Statyba

Mėgstantys iškart matyti darbo rezultatą, mokantys bendrauti, kūrybiškai mąstantys ir draugaujantys su tiksliaisiais mokslais nesuklys pasirinkę Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomą Statybos studijų programą.

Tarptautiniu mastu  pripažinta (turinti „Evalag“ žymą) klasikinė, bet itin modernia studijų baze išsiskirianti (puikiai įrengtos statybinių medžiagų, geodezijos laboratorijos, statybos darbų dirbtuvės) programa suteikia galimybę tapti kvalifikuotu statinių konstrukcijų inžinieriumi, lengvai susirasiančiu darbo vietą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

matematika

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studijoms naudojama moderni įranga: puikiai įrengtos statybinių medžiagų, geodezijos laboratorijos, statybos darbų dirbtuvės. Statybos studijų programai suteikta „Evalag“ akreditacijos žyma, įrodanti tarptautinį studijų programos akreditavimą. Ši programa vienintelė iš visų Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomų statybos inžinerijos programų, tarptautinių ekspertų įvertinta aukščiausiu galimu įvertinimu.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba projektavimo įmonėse, valstybinėse ir privačiose bendrovėse, veikiančiose statybos sektoriuje, projektuotojais, statybos darbų vadovais, vadybininkais, sąmatininkais, kuria savo verslą.
Tolesnės studijų galimybės

Studijas galima tęsti universitetuose pagal inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės statybos inžinerijos krypties ir kitų krypčių studijų programas.

Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Inžinerijos mokslų katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531EX050
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Architektūra ir statyba
Studijų krypčių grupė Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis Statybos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Inžinerijos mokslų katedros vedėjas Saulius Palepšaitis, el. p. s.palepsaitis@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 98
svako-2020-statyba.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kūrybiškai mąstantį, komunikabilų, atsakingą statinių konstrukcijų inžinerijos specialistą, gebantį savarankiškai planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti statybos darbams bei siekiantį tobulėti profesinėje veikloje.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą absolventas:
Įgyti žinias ir gebėjimus
 • taikys bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius statybos srityje.
 • žinos ir supras statybinių medžiagų, gaminių bei konstrukcinių elementų savybes, panaudojimo sritis.
 • supras pastatų konstrukcijų stiprumo, standumo, pastovumo reikalavimus.
Gebėti atlikti inžinerinę analizę
 • analizuos ir taikys tarptautinius, Europos bei Lietuvos standartus projektavime ir statybos procese.
 • analizuos ir parinks konstrukcinius pastatų sprendimus, konstrukcines ir skaičiuojamąsias schemas.
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų statybos inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti
 • parinks ir taikys bendrųjų statybos ir remonto darbų technologinius procesus.
 • taikys specializuotas kompiuterines programas statybinei dokumentacijai parengti.
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus
 • rinks informaciją ir analizuos duomenis inovacijų diegimo statybos srityje problemoms spręsti.
 • turės praktinių įgūdžių dirbant su geodeziniais, pastatų diagnostikos prietaisais bei statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų įranga.

Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius

 • parinks technines priemones pagrindiniams statybos darbams atlikti
 • vertins ir parengs dokumentaciją, reikalingą statybai pradėti ir vykdyti, įrengs statybvietę.
 • planuos ir organizuos statybos eigą, užtikrins kokybišką darbų atlikimą, saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei pastatų priežiūros administravimą.
Turėti asmeninių ir socialinių gebėjimų
 • turės komandinio darbo įgūdžių, mokės bendrauti su vadovais, darbuotojais, klientais ir visuomene, savarankiškai gilins žinias, siekdami tobulinti profesinę kvalifikaciją.
 • supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Matematika
 • Pažintinė statybos darbų praktika
 • Statybinė braižyba
 • Statybos teisinis reglamentavimas
 • Taikomoji fizika
  Statybinės medžiagos
 • Informacinės technologijos
 • Kūno kultūra
   
 • Geotechnika
 • Pastatų konstrukcijos (KP)
 • Statybos darbų technologija (KP)
 • Urbanizuota aplinka / Inovatyvios statybinės medžiagos ir produktai
 • Filosofija / Sociologija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Inžinerinės sistemos
 • Statinio informacinis modeliavimas
 • Statybos darbų organizavimo praktika
 • Statybos darbų organizavimas (KP)
 • Remonto ir rekonstravimo technologijos / Energiškai taupūs pastatai
 • Bendravimo psichologija / Teisės pagrindai
 • Civilinė sauga
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Statybinės medžiagos
  Geodezija (su praktika)
 • Statybinė fizika
 • Taikomoji mechanika
 • Tvari aplinka ir žmonių sauga
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Specialybės kalba
 • Pastatų konstrukcijos (KP)
 • Statybos darbų technologija (KP)
 • Inžineriniai tyrimai
  Konstrukcijų skaičiavimas
 • Statybos darbų technologinė praktika
 • Statybos įmonės ekonomika ir valdymas
 • Statybos darbų organizavimas (KP)
 • Baigiamoji praktika
 • Pastatų priežiūra
 • Baigiamasis projektas
 • Konstrukcijų kompiuterinis skaičiavimas / Inžinerinių sistemų projektavimas
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Matematika
 • Statybinė braižyba
 • Taikomoji fizika
 • Statybinės medžiagos
 • Informacinės technologijos
 • Geotechnika
 • Tvari aplinka ir žmonių sauga
 • Geodezija (su praktika)
 • Pastatų konstrukcijos (KP)
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Statybos darbų technologija (KP)
 • Konstrukcijų skaičiavimas
 • Statinio informacinis modeliavimas
 • Statybos įmonės ekonomika ir valdymas
 • Specialybės kalba
 • Statybos darbų organizavimas (KP)
 • Statybos darbų organizavimo praktika
 • Remonto ir rekonstravimo technologijos / Energiškai taupūs pastatai
 • Filosofija / Sociologija
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Statybinės medžiagos
 • Pažintinė statybos darbų praktika
 • Statybinė fizika
 • Statybos teisinis reglamentavimas
 • Taikomoji mechanika
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Geodezija (su praktika)
 • Pastatų konstrukcijos (KP)
 • Inžineriniai tyrimai
 • Statybos darbų technologija (KP)
 • Urbanizuota aplinka / Inovatyvios statybinės medžiagos ir produktai
 • Inžinerinės sistemos
 • Pastatų priežiūra
 • Statybos darbų technologinė praktika
 • Statybos darbų organizavimas (KP)
 • Bendravimo psichologija / Teisės pagrindai
 • Konstrukcijų kompiuterinis skaičiavimas / Inžinerinių sistemų projektavimas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas
Dalykų aprašų santraukos