Statyba

Kvalifikuoti statinių konstrukcijų inžinieriai, išmanantys visus statybos darbus, lengvai susiras darbo vietą ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, visame pasaulyje. Statybos studijų programa skirta parengti kūrybiškai mąstančiam, komunikabiliam, atsakingam statinių konstrukcijų inžinerijos specialistui, gebančiam savarankiškai planuoti ir organizuoti darbus, jiems techniškai vadovauti. Šią studijų programą turėtų rinktis mokantys bendrauti ir bendradarbiauti asmenys, kuriems patinka tikslieji mokslai.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studijoms naudojama moderni įranga: puikiai įrengtos statybinių medžiagų, geodezijos laboratorijos, statybos darbų dirbtuvės. Statybos studijų programai suteikta „Evalag“ akreditacijos žyma, įrodanti tarptautinį studijų programos akreditavimą. Ši programa vienintelė iš visų Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomų statybos inžinerijos programų, tarptautinių ekspertų įvertinta aukščiausiu galimu įvertinimu.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba projektavimo įmonėse, valstybinėse ir privačiose bendrovėse, veikiančiose statybos sektoriuje, projektuotojais, statybos darbų vadovais, vadybininkais, sąmatininkais, kuria savo verslą.
Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal technologijos mokslų studijų srities statybų technologijos ar statybos inžinerijos studijų krypčių programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Inžinerijos mokslų katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531EX050
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Architektūra ir statyba
Studijų krypčių grupė Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis Statybos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
svako-2020-statyba.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kūrybiškai mąstantį, komunikabilų, atsakingą statinių konstrukcijų inžinerijos specialistą, gebantį savarankiškai planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti statybos darbams bei siekiantį tobulėti profesinėje veikloje.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą absolventas:
Įgyti žinias ir gebėjimus
 • taikys bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius statybos srityje.
 • žinos ir supras statybinių medžiagų, gaminių bei konstrukcinių elementų savybes, panaudojimo sritis.
 • supras pastatų konstrukcijų stiprumo, standumo, pastovumo reikalavimus.
Gebėti atlikti inžinerinę analizę
 • analizuos ir taikys tarptautinius, Europos bei Lietuvos standartus projektavime ir statybos procese.
 • analizuos ir parinks konstrukcinius pastatų sprendimus, konstrukcines ir skaičiuojamąsias schemas.
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų statybos inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti
 • parinks ir taikys bendrųjų statybos ir remonto darbų technologinius procesus.
 • taikys specializuotas kompiuterines programas statybinei dokumentacijai parengti.
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus
 • rinks informaciją ir analizuos duomenis inovacijų diegimo statybos srityje problemoms spręsti.
 • turės praktinių įgūdžių dirbant su geodeziniais, pastatų diagnostikos prietaisais bei statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų įranga.

Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius

 • parinks technines priemones pagrindiniams statybos darbams atlikti
 • vertins ir parengs dokumentaciją, reikalingą statybai pradėti ir vykdyti, įrengs statybvietę.
 • planuos ir organizuos statybos eigą, užtikrins kokybišką darbų atlikimą, saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei pastatų priežiūros administravimą.
Turėti asmeninių ir socialinių gebėjimų
 • turės komandinio darbo įgūdžių, mokės bendrauti su vadovais, darbuotojais, klientais ir visuomene, savarankiškai gilins žinias, siekdami tobulinti profesinę kvalifikaciją.
 • supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Chemija
 • Informacinės technologijos
 • Matematika
 • Pažintinė statybos darbų praktika
 • Statybinė braižyba
 • Statybinės medžiagos
 • Taikomoji fizika
 • Kūno kultūra
   
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Geotechnika
 • Pastatų konstrukcijos
 • Statybos darbų technologija
 • Statybos ekonomika
 • Architektūros istorija / Miestų planavimas / Inovatyvios statybinės medžiagos ir produktai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Gamybinė praktika
 • Kursinis projektas
 • Statybos darbų organizavimas
 • Civilinė sauga
 • Inžineriniai tyrimai
 • Filosofija / Sociologija
 • Vadybos pagrindai / Bendravimo psichologija / Teisės pagrindai
 • Remonto ir rekonstravimo technologijos / Energiškai taupūs pastatai
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Matematika
 • Statybinės medžiagos
 • Geodezija (su praktika)
 • Statybinė fizika
 • Statybos pagrindai
 • Taikomoji mechanika
 • Kūno kultūra
 • Specialybės kalba
 • Statybos darbų technologija
 • Gamybinė praktika
 • Inžinerinės sistemos
 • Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Statybos darbų organizavimas
 • Pastatų priežiūra
 • Statinio informacinis modeliavimas / Skaitmeninė statyba
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Chemija
 • Informacinės technologijos
 • Matematika
 • Statybinė braižyba
 • Statybinės medžiagos
 • Taikomoji fizika
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Geodezija (su praktika)
 • Pastatų konstrukcijos
 • Pažintinė statybos darbų praktika
 • Statybos ekonomika
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Specialybės kalba
 • Statybos darbų technologija
 • Inžinerinės sistemos
 • Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai
 • Architektūros istorija / Miestų planavimas / Inovatyvios statybinės medžiagos ir produktai
 • Vadybos pagrindai / Bendravimo psichologija / Teisės pagrindai
 • Gamybinė praktika
 • Statybos darbų organizavimas
 • Remonto ir rekonstravimo technologijos / Energiškai taupūs pastatai
 • Filosofija / Sociologija
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Matematika
 • Statybinės medžiagos
 • Statybinė fizika
 • Statybos pagrindai
 • Taikomoji mechanika
 • Geodezija (su praktika)
 • Pastatų konstrukcijos
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Geotechnika
 • Statybos darbų technologija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Inžineriniai tyrimai
 • Kursinis projektas
 • Pastatų priežiūra
 • Statybos darbų organizavimas
 • Gamybinė praktika
 • Statinio informacinis modeliavimas / Skaitmeninė statyba
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas
Dalykų aprašų santraukos