Programų sistemos

Studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius atpažinti organizacijos poreikius, analizuoti informacijos srautus, projektuoti, programuoti, testuoti ir diegti programų sistemas, taikyti saugos sprendimus, savarankiškai tobulinti kvalifikaciją.

Studijuojant formuojami programų sistemų projektavimo ir realizavimo, jų priežiūros, administravimo ir testavimo įgūdžiai.

Kuriant programų sistemas būtina turėti teorinių žinių, pagrįstų taikomųjų tyrimų rezultatais, be to, reikalingi gebėjimai suprasti ir taikyti programavimo, duomenų bazių klasifikavimo ir valdymo principus, parengti problemos sprendimo algoritmus, suprojektuoti ir realizuoti programų sistemas, jas prižiūrėti, administruoti ir testuoti.

Programų sistemų sritį išmanančių specialistų vis labiau trūksta, todėl kasmet didinamas šiai programai skirtų valstybės finansuojamų vietų skaičius.

Šios studijų programos studentai gali rinktis vieną iš trijų alternatyvų:

1) Internetinės programų sistemos

2) Programų sistemos organizacijos vietiniame tinkle 

3) Programų sistemos išmaniesiems įrenginiams

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Vienintelė programų sistemų studijų krypties (B03) studijų programa Šiaurės ir Vakarų Lietuvos kolegijose. Studentai išmoksta analizuoti ir vertinti informacines sistemas, parinkti optimaliausias technines ir programines priemones projektui įgyvendinti, parengti programų sistemos projektą, jį realizuoti, įdiegti, ištestuoti ir užtikrinti projekto saugumą. Praktinio darbo įgūdžiai tobulinami trijose praktikose.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali dirbti programų sistemų specialistais, gebančiais projektuoti, programuoti, testuoti, diegti ir prižiūrėti programų sistemas, užtikrinti jų saugą.

Tolesnės studijų galimybės

Studijas galima tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal informatikos mokslų studijų krypčių grupės antrosios pakopos studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Informatikos mokslų katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531BX040
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Informacijos ir ryšio technologijos
Studijų krypčių grupė Informatikos mokslai
Studijų kryptis Programų sistemos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Informatikos mokslų katedros vedėja lektorė Ingrida Morkevičienė, el. p. i.morkeviciene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 98
programu-sistemos-svako-2.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį identifikuoti organizacijos poreikius, analizuoti informacijos srautus, projektuoti, programuoti, testuoti ir diegti programų sistemas, taikyti saugos sprendimus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją.

 

Sėkmingai baigęs studijų programą studentas:

Žinios, jų taikymas

 • žino ir geba taikyti matematikos, humanitarinių, socialinių ir kitų programų sistemų kryptį grindžiančių mokslų žinias tarpdalykinėse studijose ir profesinėje veikloje;
 • žino ir supranta programavimo, duomenų bazių klasifikavimo ir valdymo principus;
 • žino ir supranta kompiuterių sandarą, tinklų komponentus, struktūrą ir jų veikimo principus.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

 • geba atlikti informacijos paiešką ir analizę, siekia organizacijos procesų valdymui taikyti šiuolaikines technologijas;
 • geba rinkti, analizuoti duomenis ir interpretuoti gautus rezultatus;

Specialieji gebėjimai

 • geba parengti dokumentaciją programų sistemos projektavimui, kūrimui ir diegimui;
 • geba parengti problemos sprendimo algoritmą ir jį įgyvendinti pasirinktomis programavimo bei duomenų bazių valdymo priemonėmis;
 • geba realizuoti programų sistemas, vykdyti jų priežiūrą ir administravimą remdamasis galiojančiais standartais;
 • geba taikyti sistemos testavimo metodus, įvertinti produkto kokybę, integraciją ir sistemos detalumą;
 • geba išanalizuoti, įvertinti ir pritaikyti duomenų saugos sprendimus kuriamai sistemai;
 • geba panaudoti programavimo karkasus kuriamoms programų sistemoms;
 • geba taikyti interaktyvių sistemų, išmaniųjų įrenginių ir tinklinio programavimo technologijas.

 Socialiniai gebėjimai

 • geba dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus, tobulinti mokymosi įgūdžius, prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje.

Asmeniniai gebėjimai

 • išmano pagrindinius verslo aplinkos, projektų valdymo veiksnius ir prisiima atsakomybę už savo veiklos rezultatus.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai

II metai

III metai

1 SEMESTRAS

3 SEMESTRAS

5 SEMESTRAS

 • Algoritmavimo pagrindai ir formaliosios kalbos
 • Diskrečioji matematika
 • Duomenų bazių valdymo sistemos
 • Internetinių sistemų programavimas
 • Informacinės technologijos
 • Specialybės anglų kalba / specialybės vokiečių kalba / specialybės rusų kalba
 • Kūno kultūra
 • Kompiuterių architektūra ir tinklai
 • Objektinis programavimas
 • Operacinės sistemos
 • Programavimo praktika
 • Programų sistemų projektavimas
 • Technikos filosofija / Sociologija
 • Programų sistemų kūrimo praktika
 • Programų sistemų testavimas ir sauga
 • Interaktyvių sistemų programavimas / Išmaniųjų įrenginių programavimas / Tinklinis programavimas
 • PHP karkasai / JAVA karkasai / .NET karkasai
 • Civilinė sauga

2 SEMESTRAS

4 SEMESTRAS

6 SEMESTRAS

 • Matematika programų sistemoms
 • Naudotojo sąsajos projektavimas
 • Procedūrinis programavimas
 • Programų sistemų projektų valdymas
 • SQL programavimas
 • Kompiuterių architektūra ir tinklai
 • Kūno kultūra
 • Programų sistemų kūrimas
 • Taikomieji tyrimai
 • Įmonių ekonomika ir vadyba
 • Programavimas PHP kalba / Programavimas JAVA kalba / Programavimas C# kalba
 • Profesinė etika / Bendravimo psichologija
 • Specialybės kalba
 • Dirbtinio intelekto metodai ir technologijos
 • Žmonių sauga ir ergonomika
 • Informacijos sauga ir teisė
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas

I metai

II metai

III metai

IV metai

1 SEMESTRAS

3 SEMESTRAS

5 SEMESTRAS

7 SEMESTRAS

 • Algoritmavimo pagrindai ir formaliosios kalbos
 • Diskrečioji matematika
 • Duomenų bazių valdymo sistemos
 • Informacinės technologijos
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Kompiuterių architektūra ir tinklai
 • Naudotojo sąsajos projektavimas
 • Programų sistemų projektų valdymas
 • SQL programavimas
 • Technikos filosofija / Sociologija
 • Programų sistemų kūrimas
 • Žmonių sauga ir ergonomika
 • Programavimas PHP kalba / Programavimas JAVA kalba / Programavimas C# kalba
 • Profesinė etika / Bendravimo psichologija
 • Dirbtinio intelekto metodai ir technologijos
 • Taikomieji tyrimai
 • Įmonių ekonomika ir vadyba
 • Interaktyvių sistemų programavimas / Išmaniųjų įrenginių programavimas / Tinklinis programavimas
 • Informacijos sauga ir teisė

2 SEMESTRAS

4 SEMESTRAS

6 SEMESTRAS

8 SEMESTRAS

 • Internetinių sistemų programavimas
 • Matematika programų sistemoms
 • Procedūrinis programavimas
 • Kompiuterių architektūra ir tinklai
 • Objektinis programavimas
 • Operacinės sistemos
 • Programavimo praktika
 • Programų sistemų projektavimas
 • Programų sistemų kūrimo praktika
 • Programų sistemų testavimas ir sauga
 • PHP karkasai / JAVA karkasai / .NET karkasai
 • Profesinė etika / Bendravimo psichologija
 • Civilinė sauga
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas
Dalykų aprašų santraukos