Odontologinė priežiūra

Nauja studijų programa!

Puikiai supranti, kad žmonės savo dantų būkle rūpinsis visada, todėl visada bus reikalingi ne tik gydytojai odontologai, bet ir jiems asistuojantys padėjėjai. 

Gydytojo odontologo padėjėjas – svarbus komandos narys, nes jis dirba su odontologine įranga, rūpinasi infekcijos kontrole ir valdo organizacinius procesus odontologinės priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose.

Jei mėgsti tvarką, esi kruopštus ir empatiškas žmogus, sugebi dirbti komandoje, Odontologinės priežiūros studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti atsakingas ir puikus tavo pasirinkimas.

Moderni studijų aplinka, klinikinės praktikos odontologinėse įstaigose padės pasirengti dirbti kartu su įvairių specializacijų gydytojais odontologais, burnos higienistais.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  8 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

biologija

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

chemija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Praktinius odontologinės priežiūros specialistui reikalingus įgūdžius studentai lavina naujausia įranga aprūpintuose kabinetuose, įrengtuose kolegijoje. Studentams dėsto odontologijos klinikose dirbantys specialistai, tai užtikrina puikų pasirengimą savarankiškai veiklai.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali dirbti visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose odontologinės priežiūros (pagalbos) licencijas, teikiančiose burnos sveikatą užtikrinančias paslaugas.

Tolesnės studijų galimybės

Studijas galima tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal sveikatos mokslų studijų krypčių grupės programas.

Taip pat galima siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, absolventai turi teisę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m.
Katedra Biomedicinos mokslų katedra
Fakultetas Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų programos kodas 6531GX051
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Sveikatos priežiūra
Studijų krypčių grupė Sveikatos mokslų
Studijų kryptis Burnos priežiūra
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacija
Studijų programos komiteto pirmininkas Biomedicinos katedros vedėja lektorė Aleksandra Sakalauskienė, el. paštas a.sakalauskiene@svako.lt, tel. (8 41) 52 49 71
svako-2020-odontologine-prieziura.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti gydytojo odontologo padėjėją, gebantį asistuoti įvairių specializacijų gydytojams odontologams ir burnos higienistams, atlikti intraoralines procedūras pagal paskyrimus, užtikrinti burnos priežiūrą ir burnos ligų prevenciją“ grindžiamas klasikine normatyvine paradigma – ugdyti burnos priežiūros specialistą, suprantantį socialinius santykius (darbą komandoje) ir kompetentingumą kaip poveikio, įtakos vieno asmens kito darbui priežasties – pasekmės seką.

 

Numatomi studijų rezultatai

Absolventas, sėkmingai baigęs studijų programą:

Žinios, jų taikymas

 • išmano burnos priežiūros specialisto veiklą reglamentuojančius teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo vietą, aplinką ir saugų darbą, nacionalinę ir tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, profesinės etikos principus, geba juos analizuoti ir taikyti praktikoje; integruoja biomedicinos mokslų, formuojančių suvokimą apie žmogaus augimą, vystymąsi ir sveikatą, žinias gydytojo odontologo padėjėjo profesinėje veikloje.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

 • atlieka taikomuosius tyrimus profesinės veiklos problemoms spręsti, vadovaudamasis tyrimų etikos principais ir užtikrindamas įrodymais grįstos praktikos kokybę.

Socialiniai gebėjimai

 • bendrauja ir bendradarbiauja komandinėje veikloje teikdamas odontologinę pagalbą ir priežiūrą; komunikuoja profesinėje aplinkoje lietuvių ir užsienio kalbomis.

Asmeniniai gebėjimai

 • savarankiškai sprendžia problemas, priima sprendimus, įvertina jų poveikį ir veikia apibrėžtoje situacijoje, panaudodamas praktines žinias, prisitaiko prie naujų situacijų; renka ir sistemina informaciją, naudoja šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas gydytojo odontologo padėjėjo praktikoje, užtikrina konfidencialumą.

Specialieji gebėjimai

 • užtikrina infekcijų kontrolę, laikosi norminių dokumentų reikalavimų;
  – asistuoja įvairių specializacijų gydytojams odontologams, burnos higienistams, dirbantiems su odontologine įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis;
  – atpažįsta įvairių pacientų grupių burnos ir dantų ligas; moko burnos ligų profilaktikos;
  – pildo profesinę dokumentaciją, renka paciento gyvenimo ir sveikatos anamnezę, užtikrina odontologinės priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos organizacinius procesus;
  – dirba su dentaliniais rentgeno aparatais;
  – atpažįsta gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoja, suteikia būtinąją medicinos pagalbą.

 

Studijuojami dalykai ir praktikos

 I metai

II metai

III metai

1 SEMESTRAS

3 SEMESTRAS

5 SEMESTRAS

 • Anatomija, fiziologija, patologija
 • Įvadas į klinikinę odontologiją
 • Specialybės kalba
 • Specialybės užsienio kalba (anglų, rusų, vokiečių)
 • Bendravimo psichologija ir profesinė etika
 • Kūno kultūra
 • Burnos gleivinės ir apydančio ligos
 • Dantų ligos
 • Odontologinių ligų profilaktika ir sveikatos ugdymas
 • Farmakologija ir skausmo kontrolė odontologijoje
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Kursinis darbas
 • Asistavimo gydytojui odontologui specialistui praktika
 • Estetinė odontologija / Fotografija odontologijoje
 • Suaugusiųjų burnos priežiūros praktika
 • Praktinė filosofija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas

2 SEMESTRAS

4 SEMESTRAS

6 SEMEESTRAS

 • Infekcijos kontrolė odontologijoje
 • Pažintinė ir infekcijų kontrolės odontologijoje praktika
 • Sveikatos informatika
 • Klinikinių dalykų pagrindai ir pirmoji pagalba
 • Kūno kultūra
 • Odontologinė radiologija
 • Ortodontija ir ortopedinė odontologija
 • Asistavimo gydytojui odontologinė praktika
 • Vaikų burnos priežiūros praktika
 • Sveikatos sociologija / Statistinė duomenų analizė
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Geriatrinių pacientų odontologinė priežiūra / Specialiųjų poreikių turinčių pacientų odontologinė priežiūra
 • Odontologinės priežiūros įstaigų administravimas
 • Burnos chirurgija
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis egzaminas
 • Baigiamasis darbas