Aplinkos apsauga

Priėmimas į šią studijų programą 2019 m. nebus vykdomas. 

Ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje žmogaus veikla intensyvėja, todėl vis daugiau kalbama apie aplinkos būklės kontrolę, taršą ir kitas su tuo susijusias problemas.

Aplinkos apsaugos studijų programa rengia specialistus, pasiruošusius atidžiai stebėti, kritiškai analizuoti įvairias su aplinkosauga susijusias situacijas, gebančius greitai orientuotis iškilus problemai, įvertinti jos mastą ir rasti tinkamiausią sprendimą. Ši studijų programa tinka socialiai atsakingiems asmenims.

Absolventai įgyja inžinerinę kompetenciją, įvaldo naujas technologijas, spręsdami šiandienos ir ateities aplinkos apsaugos iššūkius.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studijų programos dalykus dėsto aplinkosaugos srities praktikai, keturios praktikos atliekamos pažangiose įmonėse, pavyzdžiui, UAB „Geomina“, UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Putokšnis“ ir kt., todėl paskaitose gautos žinios patikrinamos realiose situacijose.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba aplinkos inžinieriais valstybinėse ir privačiose aplinkos apsaugos institucijose, užsiima individualia veikla.
Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos krypties ir fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros studijų krypties programas

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. (su vadybos gretutine kryptimi nuolatinės studijos – 3,5 m.)
Katedra Statybos ir aplinkos inžinerijos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531EX047 / 653H17003
Studijų apimtis 180 kreditų (210 kreditų su vadybos gretutine kryptimi)
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų krypčių grupė Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis Aplinkos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Statybos ir aplinkos inžinerijos katedros vedėja lektorė Edita Mockienė, el. paštas e.mockiene@svako.lt, tel. (8 41) 52 37 62
aplinkos-apsauga_1.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti siekiančius tobulėti aplinkos inžinerijos specialistus, gebančius vadovautis darnaus vystymo principais, plėtoti pažangiausias aplinkosaugines technologijas, spręsti geriamojo vandens ruošimo, nuotekų šalinimo, dujinių išlakų valymo, atliekų tvarkymo problemas dirbdami energetikos ir pramonės įmonėse, atliekų tvarkymo centruose bei valstybinėse ir privačiose aplinkos apsaugos institucijose.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą asmuo turi:
Įgyti žinių ir gebėjimų
 • taikyti gamtos mokslų ir matematikos žinias aplinkos apsaugos srityje.
 • suprasti svarbiausias aplinkosaugines sąvokas, aplinkos taršos prevencijos priemones.
 • analizuoti įvairių medžiagų savybes ir inžineriniuose sprendimuose taikyti techninių skaičiavimų metodikas.
Gebėti atlikti inžinerinę analizę
 • analizuoti ir vertinti antropogeninių procesų poveikį aplinkos komponentams.
 • atlikti smulkių projektuojamų ir vykdančių veiklą objektų poveikio aplinkai vertinimą.
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų bendrosios inžinerijos studijų krypties projektavimo
darbams atlikti
 • parinkti atliekų tvarkymo technologijas.
 • analizuoti vandentvarkos įrenginių konstrukcijas ir technologinius procesus.
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus
 • rinkti duomenis aplinkosauginėms problemoms spręsti naudojant duomenų bazes ir kitus inžinerinės informacijos šaltinius, rengti dokumentus aplinkosauginės veiklos organizavimui ir vykdymui.
 • atlikti aplinkos tyrimus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų išvadas.
Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius:
 • įvertinti vandens ir nuotekų kokybinius, kiekybinius rodiklius.
 • parinkti pažangią aplinkos taršos tvarkymo įrangą, atitinkančią objekto poreikius.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • suprasti aplinkosauginės veiklos organizavimo ir etikos principus, pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
 • turėti komandinio darbo įgūdžių, mokėti bendrauti su vadovais, darbuotojais, klientais ir visuomene, savarankiškai gilinti žinias, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.
 • suprasti inžinerinių sprendimų ekonomiškumą, poveikį visuomenei ir suvokti atsakomybę už veiklos rezultatus.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Chemija
 • Ekologija ir aplinkotyra
 • Geologija ir geodezija
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
 • Matematika
 • Medžiagų mokslas
 • Kūno kultūra
 • Aplinkosauginių dokumentų valdymo praktika
 • Atliekų tvarkymas
 • Atmosferos apsauga
 • Darbuotojų sauga
 • Procesų inžinerija
 • Vandenruoša
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Aplinkos monitoringas
 • Technologinių procesų automatinio valdymo sistemos
 • Vandentvarkos ūkio praktika
 • Civilinė sauga
 • Technikos filosofija / Inžineriniai tyrimai / Teisės pagrindai
 • Darnioji aplinkosauga / Gamybinių nuotekų valymas /
 • Biotechnologijos vandentvarkoje
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Specialybės kalbos pagrindai
 • Specialybės užsienio kalba
 • Chemija
 • Matematika
 • Aplinkos informatika
 • Aplinkos kontrolės praktika
 • Inžinerinė mechanika
 • Aplinkos ekonomika
 • Atliekų tvarkymo praktika
 • Elektrotechnika ir elektronika
 • Nuotekų valymo technologijos
 • Bendravimo psichologija / Profesinė etika / Vadybos pagrindai
 • Aplinkosauginis švietimas / Aplinkos taršos modeliavimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas (projektas)
 • Mažieji nuotekų valymo įrenginiai / Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas
 • Poveikio aplinkai vertinimas / Komunalinių atliekų tvarkymas

Atgal