Socialinis darbas

Visuomenėje, kurioje daliai žmonių trūksta socialinių įgūdžių, gausu įvairias priklausomybes turinčių žmonių, kitų socialinės atskirties grupių, visada bus reikalingi socialiniai darbuotojai. Socialinio darbo studijų programa skirta parengti socialiniams darbuotojams, gebantiems dirbti su įvairių poreikių ir galimybių žmonėmis. Šią studijų programą gali rinktis kantrūs, pakantūs kitų silpnybėms, empatiški ir tvirto charakterio žmonės, mokantys greitai išspręsti problemines situacijas.

Sudarytos sąlygos užsiimti savanoryste, praktikas atlikti skirtingose socialinę pagalbą teikiančiose įstaigose.

Nori studijuoti pas mus? Sužinok konkursinio balo sandarą.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Socialinio darbo studijų programą Šiaulių valstybinėje kolegijoje pasirinkę studentai turi galimybę tris praktikas atlikti ir savanoryste užsiimti skirtingose socialinę pagalbą teikiančiose įstaigose: socialinių paslaugų centruose, globos įstaigose, Šiaulių tardymo izoliatoriuje, Lietuvos Carito Šiaulių skyriuje, Šiaulių apygardos probacijos skyriuje ir kt. Studentams siūlomi atnaujinti ir visiškai nauji dalykai, reikalingi sparčiai besikeičiančioje daugiakultūrėje visuomenėje. I kurso studentams organizuojamas patirtinis žygis gamtoje, kurio tikslas yra skatinti studentus mokytis iš patirties ir per patirtį.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba socialiniais darbuotojais socialinės rūpybos skyriuose, vaiko teisių apsaugos tarnybose, vaikų, neįgaliųjų, pagyvenusių ir senų žmonių dienos centruose, vaikų globos ir socialinės globos namuose, ligoninėse, reabilitacijos skyriuose, mokyklose, įkalinimo įstaigose ir kitose panašaus pobūdžio organizacijose.
Tolesnės studijų galimybės Absolventai  gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas. Studijas galima tęsti universitetuose pagal socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo, edukologijos arba sociologijos krypčių studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Socialinio darbo katedra
Fakultetas Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų programos kodas 6531JX018 / 653L50004
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Socialinė gerovė
Studijų krypčių grupė Socialiniai mokslai
Studijų kryptis Socialinis darbas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Socialinių mokslų profesinis bakalauras, socialinis darbuotojas
Studijų programos komiteto pirmininkas Socialinio darbo katedros vedėja lektorė dr. Lina Garšvė, el. paštas l. garsve@svako.lt, tel.  (8 41) 52 49 71.
socialinis-darbas.jpeg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos socialinio darbo specialistą, gebantį inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje ir įgalinti asmenį, šeimą, grupę, bendruomenę kurti socialinę gerovę nuolat kintančioje aplinkoje, vadovaujantis žmogaus teisių užtikrinimo ir socialinės atsakomybės principais.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą, absolventas:
Žinios, jų taikymas
 • žino ir supranta visuomenės socialinius procesus ir jų raišką, žmogaus elgesio socialinėje aplinkoje teorijas, socialinio darbo profesijos raidą ir etikos, žmogaus teisių, socialinio teisingumo principus, nacionalinę socialinę apsaugą, socialinių paslaugų organizavimą.
 • geba taikyti naujausias žinias apie nacionalinę socialinę politiką, asmens ir visuomenės raidą, socialinio darbo teorijas ir metodus, socialinio darbo organizavimą, tarpprofesinį bendradarbiavimą socialinio darbo praktikoje ir tyrimuose, remdamasis socialinių, humanitarinių, fizinių ir biomedicinos mokslų teorijų pagrindais.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • geba atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus, rezultatus taikydamas socialinių problemų sprendimui bei profesinės veiklos plėtojimui, socialinių paslaugų kokybėsįvertinimui ir inovacijų diegimui.
Socialiniai gebėjimai
 • geba bendrauti ir bendradarbiauti bei dirbti komandoje, kurdamas visavertį bendravimo ryšį bei pasitikėjimu grįstą santykį su klientu, grupe, bendruomene, kolegomis, prisiimdamas socialinę atsakomybę.
 • geba sklandžiai reikšti savo mintis, diskutuoti aktualiais profesiniais klausimais, generuoti idėjas raštu ir žodžiu valstybine bei užsienio kalba, siekdamas plėtoti ir stiprinti socialinio darbo profesiją.
Asmeniniai gebėjimai
 • geba kritiškai vertinti ir reflektuoti savo kaip profesionalo augimą, profesinę veiklą, tobulinti asmenines ir profesines kompetencijas, suvokdamas mokymosi visa gyvenimą svarbą, kurdamas ir plėtodamas socialinio darbo profesijos įvaizdį visuomenėje bei rūpindamasis profesijos statusu.
 • geba sisteminti ir analizuoti informaciją, naudotis informacinėmis technologijomis, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija ir savarankiškai priimti sprendimus, profesionaliai veikdamas kintančiose situacijose.
Specialieji gebėjimai
 • geba atpažinti ir kritiškai įvertinti asmens, grupės, bendruomenės poreikius, stiprybes bei galimybes, planuoti, vykdyti ir vertinti socialinės pagalbos procesą ir jo rezultatus, taikydamas socialinio darbo metodus, pasitelkdamas vidinius ir aplinkos išteklius ir motyvuodamas bei įgalindamas klientą savigalbai.
 • geba organizuoti ir teikti socialinio darbo paslaugas, vadovaudamasis žmogaus teises ir socialinę apsaugą reglamentuojančiais dokumentais, socialinio teisingumo ir profesinės etikos principais, mažindamas socialinę atskirtį ir diskriminaciją, siekdamas kliento įgalinimo ir socialinės gerovės.
 • geba rengti ir įgyvendinti socialinės pagalbos klientui planus, socialines programas ir projektus, bendradarbiaudamas su įvairių institucijų atstovais, plėtodamas inovatyvias socialinio darbo paslaugas ir skatindamas nevyriausybinių organizacijų plėtrą.
 • geba vertinti socialinių paslaugų kokybę, kliento ir jo aplinkos pokyčius, rezultatus panaudodamas socialinės pagalbos proceso tobulinimui.

Studijuojami dalykai ir praktikos

 

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Socialinė ekologija ir darnus vystymasis
 • Specialybės užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų)
 • Psichologijos įvadas
 • Savanorystė ir patirtinis mokymas(is)
 • Socialinė politika ir ekonomika
 • Socialinio darbo informatika
 • Socialinio darbo istorija ir teorija
 • Kūno kultūra
 • Bendravimo psichologija
 • Neįgaliųjų integracija
 • Socialinė gerontologija
 • Socialinė pedagogika ir psichologija
 • Socialinis darbas su šeima ir vaikais
 • Profesinės karjeros projektavimas / Antreprenerystė ir vadyba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Kursinis darbas
 • Organizacinė elgsena ir sprendimų priėmimo procesai
 • Socialinės inovacijos
 • Socialinis konsultavimas ir krizių valdymas
 • Bendruomenės socialinė veikla / Bendruomenės sveikata
 • Tarpkultūrinis socialinis darbas / Atviras darbas su jaunimu
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Specialybės kalbos pagrindai
 • Asmenybės raidos psichologija
 • Pažintinė socialinio darbo praktika
 • Socialinio darbo metodai
 • Socialinio darbo vertybės ir etika
 • Sociologija ir socialinė kultūra
 • Šiuolaikinės filosofijos kryptys / Socialinė filosofija
 • Civilinė sauga
 • Socialinė atskirtis ir priklausomybės
 • Socialinės apsaugos sistema
 • Socialinės paramos organizavimo ir teikimo praktika
 • Socialinio darbo tyrimai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji praktika
 • Socialinio darbo atvejo vadyba
 • Baigiamasis darbas
 • Užimtumo teorija ir terapija / Medijos socialinio darbo praktikoje
 • Žmogaus teisės ir socialinis teisingumas / Vaiko ir šeimos socialinė gerovė
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Psichologijos įvadas
 • Socialinė ekologija ir darnus vystymasis
 • Socialinio darbo istorija ir teorija
 • Socialinio darbo informatikaS
 • Specialybės užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų)
 • Socialinė pedagogika ir psichologija
 • Socialinės apsaugos sistema
 • Socialinio darbo vertybės ir etika
 • Socialinis darbas su šeima ir vaikais
 • Šiuolaikinės filosofijos kryptys / Socialinė filosofija
 • Bendravimo psichologija
 • Socialinė atskirtis ir priklausomybės
 • Socialinio darbo tyrimai
 • Socialinis konsultavimas ir krizių valdymas
 • Profesinės karjeros projektavimas / Antreprenerystė ir vadyba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Kursinis darbas
 • Organizacinė elgsena ir sprendimų priėmimo procesai
 • Socialinio darbo atvejo vadyba
 • Tarpkultūrinis socialinis darbas / Atviras darbas su jaunimu
 • Žmogaus teisės ir socialinis teisingumas / Vaiko ir šeimos socialinė gerovė
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Asmenybės raidos psichologija
 • Savanorystė ir patirtinis mokymas(is)
 • Socialinė politika ir ekonomika
 • Socialinio darbo metodai
 • Specialybės kalbos pagrindai
 • Neįgaliųjų integracija
 • Pažintinė socialinio darbo praktika
 • Socialinė gerontologija
 • Sociologija ir socialinė kultūra
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Socialinės inovacijos
 • Socialinės paramos organizavimo ir teikimo praktika
 • Bendruomenės socialinė veikla / Bendruomenės sveikata
 • Užimtumo teorija ir terapija / Medijos socialinio darbo praktikoje
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas

Atgal