Savivaldybė kviečia teikti paraiškas studijų paramai gauti

2022-09-26

Šiaulių miesto savivaldybė skelbia konkursą studijų paramai gauti Šiaulių regiono gyventojams (asmenims iki 29 metų amžiaus), studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose, t. y.  pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro) studijų pakopų studentams ir Šiaulių miesto profesinio mokymo įstaigų mokiniams, įsipareigojantiems po studijų (mokymosi) baigimo dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį savivaldybės teritorijoje veikiančioje įmonėje ar įstaigoje pagal įgytą kvalifikaciją.

Studijų parama yra dviejų dydžių ir skiriama kartą per mėnesį:
aukštojoje mokykloje studijuojančiam studentui – 4 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (184 Eur);
Šiaulių miesto profesinio mokymo įstaigoje besimokančiam mokiniui – 2 bazinių socialinių išmokų dydžio suma (92 Eur).

Pretendentai studijų paramai gauti iki rugsėjo 27 d. turi pateikti šiuos dokumentus:
1. paraišką;
2. pažymos apie studijas aukštojoje mokykloje arba mokymąsi Šiaulių miesto profesinio mokymo įstaigoje kopiją;
3. studento ar mokinio pusmečio egzaminų (įskaitų) rezultatus patvirtinančios pažymos kopiją arba originalą, išduotą aukštosios mokyklos arba profesinio mokymo įstaigos. Į pirmą kursą įstoję studentai pateikia bendrojo ugdymo mokyklos brandos atestato priedo su mokymosi rezultatų įvertinimais kopiją ar kitos mokyklos baigimo dokumentų kopiją su mokymosi rezultatų įvertinimais;
4. deklaruotos gyvenamosios vietos pažymos kopiją.

Dokumentai teikiami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriui:
– ektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu);
– elektroniniu paštu svietimas@siauliai.lt;
– atsiunčiant paštu adresu Pakalnės 6A, Šiauliai LT-76293;
– asmeniškai atnešant į Švietimo skyrių (Pakalnės 6A, Šiauliai, 204, 205 kab.).
Teikiama paraiška turi būti pasirašyta pretendento ir, siunčiant elektroninėmis priemonėmis, visi priedai turi būti pateikiami viename dokumente PDF formatu.
 
SVARBU! Paramos skyrimo tvarką reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T-194 patvirtintas Šiaulių miesto studijų paramos skyrimo tvarkos aprašas ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1603 patvirtintas Atrankos gauti studijų paramą konkurso organizavimo ir studijų paramos skyrimo komisijos darbo tvarkos aprašas.

Kilus klausimams Šiaulių valstybinės kolegijos studentams, jie kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154 el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt.

Išsamesnė informacija apie studijų paramą skelbiama Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://siauliai.lt/news/view/kvieciame-teikti-paraiskas-studiju-paramai-gauti


Atgal