Skelbiame valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešąjį nuomos konkursą

2023-01-23

Šiaulių valstybinė kolegija skelbia valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešąjį nuomos konkursą (toliau – Konkursas). Konkursas vykdomas vadovaujantis Šiaulių valstybinės kolegijos ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu.

Informacija apie nuomojamą turtą:

Nuomos viešo konkurso būdu nuomojamas Šiaulių valstybinės kolegijos patikėjimo teise valdomas turtas Maisto aparatų pastatymui po 1 (vieną) kv. m. Šiauliuose, adresais: Aušros al. 40 (inventorinis Nr. 2995-6001-1017) – 1 kv. m., M. K. Čiurlionio g. 16A (inventorinis Nr. 2997-3016-4023) – 1 kv. m. (iš viso 2 kv. m.).

Nuomos viešo konkurso būdu nuomojamas Šiaulių valstybinės kolegijos patikėjimo teise valdomas turtas Kopijavimo aparatų pastatymui po 1 (vieną) kv. m. Šiauliuose, adresais: Aušros al. 40 (inventorinis Nr. 2996-6004-3015) – 1 kv. m., M. K. Čiurlionio g. 16A (inventorinis Nr. 2997-3016-4012) – 1 kv. m. (iš viso 2 kv. m.).

Kolegijos turtas išnuomojamas 5 metų laikotarpiui.

Pradinis nuompinigių dydis (su PVM) – 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų, 00 ct) už 1 kv. m/per mėnesį. Nuomotojas nėra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojas.

Nuomininkas be nuompinigių, kas mėnesį moka mokestį už komunalines paslaugas – 30,00 Eur (trisdešimt eurų, 00 ct) už 1 kv. m/per mėnesį.

Nuomotojas moka nuompinigius ir mokestį už komunalines paslaugas kas mėnesį, bet ne vėliau, kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos. Per nustatytą terminą nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ar įmokų, nuomininkas moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Dalyvių paraiškos konkursui priimamos ir registruojamos iki 2023 m. sausio 31 dienos 15.00 val. Paraiškos užklijuotame voke teikiamos adresu Aušros al. 40, Šiauliai Kolegijos Veiklos planavimo ir valdymo tarnybai (220 kab.) darbo dienomis 8.00–15.00 val.

Dalyvio pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Šiaulių valstybinės kolegijos banko sąskaitą Nr. LT207300010074110606 AB “Swedbank“, banko kodas 73000.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti:

paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas, adresas, telefono numeris, banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir banko kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), adresas korespondencijai, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir banko kodas (juridiniams asmenims), būdas (elektroniniu paštu arba registruotu paštu), kuriuo jis turėtų būti informuotas apie konkurso rezultatus, siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

juridinis asmuo pateikia – Juridinių asmenų registro išrašą arba registro elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI) ir juridinio asmens įstatų kopiją, patvirtintą antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir vadovo ar įgalioto atstovo parašu;

fizinis asmuo pateikia asmens dokumento kopiją;

paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

Komisijos narys registruoja konkurso dalyvius Turto nuomos konkurso duomenų registracijos lape,  išduoda konkurso dalyvio registracijos pažymą, užrašo ant voko konkurso dalyvio registracijos eilės numerį, pasirašytinai supažindina konkurso dalyvius su organizavimo tvarkos aprašu.

Turto nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks adresu Aušros al. 40, Šiauliai Kolegijos CR konferencijų salėje (212 kab.) 2023-01-31, 15.00 val.

Dalyvauti turto nuomos konkurso posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti Komisijai asmens pažymėjimą, įgaliojimą ir banko kvitą arba mokėjimo pavedimą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (150,00 EUR). Mokėjimas turi būti atliktas iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja Komisijos posėdyje, mokėjimo kvitą ar mokėjimo nurodymą, įrodantį, kad sumokėjo nurodytą pradinį įnašą, privalo pristatyti iki Komisijos posėdžio pradžios.

Papildomą informaciją teikia Infrastruktūros skyriaus vedėjas Vincas Zdanys, Šiaulių valstybinė kolegija, Aušros alėja 40, Šiauliai, tel. 8 682 20 814, tel./faksas (8 41) 52 50 91, el. paštas v.zdanys@svako.lt.


Atgal