Verslo ekonomika

Priėmimas į šią studijų programą 2019 m. nebus vykdomas. 

Ekonomikos žinios yra būtinos bet kurios srities įmonės veiklai vystyti ar nuosavam verslui kurti. Verslo ekonomikos studijų programa skirta parengti verslo įmonių ekonomistams, gebantiems tirti ir analizuoti ekonominę aplinką, jos įtaką įmonės veiklai, vertinti įmonės išteklių naudojimo veiksmingumą, planuoti ir prognozuoti įmonės ūkinę, finansinę ir investicinę veiklą. Šią studijų programą gali rinktis atsakingi, kūrybiški, kruopštūs, komunikabilūs, verslūs, ryžtingi, pasitikintys savimi žmonės, kuriems būdingas analitinis mąstymas.

Studentai gali rinktis gilinimosi kryptyje dalykus, stiprinančius profesinius ekonomisto įgūdžius gamyboje, transporte, statyboje, energetikoje, prekyboje, paslaugų sferoje ir kt.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Verslo ekonomikos studijų programą Šiaulių valstybinėje kolegijoje pasirinkę studentai turi galimybę praktinius gebėjimus ugdyti atlikdami tris profesinės veiklos praktikas (ekonominės analizės, verslo finansų valdymo ir baigiamąją) pažangiose verslo įmonėse ir dvi mokomąsias (kompiuterizuotos apskaitos ir verslo imitavimo) praktikas kolegijoje. Studentams siūlomi pasirenkamieji gilinimosi kryptyje dalykai, kurie stiprina profesinius ekonomisto įgūdžius skirtinguose ūkio sektoriuose, pavyzdžiui, gamyboje, transporte, statyboje, energetikoje, prekyboje, paslaugų sferoje ir kt. Būsimiesiems specialistams suteikiama žinių ir įgūdžių, skirtų dirbti tiek verslo įmonėje, tiek kuriant savo verslą. Studentai turi galimybę pagal mainų programas studijuoti ir atlikti praktikas užsienio šalių institucijose.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės  Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti verslo įmonėse ekonomistu, patarėju ekonomikos klausimais, verslo analitiku, steigti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės Absolventai  gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas. Absolventas studijas galės tęsti universitetuose pagal socialinių mokslų (ekonomikos studijų krypties) bei verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Verslo ir apskaitos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531JX019 / 653L17004
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Verslas ir administravimas
Studijų krypčių grupė Verslas ir administravimas
Studijų kryptis Ekonomika
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Verslo ir apskaitos katedros vedėja lektorė Erika Jonuškienė, el. paštas e.jonuskiene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 51.
seminaras.JPG

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – rengti ekonomistus, gebančius analizuoti ir vertinti ekonominius procesus ir reiškinius, planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti verslo įmonių ūkinę, finansinę ir investicinę veiklą kintančiomis aplinkos sąlygomis.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą, absolventas:
Žinios, jų taikymas

Supras pagrindines ekonomikos sąvokas ir principus, turės naujausių žinių apie ekonomikos teoriją, ekonominės analizės metodus, gebės juos taikyti praktinėje ekonomisto veikloje.

Išmanys socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų teorijų pagrindus, gebės juos taikyti praktinėje ekonomisto veikloje ir taikomuosiuose tyrimuose.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

Gebės atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus, taikyti analizės metodus, formuluoti analizės ir tyrimų išvadas, rasti ir pagrįsti sprendimus, kai reikia spręsti verslo subjekto problemas.

Gebės rinkti duomenis iš įvairių šaltinių, juos sisteminti ir analizuoti, naudodamas šiuolaikines informacines technologijas ir duomenų bazes.

Socialiniai gebėjimai

Gebės bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais, dirbti komandoje, prisiimdamas atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę.

Gebės sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių ir užsienio kalba.

Gebės profesinėje veikloje vadovautis socialinio teisingumo principais, profesine etika, prisiimti įsipareigojimus, siejamus su sąžiningumu ir pareigingumu.

Asmeniniai gebėjimai

Gebės kritiškai vertinti ir reflektuoti savo profesinę veiklą, suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą, gebės prisitaikyti prie naujovių ir besikeičiančių sąlygų.

Suvoks atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.

Specialieji gebėjimai

Gebės analizuoti ir vertinti verslo subjekto veiklos aplinką,  procesus ir reiškinius, taikydamas įvairius analizės metodus.
Gebės planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti verslo subjekto, veikiančio nacionalinėje ir tarptautinėje rinkose, ūkinę, finansinę ir investicinę veiklą.

Gebės savarankiškai taikyti profesinės veiklos žinias verslo subjekto ekonominiams procesams valdyti ir teikti siūlymų dėl ekonominės veiklos tobulinimo, inovacijų diegimo.

 

 

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Specialybės kalba
 • Verslo sprendimų matematiniai modeliai
 • Verslo teisė
 • Specialybės užsienio kalba
 • Kūno kultūra
 • Buhalterinė apskaita (dalykas / praktika)
 • Įmonės ekonominė analizė
 • Ekonominės analizės praktika
 • Mokesčių sistema
 • Finansų pagrindai
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Investicijų ir inovacijų ekonomika
 • Projektų rengimas ir valdymas
 • Energetikos ekonomika / Aplinkosaugos ekonomika
 • Verslo imitavimo praktika
 • Gamybos įmonių ekonomika / Prekybos ir paslaugų įmonių ekonomika
 • Transporto taikomoji ekonomika / Statybos įmonių ekonomika
 • Aplinkos ir žmonių sauga
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Buhalterinė apskaita (dalykas / praktika)
 • Ekonominė statistika
 • Įmonės ekonomika
 • Makroekonomika
 • Specialybės užsienio kalba
 • Ekonominė informatika
 • Kūno kultūra
 • Valdymo apskaita
 • Kursinis darbas
 • Verslo finansų valdymo praktika
 • Tarptautinė ekonomika ir verslas
 • Verslo etika
 • Verslo finansų valdymas
 • Filosofija / Sociologija
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas

Atgal