Odontologinė priežiūra

Priėmimas 2021 metais į šią programą nebus vykdomas.

Norėdami jausti fizinį ir dvasinį komfortą, žmonės rūpinasi savo dantų būkle, todėl burnos priežiūros specialistų poreikis nemažėja. Šiaulių valstybinėje kolegijoje rengiami odontologinės priežiūros specialistai – gydytojų odontologų padėjėjai. Šie kvalifikuoti burnos priežiūros specialistai dirba komandoje, asistuoja įvairių specializacijų gydytojams odontologams teikiant burnos sveikatą užtikrinančias paslaugas. Gydytojų odontologų padėjėjai užtikrina infekcijos kontrolę ir organizacinius procesus odontologinės priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose. Dirbdami su odontologine įranga, jie savo veikloje taiko biomedicinos mokslų žinias. Ši studijų programa tinka mėgstantiems tvarką, kruopštiems ir empatiškiems žmonėms.

Studentams sudarytos visos sąlygos tobulėti – laukia moderni studijų aplinka, 8 skirtingos praktikos, su burnos priežiūra susijusius dalykus dėstančių dėstytojų įdirbis ir kiti šios programos privalumai.

Šios studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje pradėtos vykdyti atsižvelgiant į  Šiaulių regiono darbdavių išsakytą poreikį. Kadangi jaučiamas gydytojų odontologų padėjėjų trūkumas,  programos absolventų įsidarbinimo galimybės labai geros. Baigus studijas suteikiama gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacija. 

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Praktinius odontologinės priežiūros specialistui reikalingus įgūdžius studentai lavina naujausia įranga aprūpintuose kabinetuose, įrengtuose kolegijoje. Studentams dėsto odontologijos klinikose dirbantys specialistai, tai užtikrina puikų pasirengimą savarankiškai veiklai.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali dirbti visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose odontologinės priežiūros (pagalbos) licencijas, teikiančiose burnos sveikatą užtikrinančias paslaugas.

Tolesnės studijų galimybės

Studijas galima tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal sveikatos mokslų studijų krypčių grupės programas.

Taip pat galima siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, absolventai turi teisę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m.
Katedra Biomedicinos mokslų katedra
Fakultetas Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų programos kodas 6531GX046
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Sveikatos priežiūra
Studijų krypčių grupė Sveikatos mokslų
Studijų kryptis Burnos priežiūra
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacija
Studijų programos komiteto pirmininkas Biomedicinos katedros vedėja lektorė Aleksandra Sakalauskienė, el. paštas a.sakalauskiene@svako.lt, tel. (8 41) 52 49 71
svako-2020-odontologine-prieziura.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti burnos priežiūros specialistą, gebantį asistuoti įvairių specializacijų gydytojams odontologams ir burnos higienistams atliekant odontologinio gydymo procedūras, savarankiškai užtikrinantį infekcijos kontrolę, burnos priežiūrą ir prevenciją odontologinės priežiūros licencijas turinčiose įstaigose, teikiančiose burnos sveikatą užtikrinančias paslaugas.

Numatomi studijų rezultatai

Absolventas, sėkmingai baigęs studijų programą:

Žinios, jų taikymas

 • išmano burnos priežiūros specialisto veiklą reglamentuojančius teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo vietą, aplinką ir saugų darbą, nacionalinę ir tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, profesinės etikos principus, geba juos analizuoti ir taikyti praktikoje; integruoja biomedicinos mokslų, formuojančių suvokimą apie žmogaus augimą, vystymąsi ir sveikatą, žinias gydytojo odontologo padėjėjo profesinėje veikloje.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

 • atlieka taikomuosius tyrimus profesinės veiklos problemoms spręsti, vadovaudamasis tyrimų etikos principais ir užtikrindamas įrodymais grįstos praktikos kokybę.

Socialiniai gebėjimai

 • bendrauja ir bendradarbiauja komandinėje veikloje teikdamas odontologinę pagalbą ir priežiūrą; komunikuoja profesinėje aplinkoje lietuvių ir užsienio kalbomis.

Asmeniniai gebėjimai

 • savarankiškai sprendžia problemas, priima sprendimus, įvertina jų poveikį ir veikia apibrėžtoje situacijoje, panaudodamas praktines žinias, prisitaiko prie naujų situacijų; renka ir sistemina informaciją, naudoja šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas gydytojo odontologo padėjėjo praktikoje, užtikrina konfidencialumą.

Specialieji gebėjimai

 • užtikrina infekcijos kontrolę, laikosi norminių dokumentų reikalavimų;
  – asistuoja įvairių specializacijų gydytojams odontologams, burnos higienistams, dirbantiems su odontologine įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis;
  – atpažįsta įvairių pacientų grupių burnos ir dantų ligas; moko burnos ligų profilaktikos;
  – pildo profesinę dokumentaciją, renka paciento gyvenimo ir sveikatos anamnezę, užtikrina odontologinės priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos organizacinius procesus;
  – dirba su dentaliniais rentgeno aparatais;
  – atpažįsta gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoja, suteikia būtinąją medicinos pagalbą.

 

Studijuojami dalykai ir praktikos

Galioja įstojusiems 2018 m. ir vėliau.

 I metai

II metai

III metai

1 SEMESTRAS

3 SEMESTRAS

5 SEMESTRAS

 • Anatomija, fiziologija, patologija
 • Įvadas į klinikinę odontologiją
 • Specialybės kalba
 • Specialybės užsienio kalba (anglų, rusų, vokiečių)
 • Sveikatos informatika ir statistinė duomenų analizė
 • Kūno kultūra
 • Bendravimo psichologija ir profesinė etika
 • Dantų kietųjų audinių ir apydančio ligos, asistavimo pagrindai
 • Farmakologija ir skausmo kontrolė odontologijoje
 • Infekcijos kontrolės odontologijoje praktika
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Kursinis darbas
 • Asistavimo gydytojui odontologui specialistui praktika
 • Odontologinės priežiūros įstaigų administravimas
 • Suaugusiųjų burnos priežiūros praktika / Vaikų burnos priežiūros praktika
 • Laisvai pasirenkamas dalykas

2 SEMESTRAS

4 SEMESTRAS

6 SEMEESTRAS

 • Infekcijos kontrolė odontologijoje
 • Odontologinių ligų profilaktika ir sveikatos ugdymas
 • Pažintinė praktika
 • Vidaus ligos, slaugos pagrindai ir pirmoji medicinos pagalba
 • Kūno kultūra
 • Odontologinė radiologija
 • Ortodontija ir ortopedinė odontologija
 • Burnos gleivinės ligos ir burnos chirurgija
 • Asistavimo gydytojui odontologinė praktika
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Estetinė odontologija / Fotografija odontologijoje
 • Geriatrinių pacientų odontologinė priežiūra / Specialiųjų poreikių turinčių pacientų odontologinė priežiūra
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji praktika
 • Kvalifikacinis egzaminas
 • Baigiamasis darbas