Gamybos ir logistikos vadyba

Įmonė, kuri nori užtikrinti sėkmingą gamybą, tenkinti vartotojų poreikius ir gauti pelno, turi ne tik gerai organizuoti patį gamybos procesą, bet ir visapusiškai kontroliuoti išorės veiklas, kurios tradiciškai priskiriamos logistikai. Verslui reikalingi gamybos vadybininkai, galintys pasirūpinti ir pačiu gamybos procesu įmonės viduje, ir kitais veiklai svarbiais aspektais – sandėliavimu, pakavimu, transportavimu, informacijos ir atsargų valdymu.

Gamybos ir logistikos vadybos studijų programa skirta parengti kvalifikuotiems gamybos vadybos ir logistikos specialistams, gebantiems atsakingai planuoti, organizuoti ir koordinuoti gamybos bei logistikos procesus, valdyti išteklius, spręsti problemas, sėkmingai dirbti konkurencinės rinkos sąlygomis. Šią studijų programą turėtų rinktis komunikabilūs, greitos orientacijos, mėgstantys bendrauti ir bendradarbiauti, spėjantys prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių žmonės.

Unikali studijų programa, kurią studijuojant ugdomi ir gamybos proceso valdymo, ir gamybos logistikos įgūdžiai.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Absolventai yra gamybos ir jos logistikos valdymo specialistai, turintys ne tik tipinių vadybininko gebėjimų ir kompetencijų, bet ir puikiai išmanantys gamybos procesų specifiką. Studentai mokomi valdyti gamybos procesus įmonės viduje, gaminių sandėliavimą, pakavimą, transportavimą, atsargas ir kt. Tai unikali studijų programa, nes Šiaulių valstybinė kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Šiaulių apskrityje, rengianti gamybos vadybos ir gamybos logistikos specialistus.

Karjera

Absolventai gali dirbti gamybos vadybos ir logistikos specialistais (gamybos meistrais), padalinių vadovais įvairiose privačiose arba valstybinėse gamybos įmonėse. 

 

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m., ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Vadybos ir komunikacijos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531LX095
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Verslas ir administravimas
Studijų krypčių grupė Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis Vadyba
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Vadybos ir komunikacijos katedros vedėja dr. Rasa Pocevičienė, el. p. rasa.poceviciene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 51
gamybos-ir-logistikos-vadyba.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotą gamybos verslo vadybos specialistą, gebantį savarankiškai ir atsakingai planuoti, organizuoti ir koordinuoti gamybos bei gamybos logistikos procesus, valdyti finansinius, žmogiškuosius bei materialiuosius išteklius, spręsti kompleksines profesinės veiklos ir inovacijų diegimo problemas, bendrauti ir bendradarbiauti profesinėje veikloje bei sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą absolventas:
Žinios, jų taikymas
 • Žino ir taiko praktinį veiklos srities išmanymą suteikiančias, naujausiomis mokslo įžvalgomis ir/ar praktine veikla grindžiamas žinias planuodamas, organizuodamas, vykdydamas ir vertindamas gamybos ir gamybos logistikos procesus, spręsdamas kompleksines gamybos verslo problemas.
 • Taiko verslui reikšmingas informacinių technologijų, inžinerinės ir kompiuterinės grafikos, medžiagų inžinerijos, gamybos technologijų žinias gamybos ir gamybos logistikos veikloje.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • Renka, sistemina ir valdo duomenis bei informaciją, vykdydamas gamybos ir gamybos logistikos procesus bei spręsdamas gamybos verslo problemas.
 • Atlieka taikomuosius tyrimus, parinkdamas ir pritaikydamas įvairius tyrimo metodus, bei analizuoja ir interpretuoja tyrimo rezultatus.
Specialieji gebėjimai
 • Planuoja, organizuoja, vykdo ir vertina gamybos ir gamybos logistikos procesus, savarankiškai pasirinkdamas technologines, organizacines ir metodines priemones.
 • Analizuoja, vertina ir valdo gamybos ir gamybos logistikos finansinius, žmogiškuosius bei materialiuosius išteklius.
 • Vertina gamybos bei gamybos logistikos veiklos kokybę ir geba spręsti iškilusias kompleksines gamybos verslo ir inovacijų diegimo problemas.
Socialiniai gebėjimai
 • Sklandžiai ir įtaigiai reiškia mintis žodžiu ir raštu, bendraudamas ir bendradarbiaudamas su partneriais, klientais ir bendradarbiais, diskutuoja ir derasi gamybos ir gamybos logistikos veiklos klausimais lietuvių bei užsienio kalbomis.
 • Dirba individualiai ir komandoje, prisiima atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų gamybos ir gamybos logistikos veiklą, rezultatus ir kokybę, vadovaujasi profesinėje veikloje socialinio teisingumo principais, profesine etika ir pilietiškumu.
Asmeniniai gebėjimai
 • Savarankiškai, novatoriškai, kūrybiškai plėtoja gamybos ir gamybos logistikos žinias bei gebėjimus, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui ir patirties sklaidai.
 • Suvokia moralinę ir socialinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.

 

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 •  Informacinės technologijos
 •  Bendravimo psichologija
 •  Ekonomika
 •  Statistika
 •  Taikomoji matematika
 •  Teisė
 •  Vadyba
 • Kūno kultūra
 • Specialybės užsienio kalba
 • Gamybos valdymas
 •  Inžinerijos pagrindai
 • Medžiagų inžinerija
 •  Profesinė pažintinė praktika
 •  Gamybos verslo organizavimas / Verslo logistika
 •  Filosofija / Sociologija
 •  Kursinis darbas
 •  Logistikos procesų praktika
 •  Valdymo apskaita
 • Verslo valdymo sistemos
 •  Inovacijų vadyba / Projektų valdymas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Specialybės užsienio kalba
 • Apskaita ir finansai
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
 • Logistika
 • Rinkodara
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Žmoniškųjų išteklių valdymas
 • Kūno kultūra
 • Specialybės kalba
 • Užsienio kalba 2 (anglų, vokiečių, rusų, švedų k.)
 • Gamybos technologijos
 • Gamybos valdymo praktika
 • Sandėlių valdymas
 • Gamybos valdymo sistemos / Tiekimo grandinės valdymas
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Baigiamoji praktika
 • Kokybės vadyba
 • Baigiamasis darbas
 
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS

– Bendravimo psichologija
– Ekonomika
– Taikomoji matematika
– Vadyba
– Informacinės technologijos

– Gamybos valdymas
– Inžinerijos pagrindai
– Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
– Rinkodara
– Taikomųjų tyrimų metodologija
– Specialybės užsienio kalba

– Gamybos technologijos
– Gamybos valdymo praktika
– Kursinis darbas
– Inovacijų vadyba / Projektų valdymas
– Laisvai pasirenkamas dalykas

 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Kokybės vadyba
 • Sandėlių valdymas
 • Verslo valdymo sistemos
 • Gamybos valdymo sistemos / Tiekimo grandinės valdymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS

– Apskaita ir finansai
– Logistika
– Statistika
– Teisė
– Žmogiškųjų išteklių valdymas

– Medžiagų inžinerija
– Profesinė pažintinė praktika
– Gamybos verslo organizavimas / Verslo logistika
– Specialybės užsienio kalba
– Specialybės kalba

– Logistikos procesų praktika
– Valdymo apskaita
– Filosofija / Sociologija
– Užsienio kalba 2 (anglų, vokiečių, rusų, švedų k.)
– Laisvai pasirenkamas dalykas

– Baigiamoji praktika
– Baigiamasis darbas