Susitarta dėl psichikos sveikatos stiprinimo Lietuvos aukštosiose mokyklose

2021-04-12

Pasirašytas dokumentas, kuriuo norima paskatinti aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą siekiant užtikrinti psichologinių paslaugų ir prevencijos priemonių prieinamumą.

Jau kurį laiką kalbama, kad studentų psichikos sveikatai ir jos stiprinimui aukštosiose mokyklose turi būti skiriamas didesnis ir nuolatinis dėmesys. Toks poreikis ypatingai išryškėjo karantino laikotarpiu.

Lietuvos studentų sąjunga (LSS), Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA), Lietuvos universitetų rektorių konferencija (LURK) ir Lietuvos kolegijų direktorių  konferencija (LKDK) sutarė, kad studentų psichikos sveikatai ir jos stiprinimui aukštosiose  mokyklose turi būti skiriamas didesnis ir nuolatinis dėmesys, skatinamas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti psichologinių paslaugų ir prevencijos priemonių prieinamumą.

Susitarimo pasirašymą inicijavo Lietuvos studentų sąjunga (LSS), kai atlikti studentų psichologinės būklės tyrimai atskleidė studentų psichikos sveikatos ir psichologinės pagalbos prieinamumo aukštosiose mokyklose problemas.

Pasauliui kovojant su COVID-19 pandemija ir jos sukeltais padariniais, psichikos sveikatos  raštingumo klausimas tapo ypatingai aktualus, nes prie sudėtingų aplinkybių turintys prisitaikyti  studentai patiria didelę įtampą ir susiduria su ilgalaikes psichikos sveikatos problemas sukeliančiais  veiksniais.

Psichologinių paslaugų ir prevencijos priemonių prieinamumas yra neatsiejama emociškai  palankios studijų aplinkos dalis, daranti reikšmingą įtaką studentų akademiniams rezultatams, gebėjimui realizuoti save ir aukštosios mokyklos gebėjimui užtikrinti kokybišką studijų proceso  įgyvendinimą.

Atsižvelgiant į tai, LSS, VU SA, LURK ir LKDK pasirašydamos susitarimą „Dėl psichikos  sveikatos stiprinimo Lietuvos aukštosiose mokyklose“ įtvirtina siekį dėti bendras pastangas stiprinant studentų psichikos sveikatą Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Siekdamos įgyvendinti susitarimą, LSS, VU SA, LURK ir LKDK susitaria dėl šių tikslų, skirtų psichologinės gerovės  puoselėjimui:

Kurti ir puoselėti teigiamą emocinį klimatą, mažinti stigmą psichikos sveikatos atžvilgiu ir  stiprinti studentų psichologinį atsparumą:  
– vykdant informacines kampanijas, didinančias supratimą apie psichikos sveikatą ir jos  stiprinimo svarbą bei priemones;
– užtikrinant sklandų informavimą apie studentams prieinamas psichologinės pagalbos ir  prevencijos priemones;
– plėtojant prevencines paslaugas studentams ir užtikrinant efektyvių priemonių tęstinį  vykdymą;
– į studijų turinį įtraukiant psichologinio raštingumo kompetencijų ugdymą.

Didinti psichologinės pagalbos studentams prieinamumą:
– užtikrinant, kad teikiamos prevencijos ir šviečiamojo pobūdžio priemonės būtų  nemokamos;
– parengiant emocinių / psichologinių krizių valdymo planą, numatantį krizės atpažinimo,  įvertinimo ir pagalbos priemones, užtikrinančias skubią ir nemokamą pagalbą emocines krizes išgyvenantiems studentams;
– įgalinant bendruomenę atpažinti patiriančius sunkumų bendruomenės narius, teikti emocinę paramą, o esant reikalui nukreipti profesionalios pagalbos;  
– sudarant galimybę ir skiriant reikalingus išteklius studentams, kuriems reikalinga psichologinė pagalba (individualios ar grupinės konsultacijos, savipagalbos priemonės ir pan.), gauti iki 5 nemokamų konsultacijų;  
– siekiant suteikti psichologinę pagalbą kaip įmanoma greičiau.

Apie Šiaulių valstybinės kolegijos studentams teikiamą psichologinę pagalbą skelbiama ČIA.


Atgal