuveiksi tikrai daugiau.

Tau dėstys sėkmingi verslininkai, dėstytojai iš Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų, studijose bus pasitelkiami verslo kūrimo ir vystymo simuliaciniai žaidimai, o pasirenkamųjų dalykų alternatyvos leis formuoti geresnius darbo finansų, rinkodaros arba verslo vadybos srityje įgūdžius.

Išnaudok galimybę tapti tarptautinio verslo specialistu, gebančiu tirti verslo aplinką ir procesus, kurti ir valdyti verslo įmonę, įgyvendinti tarptautinio verslo projektus, komunikuoti ir derėtis užsienio kalbomis, orientuotis į kintančią tarptautinio verslo aplinką, vartotojų poreikius ir įmonės tikslus, taikyti naujausias mokslo žinias, socialiai atsakingo verslo principus nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose. Aišku, jeigu verslas tikrai yra tavo pašaukimas...

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

matematika

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studijų metu ypatingas dėmesys skiriamas gebėjimams komunikuoti keliomis užsienio kalbomis, kurti ir valdyti tarptautinio verslo įmones, organizuoti verslą tarptautiniu mastu. Studentai renkasi gilinti specialiąsias finansų, rinkodaros arba verslo valdymo kompetencijas. Sudarytos visos galimybės pagal mainų programą „Erasmus+“ studijuoti užsienyje. Tarptautinio verslo praktika atliekama užsienyje pagal šią mainų programą ar įvairius projektus. Verslumo, verslo organizavimo ir valdymo praktiniai gebėjimai ugdomi Verslo simuliavimo praktikos metu, naudojant verslo simuliacinį žaidimą. Studijų procese atskiras dalyko temas skaito socialiniai partneriai iš pažangių verslo įmonių, dėstytojai, atvykę iš užsienio aukštųjų mokyklų.  

Karjera

Profesinės veiklos galimybės

Novatoriški, gebantys komunikuoti keliomis užsienio kalbomis studijų programos absolventai galės valdyti tarptautinį verslą, kurti savo verslą ir jį organizuoti tarptautiniu mastu, dirbti Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse eksporto, logistikos, pardavimo vadybininkais, projektų vadovais, funkcinių padalinių vadovais.

Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Verslo ir apskaitos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531LX082
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių, anglų
Švietimo sritis Verslas ir administravimas
Studijų krypčių grupė Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis Verslas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Verslo ir apskaitos katedros vedėja lektorė Erika Jonuškienė, el. p. e.jonuskiene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 51
svako-2020-tarptautinis-verslas.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotus tarptautinio verslo specialistus, gebančius tirti verslo aplinką ir procesus, kurti ir valdyti verslo įmonę, įgyvendinti tarptautinio verslo projektus, komunikuoti ir derėtis lietuvių ir užsienio kalbomis, orientuotis į kintančią tarptautinio verslo aplinką, vartotojų poreikius ir įmonės tikslus, taikyti naujausias mokslo žinias, socialiai atsakingo verslo principus nacionalinėje ir tarptautinėje rinkose.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą absolventas:
Žinios, jų taikymas

– žino ir supranta socialinių, humanitarinių, kitų mokslų klasikines ir moderniąsias teorijas, jų principus ir metodus, geba visa tai taikyti verslui kurti, valdyti ir vystyti nacionalinėje bei tarptautinėje rinkose;

– turi žinių, padedančių identifikuoti verslo įmones ir jų aplinką kaip savitą socialinį ir ekonominį reiškinį, remdamasis klasikinėmis ir šiuolaikinėmis vadybos ir ekonomikos teorijomis, verslo valdymo metodais ir priemonėmis, geba jas taikyti priimdamas verslo sprendimus.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

– geba atlikti taikomuosius tyrimus, leidžiančius įvertinti versle, jo aplinkoje vykstančius procesus ir reiškinius, taiko analizės metodus, formuluoja argumentuotas išvadas, spręsdamas konkrečias tarptautinio verslo problemas.

– renka, kaupia ir sistemina informaciją iš įvairių šaltinių, valdo verslo duomenų srautus, taikydamas modernias informacines technologijas.

Specialieji gebėjimai

– geba įsteigti įmonę, planuoti, organizuoti, valdyti, kontroliuoti ir analizuoti verslo procesus besikeičiančioje globalioje verslo aplinkoje, siekdamas veiklos efektyvumo ir kokybės;

– geba planuoti, valdyti ir analizuoti tarptautinio verslo finansinius, nematerialiuosius ir materialiuosius išteklius;

– geba organizuoti tarptautinio verslo įmonės logistikos ir pardavimo procesus, parinkti inovatyvias rinkodaros priemones;

– geba prognozuoti verslo tendencijas, rengti verslo projektus, juos valdyti ir įgyvendinti, teikti siūlymus tarptautinio verslo įmonės veiklai tobulinti, inovacijoms diegti.

Socialiniai gebėjimai

– bendrauja ir bendradarbiauja su specialistais, kitais asmenimis, diskutuoja, geba derėtis tarpkultūrinėje erdvėje lietuvių ir užsienio kalbomis;

– dirba komandoje, prisiimdamas atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos rezultatus ir kokybę, profesinėje veikloje vadovaujasi socialinio teisingumo principais, profesine etika ir pilietiškumu, puoselėja etnokultūrinius ir tarpkultūrinius ryšius.

Asmeniniai gebėjimai

– savarankiškai, novatoriškai, kūrybiškai plėtos žinias bei gebėjimus, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui bei suvoks moralinę ir socialinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Informacinės technologijos
 • Verslo užsienio kalba I
 • Bendravimo psichologija
 • Ekonomika
 • Tarptautinio verslo teisė
 • Vadyba
 • Verslo matematika
 •  Kūno kultūra
 • Verslo užsienio kalba I
 • Filosofija / Sociologija
 • Profesinės veiklos įvadinė praktika tarptautinio verslo įmonėje
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Tarptautinio verslo etika ir socialinė atsakomybė
 • Tarptautinio verslo organizavimas ir verslo simuliavimo praktika
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 •  Užsienio kalba II (anglų k. / rusų k. / vokiečių k. / prancūzų k. / švedų k.)
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Inovacijos ir projektų valdymas (lietuvių k. / anglų k.)
 • Kokybės vadyba
 • Verslo valdymo sistemos
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Pasirenkamųjų dalykų grupių dalykai
 • Tarptautinio verslo rinkodara
 • Vartotojų elgsena (lietuvių k. / anglų k.)
 • Tarptautinio verslo finansai
 • Tarptautiniai finansiniai atsiskaitymai (lietuvių k. / anglų k.)
 • Tarptautinio verslo įmonės valdymas
 • Tarptautinio verslo įmonės rizikos valdymas  (lietuvių k. / anglų k.

2 SEMESTRAS

4 SEMESTRAS

6 SEMESTRAS

 • Verslo užsienio kalba I
 • Specialybės kalba
 • Apskaita ir finansai
 • Statistika
 • Tarptautinių pardavimų valdymas
 • Tarptautinė logistika
 • Tarptautinė rinkodara
 • Kūno kultūra
 • Užsienio kalba II (anglų k. / rusų k. / vokiečių k. / prancūzų k. / švedų k.)
 •  Kursinis darbas
 • Tarptautinio verslo derybos ir tarpkultūrinė komunikacija (lietuvių k. / anglų k.)
 • Verslo valdymo praktika tarptautinio verslo įmonėje užsienyje / Lietuvoje
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Pasirenkamųjų dalykų grupių dalykai
 • Tarptautinio verslo rinkodara
 • Internetinė rinkodara (lietuvių k. / anglų k.)
 • Tarptautinės rinkos tyrimai (lietuvių k. / anglų k.)
 • Tarptautinio verslo finansai
 • Tarptautinio verslo įmonės finansų valdymas (lietuvių k. / anglų k.)
 • Tarptautinio verslo įmonės veiklos finansinis vertinimas (lietuvių k. / anglų k.)
 • Tarptautinio verslo įmonės valdymas
 • Gamybos ir paslaugų valdymas (lietuvių k. / anglų k.)
 • Žmogiškųjų išteklių valdymas (lietuvių k. / anglų k.)
 • Baigiamoji specialybės praktika
 • Baigiamasis darbas
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Informacinės technologijos
 • Verslo užsienio kalba I
 • Bendravimo psichologija
 • Tarptautinio verslo teisė
 • Vadyba
 • Verslo matematika
 • Verslo užsienio kalba I
 • Filosofija / Sociologija
 • Profesinės veiklos įvadinė praktika tarptautinio verslo įmonėje
 • Tarptautinių pardavimų valdymas
 • Tarptautinė logistika
 • Užsienio kalba II (anglų k. / rusų k. / vokiečių k. / prancūzų k. / švedų k.)
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Tarptautinio verslo derybos ir tarpkultūrinė komunikacija (lietuvių k. / anglų k.)
 • Tarptautinio verslo etika ir socialinė atsakomybė
 • Laisvai pasirenkamas dalykas

Pasirenkamųjų dalykų grupių dalykai:

Tarptautinio verslo rinkodara

 • Internetinė rinkodara (lietuvių k. / anglų k.)

Tarptautinio verslo finansai

 • Tarptautinio verslo įmonės veiklos finansinis vertinimas (lietuvių k. / anglų k.)

Tarptautinio verslo įmonės valdymas

 • Žmogiškųjų išteklių valdymas (lietuvių k. / anglų k.)
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Inovacijos ir projektų valdymas (lietuvių k. / anglų k.)
 • Verslo valdymo sistemos
 • Baigiamoji specialybės praktika
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Verslo užsienio kalba I
 • Specialybės kalba
 • Ekonomika
 • Statistika
 • Tarptautinė rinkodara
 • Civilinė sauga
 • Užsienio kalba II (anglų k. / rusų k. / vokiečių k. / prancūzų k. / švedų k.)
 • Apskaita ir finansai
 • Tarptautinio verslo organizavimas ir verslo simuliavimo praktika
 • Laisvai pasirenkamas dalykas

Pasirenkamųjų dalykų grupių dalykai:

Tarptautinio verslo rinkodara

 • Vartotojų elgsena (lietuvių k. / anglų k.)

Tarptautinio verslo finansai

 • Tarptautiniai finansiniai atsiskaitymai (lietuvių k ./ anglų k.)

Tarptautinio verslo įmonės valdymas

 • Tarptautinio verslo įmonės rizikos valdymas (lietuvių k. / anglų k.)
 • Kokybės vadyba
 • Kursinis darbas
 • Verslo valdymo praktika tarptautinio verslo įmonėje užsienyje / Lietuvoje
 • Laisvai pasirenkamas dalykas

Pasirenkamųjų dalykų grupių dalykai:

Tarptautinio verslo rinkodara

 • Tarptautinės rinkos tyrimai (lietuvių k. / anglų k.)

Tarptautinio verslo finansai

 • Tarptautinio verslo įmonės finansų valdymas (lietuvių k. / anglų k.)

Tarptautinio verslo įmonės valdymas

 • Gamybos ir paslaugų valdymas (lietuvių k. / anglų k.)
 • Baigiamoji specialybės praktika
 • Baigiamasis darbas