Įmonių ir įstaigų vadyba

Administratorių dažnai pavadina įmonės ar įstaigos veidu, bet šiam specialistui tiktų ir daugiau apibūdinimų. Juk jis ne tik formuoja įvaizdį, bet ir tvarko dokumentus, koordinuoja veiklą, bendrauja su klientais, valdo informaciją ir vadovauja personalui, gali dirbti viešųjų ryšių specialistu.

Kad pavyktų sėkmingai įvykdyti tiek veiklų, pirmiausia labai svarbios asmeninės savybės – noras bendrauti, organizuoti ir kurti.

Jeigu jauti, kad šis apibūdinimas yra apie tave, gali būti, kad tau skirta ir Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdoma Įmonių ir įstaigų vadybos studijų programa.

Studijos apima visa tai, kas reikalinga profesionaliam ir atsakingai į pareigas žiūrinčiam administratoriui, daug valandų skiriama praktikoms, užsienio kalbų studijoms, sudaryta galimybė kelis dalykus studijuoti anglų kalba.

Siūlomos dvi pasirenkamųjų dalykų alternatyvos – žmonių išteklių vadyba ir administravimas, todėl jau studijų metu galima susitelkti į labiau dominančią sritį.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

matematika

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studentai išmoksta valdyti įmonių ir įstaigų dokumentus, bendrauti su klientais, formuoti įmonės įvaizdį ir koordinuoti jos veiklą. Studijų metu pasirenkami dalykai sustiprina viešųjų ryšių valdymo arba žmonių išteklių vadybos kompetencijas. Taip sukuriama galimybė dirbti ne tik įmonių ir įstaigų administratoriais ar vadybininkais, bet ir viešųjų ryšių ir personalo specialistais.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventas galės dirbti padalinio vadovu, vadovo asistentu, vadybininku, administratoriumi, personalo vadybininku, įmonės atstovu įvairiose įstaigose, įmonėse, kurti savo įmonę.
Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal vadybos, verslo ir kitų krypčių antrosios pakopos magistrantūros studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Vadybos ir komunikacijos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531LX081
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Verslas ir administravimas
Studijų krypčių grupė Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis Vadyba
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Vadybos ir komunikacijos katedros vedėja Laima Naujokienė, el. p. l.naujokiene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 51
svako-2020-imoniu-ir-istaigu-administravimas.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – suteikti galimybę studentams įgyti žinių ir gebėjimų projektuoti, planuoti, organizuoti, koordinuoti, vertinti ir vystyti įmonės / įstaigos padalinio veiklą, valdyti žmonių išteklius ir informaciją, kūrybiškai ir kritiškai taikyti tyrimų metodus ir priemones sprendžiant profesinės veiklos problemas, nuolat tobulėti prisitaikant prie besikeičiančios globalios aplinkos.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą absolventas:
Žinios, jų taikymas

– žino ir suvokia pagrindines teorijas ir koncepcijas, analizuojančias svarbiausias valdymo funkcijas, aiškinančias organizacijas kaip savitą socialinį-ekonominį reiškinį, taiko jas nustatant ir sprendžiant kompleksines profesinės veiklos srities problemas.

– išmano finansų, rinkodaros, buhalterinės apskaitos, žmonių išteklių vadybos, procesų valdymo pagrindus, geba juos taikyti praktinėje veikloje, vadovaudamasis socialinės atsakomybės ir etikos principais.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

– geba atlikti taikomuosius empirinius tyrimus, rinkti, sisteminti, analizuoti duomenis, formuluoti išvadas ir kryptingai panaudoti sukauptą informaciją organizacijos padalinio veiklos problemoms spręsti.

Specialieji gebėjimai

– geba planuoti, organizuoti, koordinuoti ir vertinti organizacijos padalinio darbą, teikti siūlymus veiklos tobulinimo klausimais.

– geba valdyti informaciją, dokumentus ir kitus organizacijos veiklos procesus, naudodamasis šiuolaikinėmis technologijomis (biuro technika) ir informacinėmis sistemomis.

– geba administruoti personalo valdymo veiklas, pagrįstai pasirinkdamas žmonių išteklių vadybos metodus ir priemones.

Socialiniai gebėjimai

– geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis, perteikti informaciją bendraudamas ir bendradarbiaudamas su įvairių sričių specialistais ir kitais asmenims lietuvių ir užsienio kalbomis.

– geba dirbti individualiai ir komandoje daugiakultūrinėje darbo aplinkoje, iškelti (nustatyti) problemas ir priimti sprendimus.

Asmeniniai gebėjimai

– geba efektyviai komunikuoti raštu ir žodžiu, savarankiškai plėtoti dalykines žinias bei gebėjimus, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.

– geba kūrybiškai dirbti komandoje, prisiimdamas atsakomybę už savo ir komandos veiklos kokybę, rezultatus kintančioje globalioje aplinkoje.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Bendravimo psichologija
 • Ekonomika
 • Informacinės technologijos
 • Statistika
 • Taikomoji matematika
 • Teisė
 • Vadyba
 • Kūno kultūra
 • Profesinė pažintinė praktika
 • Projektų valdymas
 • Rinkodara
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.)
 • Specialybės užsienio kalba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Krizių valdymas (lietuvių k. / anglų k.)
 • Žmonių išteklių vadyba
 • Žmonių išteklių vadybos praktika
 • Įmonės valdymo sistemos / Personalo valdymo dokumentavimas 
 • Užsienio kalba II (anglų / vokiečių / rusų)
 • Civilinė sauga
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Specialybės užsienio kalba 
 • Specialybės kalba
 • Apskaita ir finansai
 • Biuro įrangos valdymas
 • Profesinė etika
 • Verslo administravimas (lietuvių k. / anglų k.)
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Kūno kultūra
 • Dokumentų valdymas
 • Dokumentų valdymo praktika
 • Kursinis darbas
 • Karjeros valdymas / Vidinė ir išorinė komunikacija
 • Komandinis darbas / Viešųjų pirkimų administravimas
 • Užsienio kalba II (anglų / vokiečių / rusų)
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Filosofija / Sociologija
 • Kūrybinės industrijos
 • Verslumas ir lyderystė (lietuvių k. / anglų k.)
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Bendravimo psichologija
 • Ekonomika
 • Taikomoji matematika
 • Vadyba
 • Informacinės technologijos
 • Specialybės užsienio kalba 
 • Projektų valdymas
 • Verslo administravimas (lietuvių k. / anglų k.)
 • Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.)
 • Dokumentų valdymo praktika
 • Biuro įrangos valdymas
 • Kursinis darbas
 • Rinkodara
 • Užsienio kalba II (anglų / vokiečių / rusų)
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Filosofija / Sociologija
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Krizių valdymas (lietuvių k. / anglų k.)
 • Kūrybinės industrijos
  Verslumas ir lyderystė (lietuvių k. / anglų k.)
 • Karjeros valdymas / Vidinė ir išorinė komunikacija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Specialybės užsienio kalba 
 • Specialybės kalba
 • Profesinė etika
 • Apskaita ir finansai
 • Statistika
 • Teisė
 • Civilinė sauga
 • Profesinė pažintinė praktika
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Dokumentų valdymas
 • Komandinis darbas / Viešųjų pirkimų administravimas
 • Užsienio kalba II (anglų / vokiečių / rusų)
 • Žmonių išteklių vadyba
 • Žmonių išteklių vadybos praktika
 • Įmonės valdymo sistemos / Personalo valdymo dokumentavimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas