Apskaita

Profesionaliam buhalteriui, tvarkančiam visą įmonės apskaitos sistemą, rengti ataskaitas ir biudžetus, apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčius padeda populiariausios kompiuterizuotos apskaitos programos, jo paties kruopštumas, atsakingumas, gebėjimas mąstyti logiškai, draugystė su matematika ir, žinoma, apskaitos studijos.

Vieša paslaptis, kad Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdoma Apskaitos studijų programa išsiskiria ypač geromis įsidarbinimo galimybėmis – iškart po studijų verslo įmonėse ar viešajame sektoriuje lengvai įsidarbina daugiau kaip 80 proc. absolventų. Tarp jų gali būti ir tu!

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

matematika

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Kolegijoje sukurta puiki šiai programai vykdyti reikalinga studijų bazė. Studentams paskaitas skaito praktikai –  tiek verslo įmonėse, tiek ir viešajame sektoriuje dirbantys specialistai. Dėstytojai, programos turinys, penkios skirtingos praktikos suteikia dalykinių žinių ir ugdo tiek verslo įmonių, tiek ir viešojo sektoriaus apskaitai būtinus profesinius įgūdžius, kurie lemia ypač geras absolventų galimybes įsidarbinti.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventas galės dirbti įmonių, organizacijų apskaitos padaliniuose ar tarnybose, steigti apskaitos paslaugas teikiančią paslaugų įmonę ir teikti apskaitos tvarkymo paslaugas, dirbti buhalteriu.
Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal socialinių mokslų srities verslo ir vadybos krypčių grupės studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Verslo ir apskaitos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531LX079
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Verslas ir administravimas
Studijų krypčių grupė Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis Apskaita
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Verslo ir apskaitos katedros vedėja lektorė Erika Jonuškienė, el. paštas e.jonuskiene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 51
svako-2020-buhalterine-apskaita.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – rengti šalies ir tarptautinėje rinkoje veikiančių organizacijų specialistus, gebančius tvarkyti finansinę apskaitą, kontroliuoti ūkinių procesų apskaitą, rengti finansines ataskaitas, atlikti finansinės būklės, veiklos rezultatų analizę ir dalyvauti, rengiant organizacijų biudžetus, vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu ir saviraiška grindžiamą veiklą, nuolat mokytis įvertinant besikeičiančios aplinkos iššūkius.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą, absolventas:
Žinios, jų taikymas

- Žino bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų ir apskaitos mokslų principus, pamatines teorijas, įgalinančias suprasti išorinius ir vidinius organizacijų aplinkos veiksnius bei jų apskaitos, valdymo, vertinimo metodus, ir geba juos taikyti apskaitos srities praktinėje veikloje.

- Supranta viešojo ir privataus sektoriaus apskaitos funkcijas, geba taikyti profesinės veiklos žinias, apskaitos būdus ir metodus, spręsdamas konkrečias apskaitos, mokesčių, audito sričių problemas organizacijos lygmeniu.

- Žino ir remiasi apskaitos bei audito procedūras reglamentuojančiais teisės aktais, apskaitos ir finansinės kontrolės principais.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

– Geba atlikti tyrimus, rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus organizacijų arba finansinės informacijos vartotojų sprendimams priimti, naudodamasis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei taikydamas efektyvius tyrimo metodus ir modelius.

Specialieji gebėjimai

– Geba naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinės apskaitos programomis ir jomis apdoroti apskaitos informaciją.

– Taiko apskaitą ir mokesčius reglamentuojančius teisės aktus, tarptautinius finansinės atskaitomybės ir nacionalinius apskaitos standartus.

– Supranta ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos formavimo principus ir tikslus, ją įgyvendina bei kontroliuoja jos teisėtumą.

– Savarankiškai tvarko organizacijų ir fizinių asmenų apskaitą: įformina ūkines operacijas, apskaito ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, nuosavą kapitalą, mokėtinas sumas ir įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, parengia finansinių ataskaitų rinkinį, statistinę atskaitomybę, deklaruoja mokesčius.

– Apibendrina, analizuoja, sistemina organizacijos finansinių ataskaitų duomenis, vertina finansinės būklės ir veiklos rezultatus, pinigų srautus, teikia siūlymus valdymo, finansavimo, investavimo sprendimams priimti.

– Dalyvauja rengiant (rengia) organizacijos biudžetą, verslo planą, projektą, pagrindžia išteklių panaudojimo efektyvumą, taiko vidaus kontrolės sistemą, įvertina finansinę riziką.

– Geba vykdyti praktines apskaitos veiklas, planuoja, organizuoja, kontroliuoja apskaitos tarnybos darbą, savarankiškai pasirinkdamas technologines, organizacines, metodines priemones.

Socialiniai gebėjimai

– Geba efektyviai bendrauti valstybine ir bent viena užsienio kalba, perteikti žinias ir supratimą, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti apskaitos srities problemas ir jas spręsti.

Asmeniniai gebėjimai

– Geba savarankiškai tobulintis profesinės veiklos srityse, plečia profesinę kompetenciją, domisi apskaitos mokslo naujovėmis, suvokia atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenės gerovei ir aplinkai.

– Geba vykdyti įvairią, kūrybiškumu ir saviraiška grindžiamą veiklą kintančioje ir tarptautinėje aplinkoje.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Specialybės kalba
 • Specialybės užsienio kalba
 • Apskaitos pagrindai
 • Dokumentų valdymas
 • Taikomoji matematika
 • Vadyba
 • Teisė
 • Kūno kultūra
 • Finansinė apskaita
 • Finansų pagrindai
 • Mokesčių sistema
 • Taikomųjų programų sistemos
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Filosofija / Sociologija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Finansinė analizė ir finansų valdymas
 • Kompiuterizuotos apskaitos praktika
 • Tarptautiniai apskaitos standartai
 • Kaštų apskaita / Biudžetų sudarymas ir kontrolė / Biudžetų sudarymas ir kontrolė anglų k.
 • Kelių transporto įmonių apskaita / Statybos įmonių apskaita
 • Kompiuterizuota apskaita (I) / Kompiuterizuota apskaita (II)
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Specialybės užsienio kalba
 • Apskaitos pagrindų praktika
 • Ekonomikos pagrindai
 • Finansinė apskaita
 • Rinkodara
 • Statistika
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Kūno kultūra
 • Apskaitos ir mokesčių praktika
 • Kursinis darbas
 • Valdymo apskaita
 • Verslo ekonomika (dalykas / praktika)
 • Viešojo sektoriaus apskaita
 • Bendravimo psichologija / Verslo etika
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Auditas ir vidaus kontrolės sistema
 • Individualių įmonių, ūkinių bendrijų ir gyventojų individualios veiklos apskaita
 • Projektų rengimas ir valdymas / Viešieji pirkimai / Projektų rengimas ir valdymas anglų k.
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas
   
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Ekonomikos pagrindai
 • Taikomoji matematika
 • Teisė
 • Vadyba
 • Specialybės kalba
 • Specialybės užsienio kalba
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Apskaitos pagrindų praktika
 • Finansinė apskaita Filosofija / Sociologija
 • Taikomųjų programų sistemos
 •  Apskaitos ir mokesčių praktika
 •  Valdymo apskaita
 •  Viešojo sektoriaus apskaita
 •   Verslo ekonomika (dalykas / praktika)
 •  Laisvai pasirenkamas dalkas
 • Kompiuterizuotos apskaitos praktika
 • Kelių transporto įmonių apskaita / Statybos įmonių apskaita
 • Kompiuterizuota apskaita (I) / Kompiuterizuota apskaita (II)
 • Projektų rengimas ir valdymas / Viešieji pirkimai / Projektų rengimas ir valdymas anglų k.
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Specialybės užsienio kalba
 • Apskaitos pagrindai
 • Dokumentų valdymas
 • Rinkodara
 • Statistika
 • Finansinė apskaita
 • Finansų pagrindai
 • Mokesčių sistema
 • Taikomųjų tyrimų metologija
 • Bendravimo psichologija / Verslo etika
 • Verslo ekonomika (dalykas / praktika)
 • Auditas ir vidaus kontrolės sistema
 • Finansinė analizė ir finansų valdymas
 • Kursinis darbas
 • Kaštų apskaita / Biudžetų sudarymas ir kontrolė / Biudžetų sudarymas ir kontrolė anglų k.
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Individualių įmonių, ūkinių bendrijų ir gyventojų individualios veiklos apskaita
 • Tarptautiniai apskaitos standartai
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas