Informacija norintiems gauti socialinę stipendiją

2017-03-18

Vadovaujantis Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 (pakeitimas ir papildymas 2010 m. birželio 16 d. LRV nutarimu Nr. 775), 16 punktu, likus lėšų, Valstybinis studijų fondas (VSF) skelbia papildomą paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimą.

2016–2017 studijų metų pavasario semestre* Kolegijos studentai galės gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja VSF.

Socialines stipendijas galės gauti studentai, studijuojantys nuolatine ar ištęstine studijų formomis valstybės finansuojamose ar nefinansuojamose vietose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:
1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);
2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);
3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pagal šį kriterijų iki paraiškų pildymo elektronine forma termino pabaigos, t. y. iki balandžio 5 d., studentas privalo pateikti VSF jo socialinį statusą patvirtinančius dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijos bei studento gimimo liudijimo kopija arba teismo nutarimo kopija apie paskirtą globą).

Socialinės stipendijos dydis – 123,50 Eur per mėnesį. 

*Socialinė stipendija skiriama likusiam pavasario semestro laikotarpiui (nuo balandžio iki rugpjūčio mėn.).

Papildomų paraiškų registracija ir pildymas tik elektronine forma per elektroninės valdžios vartus VSF tinklalapyje adresu www.vsf.lrv.lt prisijungus prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS „PARAMA“)

Vykdomas iki 2017 04 05.

Išsamesnę informaciją galima rasti VSF interneto svetainėje adresu: https://www.vsf.lrv.lt

Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriaus informacija


Atgal