Kineziterapija

Pasvajoji, kad galėtum treniruotėse padėti sportininkams siekti geriausių rezultatų ar mažinti traumų sukeltus nemalonius pojūčius?

Įsivaizduoji save dirbantį su fizines galimybes norinčiais pagerinti suaugusiais žmonėmis, mankštinantį kūdikius ar tiesiog ateinantį į pagalbą tiems, kuriems gydymas judesiu gali sugrąžinti gyvenimo džiaugsmą?

Gali būti, kad tavo pašaukimas yra kineziterapija!

Nusprendęs studijuoti kineziterapiją Šiaulių valstybinėje kolegijoje turėsi galimybę atrasti tai, kuo tave ši specialybė traukia labiausiai.

Studijos kolegijoje gali būti derinamos su darbu. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

biologija

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

chemija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studentai mokosi dirbti su modernia kineziterapine testavimo įranga, skirta širdies-kraujagyslių ir kvėpavimo sistemų, taip pat neuroraumeninės sistemos funkcijoms vertinti, lavinti. Praktinių užsiėmimų metu būsimieji kineziterapeutai dirba su realiais pacientais, įsitraukia į jų fizinių ir funkcinių galimybių vertinimo, reabilitacinio gydymo procesus. Profesinės veiklos praktikoms ligoninėse, reabilitacijos centruose, vaikų ugdymo įstaigose, palaikomojo gydymo ir slaugos institucijose skirta daugiau nei 1000 val. Studentai gali rinktis vieną iš interesų krypčių – sportuojančių asmenų ar neįgaliųjų kineziterapiją.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai gali dirbti valstybinėse ir privačiose asmens sveikatos priežiūros ar kitose įstaigose, teikiančiose asmens sveikatą užtikrinančias paslaugas visų amžiaus grupių pacientams (ligoninėse, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigose, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo, ankstyvąją reabilitaciją teikiančiose įstaigose, sveikatingumo ir sporto centruose).
Tolesnės studijų galimybės Absolventai gali tęsti antros pakopos studijas reabilitacijos kryptyje, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėje aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m.
Katedra Reabilitacijos katedra
Fakultetas Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų programos kodas 6531GX032
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Sveikatos priežiūra
Studijų krypčių grupė Sveikatos mokslai
Studijų kryptis Reabilitacija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, kineziterapeutas
Studijų programos komiteto pirmininkas Reabilitacijos katedros vedėja Indrė Skirmantaitė, el. paštas i.skirmantaite@svako.lt, tel. (8 41) 52 49 71
svako-2020-kineziterapija.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kineziterapijos specialistą, gebantį dirbti savarankiškai ar multidisciplininėje komandoje, atlikti asmens funkcinės ir fizinės būklės ištyrimą, vertinimą, gydymą judesiu fiziniais ir fizikiniais veiksniais, skatinti sveiką gyvenseną ir vykdyti prevencinę veiklą, palaikyti ir atkurti optimalias fizines ir funkcines galimybes, vadovautis mokslu grįsta klinikine praktika, profesinėmis vertybėmis ir holistiniu požiūriu.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą, absolventas:
Žinios, jų taikymas

– išmano ir supranta žmogaus anatomiją, fiziologiją, patologiją, paciento ištyrimo, vertinimo, gydymo metodus, ergonominius judesių valdymo ir sveikos gyvensenos principus, priklausančius nuo paciento amžiaus, fizinių ir funkcinių ypatybių.

– geba taikyti pagrindinius etikos, konfidencialios informacijos, informacinių technologijų naudojimo, profesinio bendravimo, socialinio atsakingumo principus praktinėje veikloje ir tyrimų vykdymo srityje, atsižvelgdamas į žmogaus prigimtines teises, nacionalinę sveikatos priežiūros politiką.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

– geba planuoti, atlikti ir viešinti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus, parinkti ir pritaikyti kokybinius ir kiekybinius tyrimų metodus, kaupti ir analizuoti duomenis, vadovautis tyrimų etikos principais, suformuluoti išvadas ir pateikti inovatyvių rekomendacijų asmens reabilitacijos proceso problemoms spręsti.

Specialieji gebėjimai

– geba analizuoti ir atpažinti problemas, susijusias su asmens psichosocialine, psichoemocine, funkcine ir fizine būkle, parinkti ir pritaikyti kineziterapijos ištyrimo technikas, priemones ir metodus, suformuluoti kineziterapinę diagnozę.

– geba parengti ir vykdyti kineziterapijos planą, integruoti mokslo įrodymais grįstą klinikinę praktiką į prevencijos, sveikatinimo, gydymo, abilitacijos ir reabilitacijos sritis, pildyti ir analizuoti profesinę dokumentaciją.

– geba savarankiškai atlikti kineziterapijos procedūras, kritiškai vertinti procedūrų poveikį, teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą, vadovautis lygių galimybių užtikrinimo ir profesinės atsakomybės principais, etika.

– geba analizuoti, vertinti ir pagrįsti profesinės veiklos rezultatus, bendradarbiaudamas su pacientu, šeimos nariu, reabilitacijos komanda, kurti abipusio pasitikėjimo santykius.

Socialiniai gebėjimai

– geba raštu ir žodžiu bendrauti, bendradarbiauti su kolegomis, pacientu, grupe, bendruomene, multidisciplinine komanda profesinės veiklos srityje ir / ar daugiakultūrinėje aplinkoje.

– geba imtis atsakomybės už savo veiklos kokybę, perteikti kineziterapijos srities žinias besimokantiems ir pacientams, stiprinti kineziterapeuto profesijos įvaizdį, vadovautis profesinės etikos ir pilietiškumo principais.

Asmeniniai gebėjimai – geba savarankiškai tobulėti asmeninėje ir profesinėje veiklos srityse, vadovautis mokymosi visą gyvenimą principu, kritiškai vertinti profesines žinias, praktiką ir vertybes, kūrybiškai prisitaikyti prie nuolat kintančių situacijų, demonstruoti moralinę atsakomybę visuomenei ir / ar aplinkai.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Bendravimo psichologija reabilitacijoje / sveikatos psichologija
 • Specialybės kalba
 • Specialybės užsienio kalba
 • Žmogaus anatomija ir fiziologija
 • Bendroji kineziterapija (integruota praktika) 
 • Klinikinė kineziologija
 • Kūno kultūra
 • Kineziterapijos metodikos
 • Masažo pagrindai
 • Vidaus ligų ir geriatrinių pacientų kineziterapija (integruota praktika) 
 • Širdies ir kvėpavimo sistemų ligų kineziterapija
 • Judesių valdymas / Judesių fiziologija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Civilinė sauga
 • Kineziterapija akušerijoje ir ginekologijoje
 • Pediatrinė kineziterapija (integruota praktika) 
 • Sveikatos projektų vadyba
 • Pasyviųjų kineziterapijos metodikų praktika / Aktyviųjų kineziterapijos metodikų praktika
 • Sporto kineziterapija (integruota praktika) / Taikomoji kūno kultūra (integruota praktika) 
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Sveikatos informatika
 • Sveikatos sociologija / Praktinė filosofija
 • Bioetikos teisinis reglamentavimas
 • Fizioterapija (integruota praktika) 
 • Gydomieji pratimai
 • Klinikinis kineziterapinis paciento ištyrimas
 • Sveikatos mokymas ir pirmoji medicinos pagalba
 • Kūno kultūra
 • Chirurginių, ortopedinių, traumatologinių ligų kineziterapija (integruota praktika) 
 • Kursinis darbas
 • Nervų ligų kineziterapija (integruota praktika)
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Sensorinių metodikų valdymas / Minkštųjų audinių mobilizacija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis egzaminas
 • Baigiamasis darbas