Bendrosios praktikos slauga

Šią studijų programą renkasi tie, kurie yra ne tik jautrūs, gailestingi ir kantrūs, bet ir lengvai bendrauja su įvairaus amžiaus sveikais ir sergančiais žmonėmis, geba greitai veikti, savarankiškai priimti sprendimus, prisiimti atsakomybę, pasitiki savimi. Absolventai gali dirbti visų sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose. 

Slaugos Šiauliuose mokoma jau daugiau nei 70 metų. Studijų programos turinys modernus, nuolat atnaujinamas pagal tarptautinę praktiką ir Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos poreikius. 

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studentų praktinio pasirengimo kokybę iš esmės gerina atnaujinta studijoms skirta įranga: įgūdžiai formuojami ir lavinami atliekant užduotis su planšetėmis valdomais gyvybines funkcijas imituojančiais manekenais, žaizdų muliažais ir kt. Solidi patirtis (slaugytojai ruošiami daugiau nei 70 metų) ir nuolatinis dėmesys srities naujovėms (programos turinys atnaujinamas pagal tarptautinės slaugos praktikos gerąją patirtį), galimybė įgūdžius tobulinti daugiau nei dešimtyje praktikų garantuoja, kad studentai tampa puikiais specialistais, lengvai randančiais darbo vietas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba klinikose, ligoninėse, poliklinikose, asmens sveikatos priežiūros centruose, ambulatorijose ir kitose visų sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Tolesnės studijų galimybės Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Katedra Biomedicinos mokslų katedra
Fakultetas Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų programos kodas 6531GX030
Studijų apimtis 210 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Sveikatos priežiūra
Studijų krypčių grupė Sveikatos mokslai
Studijų kryptis Slauga ir akušerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas
Studijų programos komiteto pirmininkas Biomedicinos katedros vedėja lektorė Aleksandra Sakalauskienė, el. paštas a.sakalauskiene@svako.lt, tel. (8 41) 52 49 71
svako-2020-bendrosios-praktikos-slauga.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti bendrosios praktikos slaugytojus, gebančius slaugyti įvairaus amžiaus sveiką ar sergantį asmenį, šeimą ir bendruomenę visuose slaugos proceso etapuose, dirbti komandoje, demonstruoti kritinį mąstymą, holistinį požiūrį, socialinį atsakingumą, savarankiškumą, mokslu pagrįstą profesinę veiklą.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą, asmuo:
Žinios, jų taikymas
 • žino nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką, profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas slaugos praktikoje;
 • kritiškai sistemina ir integruoja biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias, vertindamas asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatą bei priimdamas sprendimus slaugos praktikoje.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • taiko tyrimų įrodymais grįstą praktiką slaugos problemoms spręsti;
 • geba atlikti mokslo taikomuosius slaugos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.
Specialieji gebėjimai
 • vertina paciento, šeimos, bendruomenės slaugos poreikius ir planuoja slaugą;
 • atlieka ir vertina slaugos veiksmus ir procedūras, argumentuotai pagrindžia sprendimų priėmimą profesinės veiklos situacijose;
 • parengia pacientus instrumentiniams tyrimams ir gydomosioms intervencijoms;
 • atpažįsta gyvybei pavojingas būkles, jas įvertina ir tinkamai į jas reaguoja, suteikia būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių ir traumų atvejais;
 • ugdo paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoja ir įgyvendina sveikatos mokymą, konsultuoja, atsižvelgiant į sveikatos mokymosi poreikius;
 • taiko slaugos administravimo principus slaugos praktinėje veikloje.
Socialiniai gebėjimai
 • bendrauja, bendradarbiauja su pacientais ir jų artimaisiais bei dirba komandoje su įvairių sričių specialistais įgyvendindamas į asmenį orientuotą slaugą;
 • sklandžiai ir įtaigiai reiškia savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoja profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba, pripažindamas asmenų įvairovę ir tarpkultūrinius skirtumus.
Asmeniniai gebėjimai
 • kritiškai vertina slaugos profesinę praktiką, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą, vykdo slaugos mokslo ir praktikos sklaidą;
 • savarankiškai ir atsakingai priima sprendimus bei įvertina jų poveikį profesinės veiklos situacijose;
 • renka ir sistemina su paciento priežiūra susijusią informaciją, naudoja šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas slaugos praktikoje.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Anatomija, fiziologija, patologija
 • Aplinkos sveikata
 • Bendroji slauga
 • Bendrosios slaugos praktika
 • Specialybės kalba
 • Kūno kultūra
 • Bendruomenės slauga ir sveikatos stiprinimas
 • Bendruomenės slaugos praktika
 • Terapinė slauga ir farmakologija
 • Terapinės slaugos praktika
 • Sveikatos sociologija
 • Chirurginė slauga
 • Chirurginės slaugos praktika
 • Geriartrinė slauga
 • Geriartrinės slaugos praktika
 • Praktinė filosofija
 • Laisvai pasirenkami dalykai
 • Bendruomenės sveikatos priežiūros praktika / Psichikos sveikatos priežiūros praktika
 • Skubiosios medicinos pagalbos praktika / Anestezijos ir intensyviosios slaugos praktika
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS

 

 • Bendravimo psichologija ir profesinė etika
 • Moters ir vaiko sveikatos priežiūra
 • Akušerinės slaugos praktika
 • Vaiko sveikatos priežiūros praktika
 • Specialybės užsienio kalba (anglų, rusų, vokiečių)
 • Sveikatos informacinės technologijos
 • Kūno kultūra
 • Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga
 • Intensyviosios slaugos praktika
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Vaikų slauga
 • Vaikų slaugos praktika
 • Laisvai pasirenkami dalykai
 • Kursinis darbas
 • Psichikos sveikatos slauga
 • Psichikos sveikatos slaugos praktika
 • Specialioji terapinė slauga
 • Sveikatos priežiūros vadyba ir lyderystė
 • Specialiosios chirurginės slaugos praktika / Specialiosios terapinės slaugos  praktika