Gamybos ir logistikos vadyba

Dažnas gamybinės įmonės direktorius greičiausiai pasakytų, kad idealu, jeigu tas pats vidurinės grandies vadovas rūpinasi ne tik gamybos procesu įmonės viduje, bet ir kitais veiklai svarbiais dalykais – sandėliavimu, pakavimu, transportavimu, informacijos ir atsargų valdymu.

Suderinti tiek viena kitą papildančių veiklų tikrai pasirengę Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomos Gamybos ir logistikos vadybos studijų programos absolventai.

Jau pastebėjome, kad šią unikalią bakalauro studijų programą (ji vienintelė Lietuvoje apima ir gamybos vadybą, ir gamybos logistiką) dažniausiai renkasi komunikabilūs, greitos orientacijos, mėgstantys bendrauti ir bendradarbiauti, spėjantys prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių žmonės.

Kolegijoje turėsi labai daug laiko praktikoms, galėsi pasirinkti vieną iš pasirenkamųjų dalykų alternatyvų – gamybos vadybą arba gamybos logistiką, todėl tikrai tapsi specialistu, kurio taip reikia verslui!

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

matematika

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Absolventai yra gamybos ir jos logistikos valdymo specialistai, turintys ne tik tipinių vadybininko gebėjimų ir kompetencijų, bet ir puikiai išmanantys gamybos procesų specifiką. Studentai mokomi valdyti gamybos procesus įmonės viduje, gaminių sandėliavimą, pakavimą, transportavimą, atsargas ir kt. Tai unikali studijų programa, nes Šiaulių valstybinė kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Šiaulių apskrityje, rengianti gamybos vadybos ir gamybos logistikos specialistus.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai galės pasirinkti profesinės veiklos galimybes tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungos šalyse įvairaus dydžio gamybos ir gamybos logistikos, sandėlių ir pan. įmonėse, kurti savo gamybos verslo įmonę ir kt. Absolventai galės dirbti gamybos vadybos ir gamybos logistikos specialistais (gamybos meistrais), padalinių vadovais įvairiose privačiose arba valstybinėse gamybos įmonėse.
Tolesnės studijų galimybės Studijas galės tęsti  aukštosiose mokyklose pagal vadybos, verslo studijų krypčių antrosios pakopos studijų programas.

 

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Vadybos ir komunikacijos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531LX095
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Verslas ir administravimas
Studijų krypčių grupė Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis Vadyba
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Vadybos ir komunikacijos katedros vedėja Laima Naujokienė, el. p. l.naujokiene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 51
gamybos-ir-logistikos-vadyba.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – suteikti galimybę studentams įgyti žinių apie gamybos ir gamybos logistikos procesų planavimą, organizavimą ir koordinavimą bei įgūdžius, leidžiančius konstruktyviai taikyti šias žinias profesinėje veikloje, valdyti personalą, materialiuosius, informacijos išteklius ir srautus, spręsti teorines ir praktines profesinės veiklos ir inovacijų diegimo problemas, bendrauti ir bendradarbiauti profesinėje veikloje bei sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą absolventas:
Žinios, jų taikymas

Žino ir taiko praktinį veiklos srities išmanymą suteikiančias, naujausiomis mokslo įžvalgomis ir / ar praktine veikla grindžiamas  žinias planuodamas, organizuodamas, vykdydamas ir vertindamas gamybos ir gamybos logistikos procesus, spręsdamas kompleksines gamybos verslo problemas

Žino ir taiko verslui reikšmingas gamybos ir gamybos logistikos, verslo sistemų valdymo, informacinių technologijų, inžinerinės ir kompiuterinės grafikos, medžiagų inžinerijos, gamybos technologijų, personalo vadybos žinias, socialinės atsakomybės ir etikos principus

Gebėjimai vykdyti tyrimus

Geba atlikti taikomuosius tyrimus, parinkdamas ir pritaikydamas įvairius tyrimo metodus,  bei analizuoja ir interpretuoja tyrimo rezultatus
Geba rinkti, sisteminti ir valdyti duomenis bei informaciją, vykdydamas gamybos ir gamybos logistikos procesus bei spręsdamas gamybos verslo problemas

Specialieji gebėjimai

Geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti gamybos ir gamybos logistikos procesus, savarankiškai pasirinkdamas technologines, organizacines ir metodines priemones

Geba vertinti gamybos bei gamybos logistikos veiklos kokybę ir spręsti iškilusias kompleksines gamybos verslo ir inovacijų diegimo problemas, teikti siūlymus procesų valdymo tobulinimo klausimais

Geba analizuoti, vertinti ir valdyti gamybos ir gamybos logistikos personalo, materialiuosius bei informacijos išteklius

Socialiniai gebėjimai

Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, bendraudamas ir bendradarbiaudamas su partneriais, klientais ir bendradarbiais, diskutuoti ir derėtis gamybos ir gamybos logistikos veiklos klausimais lietuvių bei užsienio kalbomis

Geba dirbti individualiai ir komandoje, prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų gamybos ir gamybos logistikos veiklą, rezultatus ir kokybę, vadovautis profesinėje veikloje socialinio teisingumo principais, profesine etika ir pilietiškumu

Asmeniniai gebėjimai

Geba savarankiškai analizuoti problemas, novatoriškai, kūrybiškai plėtoja gamybos ir gamybos logistikos žinias bei gebėjimus, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui ir patirties sklaidai
Suvokia moralinę ir socialinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Informacinės technologijos
 • Bendravimo psichologija
 • Ekonomika
 • Statistika
 • Taikomoji matematika
 • Teisė
 • Vadyba
 • Kūno kultūra
 • Specialybės užsienio kalba
 • Profesinė pažintinė praktika
 • Rinkodara
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Valdymo apskaita
 • Gamybos verslo organizavimas / Gamybos įmonės logistika
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Gamybos logistikos procesų praktika
 • Sandėlių valdymas
 • Verslo valdymo sistemos
 • Gamybos procesų valdymas / Tiekimo grandinės valdymas
 • Inovacijų vadyba / Projektų valdymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Specialybės užsienio kalba
 • Apskaita ir finansai
 • Gamybos logistika
 • Inžinerijos pagrindai
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
 • Medžiagų inžinerija
 • Personalo vadyba
 • Kūno kultūra
 • Specialybės kalba
 • Užsienio kalba 2 (anglų, vokiečių, rusų, švedų k.)
 • Gamybos technologijos
 • Gamybos valdymas
 • Gamybos valdymo praktika
 • Kursinis darbas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Filosofija / Sociologija
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Kokybės vadyba
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas
 
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Bendravimo psichologija
 • Ekonomika
 • Taikomoji matematika
 • Vadyba
 • Informacinės technologijos

 

 • Gamybos valdymas
 • Inžinerijos pagrindai
 • Rinkodara
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Valdymo apskaita
 • Specialybės kalba

 

 • Gamybos technologijos
 • Gamybos valdymo praktika
 • Kursinis darbas
 • Inovacijų vadyba / Projektų valdymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas

 

 • Kokybės vadyba
 • Sandėlių valdymas
 • Teisė
 • Verslo valdymo sistemos
 • Gamybos procesų valdymas / Tiekimo grandinės valdymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas

 

2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Apskaita ir finansai
 • Gamybos logistika
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
 • Personalo vadyba
 • Statistika

 

 • Medžiagų inžinerija
 • Profesinė pažintinė praktika
 • Gamybos verslo organizavimas / Gamybos įmonės logistika
 • Specialybės užsienio kalba

 

 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Gamybos logistikos procesų praktika
 • Filosofija / Sociologija
 • Užsienio kalba 2 (anglų, vokiečių, rusų, švedų k.)
 • Laisvai pasirenkamas dalykas

 

 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas