Specialieji pirminiai kursai vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams

2019-10-14

Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas skelbia registraciją į specialiuosius pirminius kursus vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams. 

Kursai organizuojami pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintą mokymo planą, kurio apimtis 160 akademinių valandų, bei Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekano patvirtintas mokomųjų dalykų programas.

Renkama grupė nuo 2019 m. spalio–lapkričio mėnesio.

MOKYMO PLANAS

 Eil. 
 Nr.

 Dalykų pavadinimai

 Teorija 

 Pratybos 

 Iš viso 

valandų 

 Atsiskaitymo forma 

 1.

 Lietuvių kalbos kultūra, dalykinė kalba,

raštvedyba

 12

 6

 18

 Įskaita

 2.

 Pedagogika (andragogika)

 12

 22

 34

 Egzaminas

 3.

 Bendroji, pedagoginė (andragoginė) ir eismo psichologija

 12

 12

 24

 Egzaminas

 4.

 Teorijos ir praktinio vairavimo mokymo metodika,

techninės mokymo priemonės

 20

 20

 40

 Egzaminas

 5.

 Darbuotojų sauga ir sveikata, transporto aplinkosauga,

ekonomiškas vairavimas

 12

 –

 12

 Įskaita

 6.

 Motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminio mokymo ir vairavimo

teisės įgijimo juridiniai pagrindai

 4

 –

 4

 Įskaita

 7.

 Kelių eismo taisyklės ir eismo saugumas

 4

 –

 4

 Egzaminas

 8.

 Vairuotojų mokymo teorijos žinių mokymo kursas

 10

 4

 14

 Egzaminas

 9.

 Vairuotojų praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursas

 6

 4

 10

 Egzaminas

 

 Iš viso skirta valandų

 92

 68

 160

 

Grupė sudaroma ne mažiau kaip iš 6 asmenų.

Papildoma informacija

Prieš laikydamas egzaminus (4, 8, 9 mokomųjų dalykų) kiekvienas būsimas vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius (pagal mokymo sritį) turi parengti pamokos vedimo metodiką ir vesti atvirą pamoką. Pamokos temą nurodo dalyko dėstytojas pagal vairuotojų mokymo kursų turinį arba kursų dalyvis pasirenka temą pats, suderinęs su dalyko dėstytoju. Jeigu asmuo rengiasi tapti vairavimo mokytoju ir vairavimo instruktoriumi, pamokos vedimo metodiką rengia ir atvirą pamoką veda tik iš praktinio vairavimo mokymo srities.

Kelių eismo taisyklių egzaminas laikomas valstybės įmonėje „Regitra“ pagal tos kategorijos transporto priemonių egzaminavimo metodiką, kurios vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius mokys vairuotojus. Įskaitų ir egzaminų rezultatai įforminami Šiaulių valstybinės kolegijos nustatyta tvarka.

Pastaba

Pateikiame 2014 m. balandžio 30 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B - 85 patvirtinto „Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ 19, 21 ir 22 punktų išrašus, kuriuose nurodyta, kokį išsilavinimą ir kokias vairuotojo kategorijas privalo turėti vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius:

„19. Vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius privalo turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, trejų metų vairavimo patirtį tos kategorijos transporto priemonėmis, su kuriomis vykdo vairuotojų mokymą, ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos** nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi. Be to, vairuotojų mokytojas privalo būti baigęs automobilizmo studijas. Teisės vairuoti vairuotojų mokytojas gali neturėti, jei jis turi šiame punkte nurodytą išsilavinimą ir dėl sveikatos būklės negali vairuoti transporto priemonių. Tai jis turi įrodyti atitinkamais gydymo įstaigos išduotais dokumentais.“

„21. Asmenys, siekdami įgyti teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytojais ir (arba) vairavimo instruktoriais, privalo baigti specialius pirminius kursus aukštojoje mokykloje, su kuria Inspekcija yra sudariusi sutartį dėl tokių mokymų vykdymo. Šių mokymo įstaigų sąrašas skelbiamas Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.“

„22. Asmenys, kurie aukštosiose mokyklose įgijo automobilių transporto inžinierių kvalifikaciją bei pedagogikos, pedagoginės psichologijos, mokymo metodikos, kalbos kultūros pagrindus, specialiųjų pirminių kursų metu šių dalykų mokytis neprivalo. Šie asmenys privalo mokytis ir baigti Aprašo 3 priedo 7–8 punktuose nurodytus dalykus.“

** Nuo 2019 m. Lietuvos transporto saugos administracijos.

Kontaktai pasiteiravimui

Rasa Balvočiūtė, el. p. vlc@svako.lt, tel.: 8 (41) 52 50 95, 8 610 04 645, 9–13 val. darbo dienomis.


Atgal