Bendrosios praktikos slauga

Fėjos ir burtininkai kartais dėvi baltus chalatus!

Kaip kitaip pavadinti tuos empatiškus ir kantrius žmones, kurie patys pirmieji padeda būtent tada, kai to labiausiai reikia, motyvuoja sveikti jau vien savo nuoširdumu ir kantrybe, geru žodžiu...

Bendrosios praktikos slaugytojai ne tik paguos ir patars – jie yra pasirengę kompetentingai dirbti kartu su visa sveikatos priežiūros specialistų komanda.

Išdrįsi savarankiškai organizuoti ir įgyvendinti slaugą? Studijuok Bendrosios praktikos slaugą Šiaulių valstybinėje kolegijoje! Dešimt privalomųjų praktikų ir trys pasirenkamosios – kaip tik tai, kas tau profesinėje veikloje suteiks daugiau pasitikėjimo!

Studijos kolegijoje gali būti derinamos su darbu. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  8 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

biologija

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

chemija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studentų praktinio pasirengimo kokybę iš esmės gerina atnaujinta studijoms skirta įranga: įgūdžiai formuojami ir lavinami atliekant užduotis su planšetėmis valdomais gyvybines funkcijas imituojančiais manekenais, žaizdų muliažais ir kt. 

Solidi patirtis (slaugytojai ruošiami daugiau nei 70 metų) ir nuolatinis dėmesys srities naujovėms (programos turinys atnaujinamas pagal tarptautinės slaugos praktikos gerąją patirtį), galimybė įgūdžius tobulinti daugiau nei dešimtyje praktikų garantuoja, kad studentai tampa puikiais specialistais, lengvai randančiais darbo vietas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje.

Studentai gali rinktis praktikas pagal pageidaujamas specializuotas slaugos sritis.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose (įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos namuose ir kitose įstaigose).

Tolesnės studijų galimybės Absolventai, baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Katedra Biomedicinos mokslų katedra
Fakultetas Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų programos kodas 6531GX030
Studijų apimtis 210 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Sveikatos priežiūra
Studijų krypčių grupė Sveikatos mokslai
Studijų kryptis Slauga ir akušerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas
Studijų programos komiteto pirmininkas Biomedicinos katedros vedėja lektorė Aleksandra Sakalauskienė, el. paštas a.sakalauskiene@svako.lt, tel. (8 41) 52 49 71
svako-2020-bendrosios-praktikos-slauga.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti  slaugytoją, gebantį pagal kompetenciją inovatyviai, kokybiškai organizuoti ir įgyvendinti pacientų slaugą bei sveikatos mokymą, atsakingai, operatyviai, kūrybiškai veikti, priimti argumentuotus sprendimus, perteikti profesinę informaciją, holistinį požiūrį ir socialinį atsakingumą.

 

Numatomi studijų rezultatai
Žinios, jų taikymas
 • vadovautis tarptautine ir nacionaline sveikatos politika, teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūrą, įgyvendinant slaugą;
 • kritiškai sisteminti ir susieti žinias apie asmens sveikatos būklę, fizinę ir socialinę aplinką; taikyti sveikatos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias, organizuojant slaugą ir sveikatos mokymą.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • taikyti tyrimų įrodymais grįstą praktiką slaugos ir inovacijų diegimo problemoms spręsti;
 • atlikti mokslo taikomuosius slaugos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.

 

Specialieji gebėjimai
 • nustatyti paciento, šeimos, bendruomenės slaugos poreikius organizuojant slaugą, atsižvelgiant į gyvensenos bei aplinkos rizikos veiksnius;
 • atlikti slaugos intervencijas, vertinti slaugos rezultatus;
 • atpažinti gyvybei pavojingas būkles, inicijuoti ir savarankiškai teikti nedelstinas gyvybės išsaugojimo priemones ūmių būklių, krizių ir nelaimių atvejais;
 • skatinti asmenis, šeimas, grupes sveikai gyventi, įtraukti juos į sveikatos problemų valdymą.

 

Socialiniai gebėjimai
 • veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti sveikatos priežiūros specialistų komandoje  įgyvendinant slaugos procesą ir praktinį sveikatos priežiūros specialistų rengimą;
 • bendrauti žodžiu ir raštu su sveikatos priežiūros ir kitų sektorių specialistais, vadovaujantis profesine etika, demonstruojant toleranciją  įsitikinimų įvairovei ir tarpkultūriniams skirtumams.
Asmeniniai gebėjimai
 • tobulinti asmeninę profesinę praktiką, pasirenkant mokymosi strategijas ir metodus; formuoti etinėmis vertybėmis grindžiamą slaugytojo profesijos įvaizdį;
 • demonstruoti socialinį atsakingumą, savarankiškai užtikrinti įgyvendinamo slaugos proceso kokybę.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Anatomija, fiziologija, patologija
 • Aplinkos sveikata ir infekcijos kontrolė
 • Bendroji slauga
 • Bendrosios slaugos praktika
 • Specialybės kalba
 • Kūno kultūra
 • Bendruomenės slauga ir sveikatos stiprinimas
 • Bendruomenės slaugos praktika
 • Terapinė slauga ir farmakologija
 • Vaikų slauga
 • Sveikatos sociologija
 • Laisvas pasirenkamas dalykas
   

 

 

 • Chirurginė slauga
 • Chirurginės slaugos praktika
 • Geriatrinė slauga
 • Geriatrinės slaugos praktika
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Bendruomenės sveikatos priežiūros praktika / Psichikos sveikatos priežiūros praktika
 • Skubiosios medicinos pagalbos praktika / Anestezijos ir intensyviosios slaugos praktika
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS

 

 • Akušerinės slaugos praktika
 • Bendravimo psichologija ir profesinė etika
 • Moters ir vaiko sveikatos priežiūra
 • Vaiko sveikatos priežiūros praktika
 • Specialybės užsienio kalba (anglų, rusų, vokiečių)
 • Sveikatos informacinės technologijos
 • Civilinė sauga
 • Kūno kultūra
 • Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga
 • Intensyviosios slaugos praktika
 • Terapinės slaugos praktika
 • Vaikų slaugos praktika
 • Praktinė filosofija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas

 

 

 

 • Kursinis darbas
 • Psichikos sveikatos slauga
 • Psichikos sveikatos slaugos praktika
 • Specialioji terapinė slauga
 • Sveikatos priežiūros vadyba ir lyderystė
 • Specialiosios chirurginės slaugos praktika / Specialiosios terapinės slaugos praktika