Organizacijos komunikacija ir rinkodara

Organizacija be komunikacijos specialisto rizikuoja savo sėkme... Gyvybiškai būtinas profesionalas, kuris kuria išorinį organizacijos įvaizdį, visada žino, kaip reikia atsakyti į žurnalistų klausimus, rūpinasi administracijos ir darbuotojų bendravimu, tiria rinką ir vartotojų elgseną.

Koks žmogus galėtų to imtis?

Pomėgis bendrauti, visada būti įvykių sūkuryje, išradingumas ir kūrybiškumas, aišku, yra organizacijos komunikacijos specialisto privalumai, bet reikiamą pasirengimą garantuoja tik Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdoma Organizacijos komunikacijos ir rinkodaros studijų programa.

Studijų metu savo sritį tikrai atrasi, nes pasirenkamuosius dalykus galėsi rinktis iš dviejų alternatyvų – komunikacijos ir rinkodaros.

Dar vienas programos pliusas – daug valandų pirmos ir antros užsienio kalbų įgūdžiams stiprinti, be to, jeigu tik norėsi, kelis dalykus galėsi studijuoti anglų kalba.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

užsienio kalba

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studentai išmoksta teikti informaciją įvairiais komunikacijos kanalais, panaudoti tikslingas medijų priemones ir viešosios bei masinės komunikacijos technologijas, kad būtų realizuoti organizacijos komunikacijos ir rinkodaros tikslai. Studijų metu daug dėmesio skiriama gebėjimams parengti ir įgyvendinti komunikacijos planus, pritaikyti rinkodaros komplekso elementus tikslinei rinkai, kūrybiškai ir originaliai puoselėti organizacijos įvaizdį. Studijų procese atskiras dalyko temas dėsto socialiniai partneriai, dėstytojai, atvykę iš užsienio aukštųjų mokyklų, dalis studijų programos vykdoma anglų kalba. Studentas gali tobulinti komunikacijos įgūdžius keliomis užsienio kalbomis (anglų, norvegų, rusų, švedų, vokiečių ir kt. pradedantiesiems ir pažengusiems).

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba komunikacijos, rinkodaros komunikacijos specialistais, viešųjų ryšių specialistais, ryšių su visuomene specialistais, atstovais spaudai. Baigę šią programą asmenys gali dirbti organizacinį, vadybinį darbą įvairiose organizacijose: verslo, gamybos ar prekybos, švietimo, žiniasklaidos, reklamos, leidybos, turizmo, laisvalaikio ir pramogų industrijų, architektūros ir urbanistikos įstaigose, kultūros ir meno organizacijose; kurti individualius kūrybinių industrijų verslo projektus; teikti konsultacines vidinės ir išorinės komunikacijos organizavimo paslaugas; taikyti šiuolaikines informacijos ir komunikacijos technologijas.
Tolesnės studijų galimybės Absolventai gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal socialinių mokslų komunikacijos, informacijos, vadybos studijų krypčių antrosios pakopos studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m.
Katedra Vadybos ir komunikacijos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531JX017
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių kalba / anglų kalba
Švietimo sritis Žurnalistika ir informacija
Studijų krypčių grupė Socialiniai mokslai
Studijų kryptis Komunikacija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Vadybos ir komunikacijos katedros vedėja Laima Naujokienė, el. p. l.naujokiene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 51
svako-2020-organizacijos-komunikacija-ir-rinkodara.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti komunikacijos specialistą, gebantį planuoti ir valdyti vidinę ir išorinę organizacijos komunikaciją, tirti rinką ir vartotojų elgseną, formuoti ir įgyvendinti rinkodaros kompleksą, ir turintį lyderystės, komandinio darbo bei organizacinius įgūdžius, plačią erudiciją, kritinį mąstymą ir medijų raštingumą, gebantį kelti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą, absolventas:
Žinios, jų taikymas
 • 1. Žino ir supranta pagrindines komunikacijos sąvokas, geba apibūdinti teorijas ir modelius, analizuojančius organizacijos vidinės ir išorinės komunikacijos procesus.
 • 2. Žino socialinių mokslų (teisės, etikos, psichologijos, filosofijos ir kt.) teorijas ir jų pritaikymo galimybes, siekdamas užtikrinti kūrybinių paslaugų ir produktų autorių ir vartotojų teisių apsaugą.
 • 3. Suvokia šiuolaikinės komunikacijos reguliavimo ir savireguliavimo sistemas, jų funkcijas, rinkodaros tipus, rinkodaros aplinkos jėgų poveikį organizacijos rinkodaros veiklai.
 • 4. Geba taikyti praktinį veiklos srities išmanymą suteikiančių dalykų (sociologijos, statistikos, informacijos ir komunikacijos technologijų ir kt.) teorijų pagrindus, leidžiančius analizuoti ir vertinti organizacijų veiklą vietos, nacionaliniu ir globaliu mastu.
Gebėjimas atlikti tyrimus
 • 5. Laikydamasis socialinių mokslų tyrimo etikos principų, geba atlikti taikomuosius tyrimus, parinkdamas ir pritaikydamas metodus, apdoroti duomenis, naudodamas šiuolaikines informacijos ir komunikacijos technologijas, kritiškai analizuoti ir interpretuoti tyrimo rezultatus.
Specialieji gebėjimai
 • 6. Geba atpažinti, kritiškai vertinti ir savarankiškai parengti įvairaus pobūdžio komunikacijos turinį.
 • 7. Geba parengti ir įgyvendinti komunikacijos planus, pritaikyti rinkodaros komplekso elementus tikslinei rinkai, atsižvelgdamas į vartotojų elgsenos veiksnius bei interesus, puoselėti organizacijos įvaizdį.
 • 8. Geba pasirinkti įvairius komunikacijos kanalus, taikyti skirtingas medijų priemones, kūrybos metodus bei viešosios ir masinės komunikacijos technologijas, realizuodamas organizacijos komunikacijos ir rinkodaros tikslus kintančioje aplinkoje.
 • 9. Geba savarankiškai ir komandoje valdyti vidinę ir išorinę organizacijos komunikaciją, rinkodaros elementus, taikydamas strateginės komunikacijos principus.
 • 10. Vadovaujasi asmens duomenų apsaugos, autorių ir gretutinių teisių apsaugos bei profesinės etikos normomis, siekia užtikrinti kūrybinių paslaugų ir produktų autorių ir vartotojų teisių apsaugą.
Socialiniai gebėjimai
 • 11. Veiksmingai komunikuoja raštu, žodžiu bei vaizdu, geba dirbti komandoje, planuodamas ir įgyvendindamas komunikacijos bei rinkodaros veiklas.
 • 12. Sprendžia profesinės veiklos uždavinius, vadovaudamasis profesine etika ir teisės normomis, taikydamas žmonių, finansinių ir laiko išteklių valdymo gebėjimus.
 • 13. Taiko socialinės atsakomybės kompetencijas, bendraudamas ir bendradarbiaudamas su atitinkamos srities specialistais, visuomene bei šalies ir užsienio partneriais.
 • 14. Supranta tarpkultūrinės komunikacijos skirtumus, susijusius su vertybių, požiūrių ir elgesio skirtumais rasiniu, etniškumo, religiniu, lyties ir amžiaus pagrindu, geba komunikuoti užsienio kalbomis.
Asmeniniai gebėjimai
 • 15. Geba vykdyti įvairią profesinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą veiklą kintančioje aplinkoje, vadovaudamasis žodžio laisvės, socialinės atsakomybės, žmogaus teisių apsaugos ir kitais demokratijos bei pilietinės visuomenės principais.
 • 16. Geba kritiškai vertinti ir reflektuoti savo profesinę veiklą, įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principus.
 • 17. Geba savarankiškai priimti sprendimus, planuoti savo veiklą ir siekti tikslų, atskleisdamas lyderio savybes ir prisitaikydamas prie pokyčių.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Bendravimo psichologija
 • Ekonomikos pagrindai
 • Komunikacijos teorija
 • Rašymo stiliai
 • Specialybės kalba
 • Vadyba
 • Specialybės užsienio kalba
 • Kūno kultūra
 • Organizacijos komunikacijos praktika
 • Rinkodara
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Viešasis kalbėjimas
 • Užsienio II kalba (anglų, vokiečių, rusų)
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Integruotoji rinkodaros komunikacija
 • Profesinė etika
 • Skaitmeninės komunikacijos praktika
 • Kūrybinių projektų valdymas / Prekės ženklo valdymas
 • Žiniasklaidos diskursas / Tarptautinė rinkodara (lietuvių k. / anglų k.)
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Informacijos ir komunikacijos technologijos
 • Organizacijos komunikacija
 • Statistika
 • Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.)
 • Vizualioji komunikacija
 • Specialybės užsienio kalba
 • Kūno kultūra
 • Civilinė sauga
 • Informacijos teisė
 • Kursinis darbas
 • Renginių organizavimas ir inžinerija
 • Rinkos tyrimai
 • Socialinės medijos (lietuvių k. / anglų k.)
 • Kūrybinės industrijos / Skaitmeninės rinkodaros komunikacija (lietuvių k. / anglų k.)
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Filosofija / Sociologija
 • Informacijos sauga
 • Pokyčių valdymas ir komunikacija (lietuvių k. / anglų k.)
 • Skaitmeninės rinkodaros komunikacija (lietuvių k. / anglų k.)
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Bendravimo psichologija
 • Ekonomikos pagrindai
 • Komunikacijos teorija
 • Rašymo stiliai
 • Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.)
 •  
 • Informacijos teisė
 • Rinkodara
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Viešasis kalbėjimas
 • Specialybės užsienio kalba

 

 • Kursinis darbas
 • Renginių organizavimas ir inžinerija
 • Rinkos tyrimai
 • Specialybės kalba
 • Užsienio II kalba (anglų, vokiečių, rusų)
 • Laisvai pasirenkamas dalykas

 

 • Integruotoji rinkodaros komunikacija
 • Profesinė etika
 • Kūrybinių projektų valdymas / Prekės ženklo valdymas
 • Žiniasklaidos diskursas / Tarptautinė rinkodara (lietuvių k. / anglų k.)
 • Filosofija / Sociologija
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Informacijos ir komunikacijos technologijos
 • Organizacijos komunikacija
 • Statistika
 • Vadyba
 • Specialybės užsienio kalba 
 • Civilinė sauga
 • Organizacijos komunikacijos praktika
 • Pokyčių valdymas ir komunikacija (lietuvių k. / anglų k.)
 • Vizualioji komunikacija
 • Užsienio II kalba (anglų, vokiečių, rusų)
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Skaitmeninės komunikacijos praktika
 • Socialinės medijos (lietuvių k. / anglų k.)
 • Kūrybinės industrijos / Skaitmeninės rinkodaros komunikacija (lietuvių k. / anglų k.)
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
   
 • Informacijos sauga
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas