Socialinis darbas

Visuomenėje, kurioje daliai žmonių trūksta socialinių įgūdžių, gausu įvairias priklausomybes turinčių asmenų, kitų socialinės atskirties grupių, visada bus reikalingi socialiniai darbuotojai. Socialinio darbo studijų programa skirta parengti socialiniams darbuotojams, gebantiems dirbti su įvairių poreikių ir galimybių žmonėmis. Šią programą gali rinktis kantrūs, pakantūs kitų silpnybėms, empatiški ir tvirto charakterio žmonės, mokantys greitai išspręsti problemines situacijas. Sudarytos sąlygos užsiimti savanoryste, praktikas atlikti skirtingose socialinę pagalbą teikiančiose įstaigose.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Rengiant socialinius darbuotojus, didelis dėmesys skiriamas patirtiniam-praktiniam mokymuisi, kurio metu studentai tyrinėja socialinę aplinką, studijuoja asmenybės psichologijai ir elgesiui įtakos turinčius veiksnius, formuojami komandinio darbo įgūdžiai. Socialinio darbo studijų programos dalykus dėsto ir užsienio dėstytojai, kurie perteikia tarpkultūrinio bei tarptautinio socialinio darbo kontekstą. 

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba socialiniais darbuotojais valstybinėse ir privačiose socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijose: socialinės rūpybos skyriuose, vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje, vaikų, neįgaliųjų, pagyvenusių ir senų žmonių dienos centruose, vaikų globos namuose, socialinės globos namuose, ligoninėse, reabilitacijos skyriuose, mokyklose, įkalinimo įstaigose, įvairiose nevyriausybinėse organizacijose ar bendruomenėse ir kt.
Tolesnės studijų galimybės

Absolventai studijas gali tęsti universitetuose pagal socialinių mokslų studijų krypčių grupės socialinio darbo krypties  ir kitų studijų krypčių programas. Norintys studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus asmenys turi teisę stoti į  magistrantūros studijas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Socialinio darbo katedra
Fakultetas Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų programos kodas 6531JX018
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Socialinė gerovė
Studijų krypčių grupė Socialiniai mokslai
Studijų kryptis Socialinis darbas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Socialinių mokslų profesinis bakalauras, socialinis darbuotojas
Studijų programos komiteto pirmininkas Socialinio darbo katedros vedėja dr. Neringa Povilaitienė, el. p. n.povilaitiene@svako.lt, tel.  (8 41) 52 49 71
svako-2020-socialinis-darbas.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti socialinio darbo specialistą, gebantį inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje ir įgalinti asmenį, šeimą, grupę, bendruomenę kurti socialinę gerovę kintančioje globalioje aplinkoje, vadovaujantis žmogaus teisių užtikrinimo ir socialinės atsakomybės principais.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą, absolventas:
Žinios, jų taikymas

1. Žino ir supranta visuomenės socialinius procesus, jų raišką nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, žmogaus elgesio socialinėje aplinkoje teorijas, socialinio darbo profesijos raidą ir etikos, žmogaus teisių, socialinio teisingumo principus, nacionalinę socialinę apsaugą, socialinių paslaugų organizavimą.

2. Geba taikyti naujausias žinias apie nacionalinę ir tarptautinę socialinę politiką, asmens ir visuomenės raidą, socialinio darbo teorijas ir metodus, socialinio darbo organizavimą, tarpprofesinį bendradarbiavimą socialinio darbo praktikoje ir tyrimuose, remdamasis socialinių, humanitarinių, gamtos bei medicinos ir sveikatos mokslų teorijų pagrindais.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

3. Geba atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus, rezultatus taikydamas socialinėms problemoms spręsti ir profesinei veiklai plėtoti, socialinių paslaugų kokybei įvertinti ir inovacijoms diegti.

Socialiniai gebėjimai

4. Geba bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, valdyti konfliktus, kurdamas visavertį bendravimo ryšį ir pasitikėjimu grįstą santykį su klientu, grupe, bendruomene, kolegomis, prisiimdamas socialinę atsakomybę.

5. Geba sklandžiai reikšti mintis, diskutuoti aktualiais profesiniais klausimais, generuoti idėjas raštu ir žodžiu valstybine bei užsienio kalba, siekdamas plėtoti ir stiprinti socialinio darbo profesiją.

Asmeniniai gebėjimai

6. Geba kritiškai vertinti ir reflektuoti savo kaip profesionalo augimą, profesinę veiklą, tobulinti asmenines ir profesines kompetencijas, suvokdamas mokymosi visa gyvenimą svarbą, kurdamas ir plėtodamas socialinio darbo profesijos įvaizdį visuomenėje, rūpindamasis profesijos statusu.

7. Geba sisteminti ir analizuoti informaciją, naudotis informacinėmis technologijomis, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija ir savarankiškai priimti sprendimus, profesionaliai veikdamas kintančiose situacijose.

Specialieji gebėjimai

8. Geba atpažinti ir kritiškai įvertinti asmens, grupės, bendruomenės poreikius, stiprybes bei galimybes, planuoti, vykdyti ir vertinti socialinės pagalbos procesą ir jo rezultatus, taikydamas socialinio darbo metodus, pasitelkdamas vidinius ir aplinkos išteklius ir motyvuodamas bei įgalindamas klientą savigalbai.

9. Geba organizuoti ir teikti socialinio darbo paslaugas, vadovaudamasis žmogaus teises ir socialinę apsaugą reglamentuojančiais dokumentais, socialinio teisingumo ir profesinės etikos principais ir vertybėmis, mažindamas socialinę atskirtį ir diskriminaciją, siekdamas kliento įgalinimo ir socialinės gerovės.

10. Geba rengti ir įgyvendinti socialinės pagalbos klientui planus, socialines programas ir projektus, bendradarbiaudamas su įvairių institucijų atstovais, plėtodamas inovatyvias socialinio darbo paslaugas ir skatindamas nevyriausybinių organizacijų plėtrą.

11. Geba vertinti socialinių paslaugų kokybę, kliento ir jo aplinkos pokyčius, rezultatus panaudodamas socialinės pagalbos procesui tobulinti.

Studijuojami dalykai ir praktikos

 

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Psichologijos pagrindai
 • Savanorystė ir patirtinis mokymas(is)
 • Socialinio darbo vertybės ir etika
 • Socialinės gerovės politika ir apsauga
 • Socialinio darbo informatika
 • Specialybės kalba
 • Specialybės užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų)
 • Kūno kultūra
 • Bendravimas ir konfliktų valdymas
 • Neįgaliųjų integracija
 • Socialinis darbas su šeima ir vaikais
 • Socialinė gerontologija
 • Socialinė pedagogika ir andragogika
 • Sociologija ir socialinės problemos
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Komandinis darbas ir sprendimų priėmimo procesai
 • Kursinis darbas
 • Socialinės inovacijos
 • Užimtumo teorija ir terapija
 • Bendruomenės socialinė veikla / Bendruomenės sveikata / Sociokultūrinis bendruomenės ugdymas
 • Tarpkultūrinis socialinis darbas / Atviras darbas su jaunimu / Darbas su heterogeninėmis grupėmis
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Asmenybės raidos psichologija
 • Socialinio darbo teorija ir metodai
 • Socialinių paslaugų įstaigų veiklos pažinimo praktika
 • Profesinės karjeros projektavimas / Antreprenerystė ir vadyba
 • Šiuolaikinės filosofijos kryptys / Socialinė filosofija
 • Civilinė sauga
 • Kūno kultūra
 • Socialinio darbo proceso organizavimo praktika
 • Socialinio darbo tyrimai
 • Socialinis konsultavimas ir krizių valdymas
 • Socialinis darbas sveikatos priežiūros įstaigose / Psichosocialinė reabilitacija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Medijos socialinio darbo praktikoje / Socialinis verslumas
 • Žmogaus teisės ir socialinis teisingumas / Socialinė atskirtis ir įgalinimas
 • Socialinio darbo atvejo vadyba
 • Socialinio darbo paslaugų tyrimo praktika (baigiamoji praktika)
 • Baigiamasis darbas
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Psichologijos pagrindai
 • Socialinio darbo vertybės ir etika
 • Socialinio darbo informatika
 • Specialybės užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų)
 • Šiuolaikinės filosofijos kryptys / Socialinė filosofija
 • Bendravimas ir konfliktų valdymas
 • Socialinis darbas su šeima ir vaikais
 • Socialinė pedagogika ir andragogika
 • Socialinės gerovės politika ir apsauga
 • Sociologija ir socialinės problemos
 • Socialinio darbo tyrimai
 • Socialinis konsultavimas ir krizių valdymas
 • Bendruomenės socialinė veikla / Bendruomenės sveikata
 • Socialinis darbas sveikatos priežiūros įstaigose / Psichosocialinė reabilitacija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Socialinio darbo atvejo vadyba
 • Socialinės inovacijos
 • Užimtumo teroija ir terapija
 • Tarpkultūrinis socialinis darbas / Atviras darbas su jaunimu / Darbas su heterogeninėmis grupėmis
 • Žmogaus teisės ir socialinis teisingumas / Socialinė atskirtis ir įgalinimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Asmenybės raidos psichologija
 • Savanorystė ir patirtinis mokymas(is)
 • Socialinio darbo teorija ir metodai
 • Specialybės kalba
 • Neįgaliųjų integracija
 • Socialinių paslaugų įstaigų veiklos pažinimo praktika
 • Socialinė gerontologija
 • Profesinės karjeros projektavimas / Antreprenerystė ir vadyba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Komandinis darbas ir sprendimų priėmimo procesai
 • Kursinis darbas
 • Socialinio darbo proceso organizavimo praktika
 • Medijos socialinio darbo praktikoje / Socialinis verslumas
 • Socialinio darbo paslaugų tyrimo praktika (baigiamoji praktika)
 • Baigiamasis darbas