Socialinis darbas

Žinai, kas sieja visus būsimus ir esamus socialinius darbuotojus? Jiems ne tas pats, kas vyksta su kitu žmogumi – priklausančiu socialinės atskirties grupei, turinčiu įvairių poreikių ir galimybių.

Tavo kantrybė, empatija, pakantumas kitų silpnybėms, tvirtas charakteris ir noras padėti jau yra tvirtas pagrindas rinktis Socialinio darbo studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje.

Ar tai tikrai yra tavo pašaukimas, turėsi progą įsitikinti per praktikas skirtingose socialinę pagalbą teikiančiose įstaigose, savanoriaudamas.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Turintiems socialinio darbuotojo padėjėjo IV lygio profesinę kvalifikaciją galimas priėmimas į aukštesnį kursą.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

istorija

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Rengiant socialinius darbuotojus, didelis dėmesys skiriamas patirtiniam-praktiniam mokymuisi, kurio metu studentai tyrinėja socialinę aplinką, studijuoja asmenybės psichologijai ir elgesiui įtakos turinčius veiksnius, formuojami komandinio darbo įgūdžiai.

Socialinio darbo studijų programos dalykus dėsto ir užsienio dėstytojai, kurie perteikia tarpkultūrinio bei tarptautinio socialinio darbo kontekstą. 

2022 metais studijų programa atnaujinta orientuojantis į įtraukiojo socialinio darbo praktikos koncepcijos principus: į(si)traukimas, partnerystė, advokacija, sąžiningumas.

– visos praktikos bus palydimos praktikos atvejų analizės grupinėmis pratybomis, kurias ves dėstytojas turintis supervizoriaus pasirengimą.

– I kurso studentams organizuojamas patirtinis žygis gamtoje, kurio tikslas yra skatinti studentus mokytis iš patirties ir per patirtį, tobulinti reflektyviuosius gebėjimus, pagrįstus bendradarbiavimo perspektyva, ugdyti poreikį nuolatos permąstyti savo vertybines nuostatas.

– gilinimuisi kryptyje skirtų dalykų specifika pagrįsta šiuolaikinio socialinio darbo kaitos tendencijomis, padedančiomis įsisavinti ir valdyti įvairias su šiandienos socialinės politikos pokyčiais susijusias socialinio darbo formas ir technikas.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventas gali dirbti socialiniu darbuotoju, geba teikti bei organizuoti ir administruoti socialines paslaugas valstybinėse ir privačiose socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijose: socialinių paslaugų centruose, šeimos ir vaiko gerovės centruose, vaikų, neįgaliųjų, pagyvenusių ir senų žmonių dienos centruose, socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose, ligoninėse, reabilitacijos skyriuose, resocializacijos centruose, įkalinimo įstaigose, įvairiose nevyriausybinėse organizacijose, kurti socialinį verslą ir kt.
Tolesnės studijų galimybės

Absolventas studijas galės tęsti universitetuose pagal socialinių mokslų studijų krypčių grupės socialinio darbo krypties ir kitų studijų krypčių programas.
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei ketina studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Socialinio darbo katedra
Fakultetas Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų programos kodas 6531JX018
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Socialinė gerovė
Studijų krypčių grupė Socialiniai mokslai
Studijų kryptis Socialinis darbas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Socialinių mokslų profesinis bakalauras, socialinis darbuotojas
Studijų programos komiteto pirmininkas Socialinio darbo katedros vedėja dr. Neringa Povilaitienė, el. p. n.povilaitiene@svako.lt, tel.  (8 41) 52 49 71
svako-2020-socialinis-darbas.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti socialinio darbo specialistą, gebantį inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje ir įgalinti asmenį, šeimą, grupę, bendruomenę kurti socialinę gerovę kintančioje globalioje aplinkoje, vadovaujantis žmogaus teisių užtikrinimo ir socialinės atsakomybės principais.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą, absolventas:
Žinios, jų taikymas

išmano socialinio darbo teoriją ir metodus, žmogaus elgesio ir jo kaitos socialinėje aplinkoje teorijas, socialinio darbo profesijos raidą, etikos, žmogaus teisių, socialinio teisingumo principus, nacionalinę socialinę apsaugą, taiko tarpprofesinį bendradarbiavimą tyrimais grįstoje socialinio darbo praktikoje, nustato socialinių paslaugų poreikį, teikia socialines paslaugas pasitelkdamas informacines, komunikacines ir pagalbą garantuojančias technologijas;

išmano ir taiko socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų teorijų pagrindus teikdamas socialines paslaugas klientams.

 

Gebėjimai vykdyti tyrimus

atlieka į praktiką orientuotus socialinio darbo tyrimus, interpretuoja jų rezultatus socialines paslaugas teikiančių institucijų veiklos, socialinės politikos kontekstuose;

taiko taikomųjų tyrimų rezultatus socialinėms problemoms spręsti ir profesinei veiklai plėtoti, diegdamas socialinio darbo inovacijas.

Socialiniai gebėjimai

bendrauja ir bendradarbiauja su klientais, kolegomis, komandos nariais ir kitais specialistais, politikais, žiniasklaida, mokslininkais, vadovaudamasis pagarbos, supratimo, susitarimo ir etikos normomis;

sklandžiai reiškia savo mintis raštu ir žodžiu valstybine ir užsienio kalba, diskutuoja aktualiais profesiniais klausimais, generuoja idėjas, siekdamas stiprinti socialinio darbo profesijos prestižą.

Asmeniniai gebėjimai

kritiškai vertina ir reflektuoja savo kaip profesionalo augimą, profesinę veiklą, tobulina asmenines ir profesines kompetencijas, suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą;

sistemina ir analizuoja informaciją iš nacionalinių ir tarptautinių informacijos šaltinių, naudojasi medijomis ir pagalbą teikiančiomis technologijomis, užtikrina konfidencialumą ir savarankiškai priima sprendimus, profesionaliai veikdamas kintančiose situacijose;

rūpinasi asmenybės pažinimu, tobulėjimu ir profesinės kvalifikacijos tobulinimu, dalijasi gerąja patirtimi kurdamas socialinio darbo profesijos įvaizdį.

Specialieji gebėjimai

atpažįsta, analizuoja ir įvertina asmens, šeimos, grupės, bendruomenės (toliau – klientas) poreikius, stiprybes ir galimybes, vadovaujasi norminiais teisės aktais ir institucijos dokumentais, ugdo asmens socialinius įgūdžius, numato socialinių problemų bendruomenėje atsiradimą, organizuoja ir vertina socialinių paslaugų poveikį klientui, taiko socialinio darbo metodus, kurdamas visavertį bendravimo ryšį ir pasitikėjimu grįstą santykį, atstovaudamas kliento teises ir interesus, pasitelkdamas vidinius ir aplinkos išteklius, motyvuodamas ir įgalindamas klientą savigalbai;

rengia ir įgyvendina socialinės pagalbos klientui planus, institucines, regiono, nacionalines programas ir projektus, planuoja racionalius išteklius, vertina socialinių paslaugų, programų ir projektų veiksmingumą;

bendradarbiauja su įvairių institucijų atstovais, organizuodamas ir plėtodamas inovatyvias socialines paslaugas, įgalindamas klientus prisideda prie socialinės gerovės;

analizuoja ir paaiškina socialinės politikos poveikį žmogaus teisių užtikrinimui, socialinės atskirties mažinimui;

praktinėje veikloje vadovaujasi socialinio teisingumo, žmogaus teisių principais, socialinio darbo vertybėmis ir profesine etika, numato socialinės pagalbos proceso tobulinimą.

Studijuojami dalykai ir praktikos

 

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Psichologijos pagrindai
 • Savanorystė ir patirtinis mokymas(is)
 • Socialinio darbo vertybės ir etika
 • Socialinių paslaugų įstaigų veiklos pažinimo praktika
 • Socialinio darbo informatika
 • Specialybės kalba
 • Specialybės užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų)
 • Kūno kultūra
 • Bendravimas ir konfliktų valdymas
 • Neįgaliųjų integracija
 • Socialinis darbas su šeima ir vaikais
 • Socialinė gerontologija
 • Socialinė pedagogika ir andragogika
 • Sociologija ir socialinės problemos
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Komandinis darbas ir sprendimų priėmimo procesai
 • Kursinis darbas
 • Socialinės inovacijos
 • Užimtumo teorija ir terapija
 • Bendruomenės socialinė veikla / Bendruomenės sveikata / Sociokultūrinis bendruomenės ugdymas
 • Tarpkultūrinis socialinis darbas / Socialinis darbas su jaunimu / Darbas su heterogeninėmis grupėmis
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Asmenybės raidos psichologija
 • Socialinio darbo teorija ir metodai
 • Socialinės gerovės politika ir apsauga
 • Profesinės karjeros projektavimas / Antreprenerystė ir vadyba
 • Šiuolaikinės filosofijos kryptys / Socialinė filosofija
 • Civilinė sauga
 • Kūno kultūra
 • Socialinio darbo proceso organizavimo praktika
 • Socialinio darbo tyrimai
 • Socialinis konsultavimas ir krizių valdymas
 • Socialinis darbas sveikatos priežiūros įstaigose / Psichosocialinė reabilitacija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Medijos socialinio darbo praktikoje / Socialinis verslumas
 • Žmogaus teisės ir socialinis teisingumas / Įvairovė ir įtrauktis
 • Socialinio darbo atvejo vadyba
 • Socialinio darbo paslaugų tyrimo praktika (baigiamoji praktika)
 • Baigiamasis darbas
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Psichologijos pagrindai
 • Socialinio darbo vertybės ir etika
 • Socialinio darbo informatika
 • Specialybės užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų)
 • Šiuolaikinės filosofijos kryptys / Socialinė filosofija
 • Bendravimas ir konfliktų valdymas
 • Socialinis darbas su šeima ir vaikais
 • Socialinių paslaugų įstaigų veiklos pažinimo praktika
  Socialinė pedagogika ir andragogika
 • Sociologija ir socialinės problemos
 • Socialinio darbo tyrimai
 • Socialinis konsultavimas ir krizių valdymas
 • Bendruomenės socialinė veikla / Bendruomenės sveikata / Sociokultūrinis bendruomenės ugdymas
 • Socialinis darbas sveikatos priežiūros įstaigose / Psichosocialinė reabilitacija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Socialinio darbo atvejo vadyba
 • Socialinės inovacijos
 • Užimtumo teorija ir terapija
 • Tarpkultūrinis socialinis darbas / Socialinis darbas su jaunimu / Darbas su heterogeninėmis grupėmis
 • Žmogaus teisės ir socialinis teisingumas / Įvairovė ir įtrauktis
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Asmenybės raidos psichologija
 • Savanorystė ir patirtinis mokymas(is)
 • Socialinio darbo teorija ir metodai
 • Specialybės kalba
 • Neįgaliųjų integracija
 • Socialinė gerontologija
 • Socialinės gerovės politika ir apsauga
 • Profesinės karjeros projektavimas / Antreprenerystė ir vadyba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Komandinis darbas ir sprendimų priėmimo procesai
 • Kursinis darbas
 • Socialinio darbo proceso organizavimo praktika
 • Medijos socialinio darbo praktikoje / Socialinis verslumas
 • Socialinio darbo paslaugų tyrimo praktika (baigiamoji praktika)
 • Baigiamasis darbas