Specialieji pirminiai kursai vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams

2019-09-30

Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas skelbia registraciją į specialiuosius pirminius kursus vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams. 

Kursai organizuojami pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintą mokymo planą, kurio apimtis 160 akademinių valandų, bei Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekano patvirtintas mokomųjų dalykų programas.

Renkama grupė nuo 2019 m. spalio mėnesio.

Mokymo planas

Eil.
Nr.

Dalykų pavadinimai

Teorija

Pratybos

Iš viso valandų

Atsiskaitymo forma

1.

Lietuvių kalbos kultūra, dalykinė kalba, raštvedyba

12

6

18

Įskaita

2.

Pedagogika (andragogika)

12

22

34

Egzaminas

3.

Bendroji, pedagoginė (andragoginė) ir eismo psichologija

12

12

24

Egzaminas

4.

Teorijos ir praktinio vairavimo mokymo metodika, techninės mokymo priemonės

20

20

40

Egzaminas

5.

Darbuotojų sauga ir sveikata, transporto aplinkosauga, ekonomiškas vairavimas

12

12

Įskaita

6.

Motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminio mokymo ir vairavimo teisės įgijimo juridiniai pagrindai

4

4

Įskaita

7.

Kelių eismo taisyklės ir eismo saugumas

4

4

Egzaminas

8.

Vairuotojų mokymo teorijos žinių mokymo kursas

10

4

14

Egzaminas

9.

Vairuotojų praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursas

6

4

10

Egzaminas

 

Iš viso skirta valandų

92

68

160

 

Kursų kaina: 380 Eur*

*Asmuo gali sumokėti visą sumą arba mokėti dalimis. Pirmoji įmoka turi būti ne mažesnė nei 50 proc. nurodytos sumos (t. y. 190 Eur). Asmuo, atvykęs į pirmą užsiėmimą, turi pateikti įmoką liudijantį dokumentą (banko kvitą, pervedimo internetu kopiją). Pinigus pervesti į Šiaulių valstybinės kolegijos sąskaitą: Swedbank a.s. LT207300010074110606, banko kodas – 73000, įstaigos kodas – 111968241 (pinigus pervesti rekomenduojame likus 1–2 dienoms iki kursų pradžios, kai gausite informaciją, kad susidarė grupė ir kursai įvyks).

Grupė sudaroma ne mažiau kaip iš 6 asmenų.

Papildoma informacija

Prieš laikydamas egzaminus (4, 8, 9 mokomųjų dalykų) kiekvienas būsimas vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius (pagal mokymo sritį) turi parengti pamokos vedimo metodiką ir vesti atvirą pamoką. Pamokos temą nurodo dalyko dėstytojas pagal vairuotojų mokymo kursų turinį arba kursų dalyvis pasirenka temą pats, suderinęs su dalyko dėstytoju. Jeigu asmuo rengiasi tapti vairavimo mokytoju ir vairavimo instruktoriumi, pamokos vedimo metodiką rengia ir atvirą pamoką veda tik iš praktinio vairavimo mokymo srities.

Kelių eismo taisyklių egzaminas laikomas valstybės įmonėje „Regitra“ pagal tos kategorijos transporto priemonių egzaminavimo metodiką, kurios vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius mokys vairuotojus. Įskaitų ir egzaminų rezultatai įforminami Šiaulių valstybinės kolegijos nustatyta tvarka.

Kontaktai pasiteiravimui

Rasa Balvočiūtė, el. p. vlc@svako.lt, tel. 8 (41) 52 50 95, 9–13 val. darbo dienomis.

Pastaba

Pateikiame 2014 m. balandžio 30 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B - 85 patvirtinto „Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ 19, 21 ir 22 punktų išrašus, kuriuose nurodyta, kokį išsilavinimą ir kokias vairuotojo kategorijas privalo turėti vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius:

„19. Vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius privalo turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, trejų metų vairavimo patirtį tos kategorijos transporto priemonėmis, su kuriomis vykdo vairuotojų mokymą, ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos** nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi. Be to, vairuotojų mokytojas privalo būti baigęs automobilizmo studijas. Teisės vairuoti vairuotojų mokytojas gali neturėti, jei jis turi šiame punkte nurodytą išsilavinimą ir dėl sveikatos būklės negali vairuoti transporto priemonių. Tai jis turi įrodyti atitinkamais gydymo įstaigos išduotais dokumentais.“

„21. Asmenys, siekdami įgyti teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytojais ir (arba) vairavimo instruktoriais, privalo baigti specialius pirminius kursus aukštojoje mokykloje, su kuria Inspekcija yra sudariusi sutartį dėl tokių mokymų vykdymo. Šių mokymo įstaigų sąrašas skelbiamas Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.“

„22. Asmenys, kurie aukštosiose mokyklose įgijo automobilių transporto inžinierių kvalifikaciją bei pedagogikos, pedagoginės psichologijos, mokymo metodikos, kalbos kultūros pagrindus, specialiųjų pirminių kursų metu šių dalykų mokytis neprivalo. Šie asmenys privalo mokytis ir baigti Aprašo 3 priedo 7–8 punktuose nurodytus dalykus.“

** Nuo 2019 m. Lietuvos transporto saugos administracijos.


Atgal