Informacinių sistemų technologija

200 Eur tikslinė stipendija visą studijų laikotarpį! 

Informatikos ir inžinerijos studentai bus skatinami 200 eurų stipendijomis – plačiau apie valstybės paramą studentams skaitykite ČIA.

Jokia kasdienės veiklos sritis ir jokia organizacija negali būti įsivaizduojama be kompiuterių, kompiuterinių informacinių sistemų. Informacinių sistemų technologijos tikslas – parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį analizuoti ir specifikuoti vartotojo poreikius, vertinti, projektuoti, įgyvendinti ir administruoti kompiuterines sistemas ir tinklus, numatyti plėtojimo galimybes ir saugumo užtikrinimą, savarankiškai tobulinti kvalifikaciją bei prisitaikyti prie nuolatinių profesinės veiklos pokyčių.

Ši studijų programa labiausia tinka kūrybiškiems informacinių technologijų mėgėjams.

Gerokai padidintas valstybės finansuojamų vietų skaičius. Studentų žinios ir įgūdžiai tobulinami kartu su pripažintais profesionalais kuriant miestui skirtus projektus.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studentai gali rinktis vieną iš 2 specializacijų: Kompiuterių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra arba Verslo sistemų technologija. 

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Įgijęs informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnį absolventas galės dirbti analitiku, projektų vadovu, duomenų bazių administratoriumi, kompiuterių tinklų administratoriumi, veiklos procesų analitiku, testuotoju, kompiuterių tinklų inžinieriumi, sistemų administratoriumi.
Tolesnės studijų galimybės

Baigus studijų programą Informacinių sistemų technologija studijas galima tęsti universitetuose informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programose.

Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Informatikos mokslų katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531BX021
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų krypčių grupė Informatikos mokslai
Studijų kryptis Informatikos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Informatikos mokslų katedros vedėja lektorė Ingrida Morkevičienė, el. p. i.morkeviciene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 98
svako-informaciniusistemu-technologija.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį analizuoti ir specifikuoti vartotojo poreikius, vertinti, projektuoti, įgyvendinti ir administruoti kompiuterines sistemas ir tinklus, numatyti plėtojimo galimybes ir saugumo užtikrinimą, savarankiškai tobulinti kvalifikaciją bei prisitaikyti prie nuolatinių profesinės veiklos pokyčių.

Numatomi studijų rezultatai

1. Žinios ir jų taikymas
 • paaiškinti informatikos inžinerijos ir fundamentaliųjų mokslų sąvokas, suprasti jų turinį, ryšius ir taikomuosius sprendimus, susijusius su galimais informatikos mokslų srities pokyčiais bei tendencijomis ateityje;
 • paaiškinti algoritmavimo, programavimo, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, programinės įrangos gyvavimo ciklo etapus, kūrimo bei priežiūros metodus;
 • išmanyti verslo,  teisės bei etikos normas ir jas realizuoti, užtikrinant informatikos inžinerijos specialisto veikloje reglamentuojamas teises ir atsakomybes;
 • taikyti projektavimo, programavimo, komunikacijos, kibernetinės saugos žinias kompiuterių tinklų / verslo sistemų kūrimui ir palaikymui;
 • paaiškinti kompiuterinės technikos sandarą, jos veikimo principus bei  taikymą informacinių sistemų technologijos uždaviniams spręsti.
2. Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • apibūdinti organizacijos informacines sistemas ir  įvardyti  kompiuterių tinklų / verslo sistemų problemą;
 • atlikti informacijos paiešką ir paruošti reikalingus duomenis bei informaciją kuriamai ar atnaujinamai kompiuterių tinklų / verslo sistemai;
 • išanalizuoti informaciją, duomenis ir sprendimus pagal pagrįstus kriterijus kompiuterių tinklų / verslo sistemų problemai spręsti;
 • parinkti ir pateikti duomenis bei informaciją kompiuterinių sistemų problemai spręsti, pagrindžiant jų tinkamumą.
3. Specialieji gebėjimai
 • taikyti optimalius informatikos  inžinerijos metodus sprendžiant taikomuosius kompiuterių tinklų / verslo sistemų uždavinius
 • argumentuotai parinkti programinę ir techninę įrangą projekto įgyvendinimui;
 • parengti problemos sprendimo algoritmą ir jį įgyvendinti pasirinktomis programavimo bei duomenų bazių valdymo priemonėmis;
 • vykdyti kompiuterių techninės ir programinės įrangos diegimo ir priežiūros darbus;
 • atlikti sistemų testavimą taikant našumo, saugumo ir patikimumo kriterijus;
 • užtikrinti stabilų parengto projekto veikimą ir plėtrą;
 • surinkti ir aprašyti reikalavimus kuriamai kompiuterių tinklų / verslo sistemai ir parengti kuriamos sistemos projektą;
 • administruoti kompiuterių tinklus ir konfigūruoti tinklo operacines sistemas, taikant aktualius standartus ir technologijas;
 • realizuoti bei administruoti verslo sistemas, taikant aktualius standartus, sistemų gyvavimo ciklo etapus ir projektų valdymo metodus.

 

4. Socialiniai gebėjimai
 • profesionaliai bendrauti valstybine ir užsienio kalba su specialistais profesinėmis temomis;
 • dirbti specialistų ar tarpdisciplininėje grupėje, vadovaujantis profesine etika, socialinės atsakomybės principais ir taisyklėmis.

 

5. Asmeniniai gebėjimai

 • ugdyti mokėjimo savarankiškai ir visą gyvenimą mokytis kompetenciją;
 • savarankiškai dirbti ir prisiimti atsakomybę už savo veiklos rezultatus;
 • kūrybiškai integruoti įgytas žinias ir gebėjimus, sprendžiant informatikos inžinerijos veiklos uždavinius.

Studijuojami dalykai ir praktikos

 

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Algoritmavimo pagrindai
 • Diskrečioji matematika
 • Taikomoji fizika
 • Taikomoji matematika
 • Internetinės technologijos
 • Kompiuterinė grafika
 • Informacinės technologijos
 • IT projektų valdymas
 • Kompiuterių programinės ir techninės įrangos praktika
 • Kompiuterių tinklai ir debesų technologijos
 • Operacinės sistemos
 • Programavimo pagrindai
 • Informacinių sistemų inžinerija
 • Specializacijos praktika
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Specializacijų dalykai: Kompiuterių tinklų technologijos ir sauga / WEB servisai, Verslo procesų analizė ir modeliavimas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Internetinės technologijos
 • Kompiuterinė grafika
 • Duomenų bazių valdymas
 • Elektronika
 • Kompiuterių architektūra
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Specialybės kalba

Daiktų internetas
Kibernetinė sauga
Objektinis programavimas
Verslo informacinės sistemos
Įmonių ekonomika ir verslo vadyba
Informacinių sistemų inžinerija

 

 • Specializacijų dalykai: Programinis tinklų valdymas,
 • Tinklo operacinės sistemos, jų administravimas / Verslo duomenų analitika,
 • Verslo elektroninių procesų kūrimas ir integracija
 • Žmonių sauga ir ergonomika
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas

 

I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Informacinės technologijos
 • Algoritmavimo pagrindai
 • Diskrečioji matematika
 • Taikomoji fizika
 • Internetinės technologijos
 • Kompiuterinė grafika

 

 • Duomenų bazių valdymas
 • Kompiuterių architektūra
 • Operacinės sistemos
 • Sociologija / Technikos filosofija
 • Specialybės kalba

 

 • Daiktų internetas
 • Kibernetinė sauga
 • Verslo informacinės sistemos
 • Objektinis programavimas
 • Bendravimo psichologija / Profesinė etika
 • Informacinių sistemų inžinerija
 • Specializacijos praktika
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Specializacijų dalykai: Programinis tinklų valdymas / Verslo duomenų analitika
 • 2 SEMESTRAS
 • 4 SEMESTRAS
 • 6 SEMESTRAS
 • 8 SEMESTRAS
 • Internetinės technologijos
 • Kompiuterinė grafika
 • Elektronika
 • Taikomoji matematika
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba

 

 • IT projektų valdymas
 • Kompiuterių programinės ir techninės įrangos praktika
 • Kompiuterių tinklai ir debesų technologijos
 • Programavimo pagrindai
 • Civilinė sauga

 

 • Objektinis programavimas
 • Įmonių ekonomika ir verslo vadyba
 • Žmonių sauga ir ergonomika
 • Informacinių sistemų inžinerija
 • Specializacijų dalykai: Kompiuterių tinklų technologijos ir sauga / WEB servisai
 • Verslo procesų analizė ir modeliavimas

 

 • Specializacijų dalykai: Tinklo operacinės sistemos, jų administravimas / Verslo elektroninių procesų kūrimas ir integracija
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas