Paskolos pavasario semestro studijoms

2017-03-22
Vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu (Aprašu), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 64-2569) Kolegijos studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas, kurias teikia kredito įstaigos, o administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Vadovaujantis aprašu, Kolegijos studentams 2016–2017 m. m. pavasario semestrą bus teikiamos valstybės remiamos paskolos:

- studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies.

 
Svarbu! VSF informuoja, kad studentai, kurie rudens semestre prašė šios paskolos visiems 2016–2017 studijų metams, pavasario semestre antrąją paskolos dalį iš kredito įstaigos į Kolegijos sąskaitą banke gaus tik tuomet, kai kredito įstaigai (ne VSF) vėl pateiks prašymą. O tie studentai, kurie rudens semestre šios paskolos neprašė, o pavasario semestre jaučia poreikį šiai paskolai gauti, privalo pildyti nustatytos formos  prašymą-anketą ir pateikti VSF adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/:

- gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (1900 Eur).

- dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (2280 Eur).

 
Svarbu! Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolas ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro). VSF privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai VSF nurodo, kad šių dokumentų pateikti nereikia).
 
Studentai, norintys gauti paskolas, privalo VSF tinklalapyje užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti VSF adresu: https://studentai.vsf.lt/studentai/.
Prašymus-anketas galima teikti iki balandžio 7 dienos.
 
Smulkesnę ir išsamesnę informaciją apie paskolas galite rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje adresu: www.vsf.lrv.lt.
 

ŠVK Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriaus informacija


Atgal