Finansai

2022, 2023 metais priėmimas į šią studijų programą nevykdomas!

Jei esi kruopštus ir tvarkingas žmogus, tau puikiai sekasi matematika, protingiausias sprendimas būtų savo gebėjimus įdarbinti. Kaip?

Rinkis Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomą Finansų studijų programą, kad po 3 ar 4 metų galėtum įsilieti į Lietuvoje ir pasaulio rinkose veikiančių įmonių finansų specialistų būrį.

Finansų specialisto darbas atsakingas – jis stebi, vertina ir valdo finansų sistemos procesus, atlieka finansinės veiklos analizę, priima finansinius sprendimus.

Tapk tuo, kurio sprendimai gali lemti įmonės sėkmę!

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studijų metu siūlomi pasirenkamieji dalykai, kurie stiprina profesinius finansininko įgūdžius skirtinguose ūkio sektoriuose, pavyzdžiui, finansinėse institucijose, verslo įmonėse ir viešajame sektoriuje. Studentai pagal mainų programą „Erasmus+“ gali studijuoti užsienyje arba atlikti praktiką pažangiose užsienio įmonėse ir organizacijose. Programą baigę asmenys dirba tiek įmonių ir organizacijų, tiek ir finansų institucijų finansininkais (iškart po studijų lengvai įsidarbina daugiau kaip 80 proc. absolventų).

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba verslo įmonėse ir viešojo sektoriaus institucijose.
Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal socialinių mokslų srities verslo ir vadybos krypčių grupės studijų programas. Baigęs papildomas studijas arba įvykdęs kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus absolventas turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Verslo ir apskaitos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531LX080
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Verslas ir administravimas
Studijų krypčių grupė Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis Finansai
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Verslo ir apskaitos katedros vedėja lektorė Erika Jonuškienė, el. p. e.jonuskiene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 51
svako-2020-finansai.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti įmonių ir organizacijų finansininkus, gebančius valdyti finansinius procesus, vertinti finansinę būklę ir veiklos rezultatus, rengti statistinę, mokestinę ir finansinę atskaitomybes, biudžetus, verslo planus bei pagrįsti finansinių išteklių panaudojimo efektyvumą vertinant riziką, prisitaikyti (nuolat mokytis) prie nuolat besikeičiančios aplinkos.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą studentas:
Žinios, jų taikymas
 • žinos matematikos, vadybos, ekonomikos, finansų ir apskaitos mokslų pamatines teorijas ir gebės taikyti praktinėje veikloje;
 • žinos ir supras finansų funkcijas, šalies ir tarptautinių finansų sistemos struktūrą, joje vykstančius procesus, valdymo ypatumus, finansų rinkų tipus bei paskirtį, gebės taikyti įgytas žinias ir suvokimą siekiant verslo plėtros;
 • žinos ir taikys finansinę atskaitomybę reglamentuojančius norminius aktus, apskaitos ir finansinės kontrolės metodus, aplinkos ir žmonių saugos teisinius pagrindus, profesinės etikos principus ir buhalterių profesionalų etikos kodeksą.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • gebės atlikti tyrimus parinkdamas ir pritaikydamas kokybinius ir kiekybinius metodus, apdoroti duomenis, naudodamas šiuolaikines informacines ir kompiuterines technologijas bei analizuoti ir interpretuoti rezultatus.
Specialieji gebėjimai
 • taikys teisės aktus ir kitus norminius dokumentus, reglamentuojančius organizacijos veiklą, finansinę atskaitomybę ir veiklos apmokestinimą;
 • gebės naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis ir kompiuterinėmis technologijomis apibendrindamas ir susistemindamas ekonominės ir finansinės informacijos duomenis vidiniams ir išoriniams vartotojams;
 • rengs finansinę atskaitomybę, statistines, mokestines ataskaitas ir deklaracijas;
 • analizuos organizacijos finansinių, statistinių ir mokestinių ataskaitų rodiklius, vertins finansinę būklę ir veiklos rezultatus, užtikrins finansinę kontrolę, teiks rekomendacijas finansiniams ir investiciniams sprendimams priimti;
 • gebės bendradarbiauti rengiant organizacijos biudžetus, verslo planus, pagrįsdamas finansinių išteklių panaudojimo efektyvumą bei vertindamas riziką.
Socialiniai gebėjimai
 • gebės bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis nuosekliai reikšdamas mintis ir perteikdamas informaciją, kritiškai vertinti problemas ir sprendimus, adaptuotis naujose situacijose, dirbti daugiakultūrėse ir daugiatautėse grupėse bei organizacijose.
Asmeniniai gebėjimai
 • gebės vykdyti projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą veiklą greitai kintančioje ir daugiatautėje aplinkoje;
 • gebės savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, vadovausis profesinės etikos principais, buhalterių profesionalų etikos kodeksu, suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklos kokybę ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.

Studijuojami dalykai ir praktikos

Pastaba: čia pateikti nuolatinių studijų dalykai ir praktikos. Ištęstinės studijos trunka 4 metus, dalykų išdėstymas gali skirtis.

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Apskaitos pagrindai
 • Ekonomika
 • Taikomoji matematika
 • Teisė
 • Vadyba
 • Specialybės kalba
 • Verslo ir finansų užsienio kalba
 • Kūno kultūra
 • Ekonominė statistika
 • Taikomosios kompiuterizuotos apskaitos praktika
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Valdymo apskaita
 • Tarptautiniai finansai (lietuvių k. / anglų k.) / Tarptautinis verslas
 • Bendravimo psichologija / Profesinė komunikacija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Finansų ir investicijų valdymas (dalykas  ir praktika)
 • Inovacijos ir projektų rengimas ir valdymas (lietuvių k. / anglų k.)
 • Vidaus kontrolė ir finansinis auditas
 • Viešojo sektoriaus veiklos analizė / Programų sąmatos ir projektai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Finansai
 • Finansinė apskaita
 • Mokesčių sistema
 • Rinkodara
 • Verslo etika ir socialinė atsakomybė
 • Verslo ir finansų užsienio kalba
 • Kūno kultūra
 • Kursinis darbas
 • Įmonės veiklos finansinė analizė (dalykas ir praktika)
 • Finansinių institucijų veiklos analizė / Finansų rinkos (lietuvių k. / anglų k.)
 • Ekonominė informatika
 • Filosofija / Sociologija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas

 

 • Viešieji pirkimai
 • Viešojo sektoriaus apskaita
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas