Bendrosios praktikos slauga

Šią studijų programą renkasi tie, kurie yra ne tik jautrūs, gailestingi ir kantrūs, bet ir lengvai bendrauja su įvairaus amžiaus sveikais ir sergančiais žmonėmis, geba greitai veikti, savarankiškai priimti sprendimus, prisiimti atsakomybę, pasitiki savimi. Absolventai gali dirbti visų sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose. 

Slaugos Šiauliuose mokoma jau daugiau nei 70 metų. Studijų programos turinys modernus, nuolat atnaujinamas pagal tarptautinę praktiką ir Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos poreikius. 

Nori studijuoti pas mus? Sužinok konkursinio balo sandarą.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Šiaulių valstybinėje kolegijoje bendrosios praktikos slaugytojai rengiami jau kelis dešimtmečius. Atnaujinta Bendrosios praktikos slaugos studijoms skirta įranga: įgūdžius formuoti ir lavinti padeda planšetėmis valdomi, gyvybines funkcijas imituojantys manekenai, žaizdų muliažai ir kt.  Solidi patirtis ir nuolatinis dėmesys srities naujovėms, galimybė įgūdžius tobulinti daugiau nei dešimtyje praktikų garantuoja, kad po 3,5 studijų metų studentas tampa puikiu specialistu, lengvai randančiu darbo vietą ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba klinikose, ligoninėse, poliklinikose, asmens sveikatos priežiūros centruose, ambulatorijose ir kitose visų sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal slaugos krypties studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Katedra Biomedicinos mokslų katedra
Fakultetas Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų programos kodas 6531GX030 / 6531GX030
Studijų apimtis 210 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Sveikatos priežiūra
Studijų krypčių grupė Sveikatos mokslai
Studijų kryptis Slauga ir akušerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas.
Studijų programos komiteto pirmininkas Biomedicinos katedros vedėja lektorė Aleksandra Sakalauskienė, el. paštas a.sakalauskiene@svako.lt, tel. (8 41) 52 49 71
bendrosios-praktikos-slauga_2.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti bendrosios praktikos slaugytoją, gebantį organizuoti ir teikti slaugos paslaugas asmenims, šeimoms, bendruomenėms visų sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą, asmuo:
Žinios, jų taikymas
 • žino nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką, profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taikosveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas slaugos praktikoje.
 • kritiškai sistemina ir integruoja gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias, vertindamas asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatą bei priimdamas sprendimus slaugos praktikoje. žinos normalios ir patologinės anatomijos ir fiziologijos pagrindus, psichologinius ir socialinius įvairių amžiaus tarpsnių žmonių ypatumus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • taiko tyrimų įrodymais grįstą praktiką slaugos problemoms spręsti.
 • geba atlikti mokslo taikomuosius slaugos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.
Specialieji gebėjimai
 • vertina paciento, šeimos, bendruomenės slaugos poreikius ir planuoja slaugą.
 • atlieka ir vertina slaugos veiksmus ir procedūras, argumentuotai pagrindžia sprendimų priėmimą profesinės veiklos situacijose.
 • parengia pacientus instrumentiniams tyrimams ir gydomosioms intervencijoms.
 • atpažįsta gyvybei pavojingas būkles, jas įvertina ir tinkamai į jas reaguoja, suteikia būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių ir traumų atvejais.
 • ugdo paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoja ir įgyvendina sveikatos mokymą, konsultuoja, atsižvelgdamas į sveikatos mokymosi poreikius.
 • taiko slaugos administravimo principus slaugos praktinėje veikloje.
Socialiniai gebėjimai
 • bendrauja, bendradarbiauja su pacientais ir jų artimaisiais bei dirba komandoje su įvairių sričių specialistais įgyvendindamas į asmenį orientuotą slaugą.
 • sklandžiai ir įtaigiai reiškia savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoja profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba, pripažindamas asmenų įvairovę ir tarpkultūrinius skirtumus.
Asmeniniai gebėjimai
 • kritiškai vertina slaugos profesinę praktiką, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą, vykdo slaugos mokslo ir praktikos sklaidą.
 • savarankiškai ir atsakingai priima sprendimus bei įvertina jų poveikį profesinės veiklos situacijose.
 • renka ir sistemina su paciento priežiūra susijusią informaciją, naudoja šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas slaugos praktikoje.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Anatomija ir fiziologija
 • Bendravimo psichologija
 • Bendroji slauga
 • Bendrosios slaugos praktika
 • Patologija
 • Specialybės kalba
 • Sveikatos informatika
 • Kūno kultūra
 • Bendruomenės slauga
 • Bendruomenės slaugos praktika
 • Pagyvenusių žmonių priežiūra ir geriatrinė slauga
 • Geriatrinės slaugos praktika
 • Vaikų slauga
 • Vaikų slaugos praktika
 • Specialybės užsienio kalba (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių)
 • Būtinoji pagalba ir intensyvioji slauga
 • Intensyviosios slaugos praktika
 • Psichikos sveikatos slauga
 • Psichikos sveikatos slaugos praktika
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Laisvai pasirenkami dalykai
 • Skubiosios medicinos pagalbos praktika / Anestezijos ir intensyviosios slaugos praktika
 • Specialiosios chirurginės slaugos praktika / Specialiosios terapinės slaugos praktika
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS

 

 • Akušerinė slauga
 • Akušerinės slaugos praktika
 • Aplinkos sveikata
 • Farmakologija
 • Profesinė etika
 • Vaiko sveikatos priežiūra
 • Vaiko sveikatos priežiūros praktika
 • Biochemija, biofizika ir radiologija
 • Slaugos vadyba
 • Sveikatos ugdymas ir dietetika
 • Terapinė ir specialioji terapinė slauga
 • Terapinės slaugos praktika
 • Sveikatos sociologija
 • Laisvai pasirenkami dalykai
 • Chirurginė ir specialioji chirurginė slauga
 • Chirurginės slaugos praktika
 • Kursinis darbas
 • Onkologinė ir paliatyvioji slauga
 • Bendruomenės sveikatos priežiūros praktika / Psichikos sveikatos priežiūros praktika
 • Statistinė analizė 
 • Laisvai pasirenkami dalykai

Atgal