Kineziterapija

Kineziterapijos studijų programą patartina rinktis absolventams, kurie ne tik patys sportuoja, bet ir yra pasirengę savo aktyvia veikla padėti žmonėms susigrąžinti arba pagerinti jų fizines ir funkcines galimybes. Kineziterapeutai teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atlieka asmens kineziterapinį ištyrimą, formuluoja kineziterapinę diagnozę, parenka ir vykdo kineziterapijos procedūras. 

Profesinės veiklos praktikoms skirta daugiau nei 1000 val. Aukštesniųjų kursų studentai gali pasirinkti sportuojančiųjų ar neįgaliųjų kineziterapiją.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studentai mokosi dirbti su modernia kineziterapine testavimo įranga, skirta širdies-kraujagyslių ir kvėpavimo sistemų, taip pat neuroraumeninės sistemos funkcijoms vertinti, lavinti. Praktinių užsiėmimų metu būsimieji kineziterapeutai dirba su realiais pacientais, įsitraukia į jų fizinių ir funkcinių galimybių vertinimo, reabilitacinio gydymo procesus. Profesinės veiklos praktikoms ligoninėse, reabilitacijos centruose, vaikų ugdymo įstaigose, palaikomojo gydymo ir slaugos institucijose skirta daugiau nei 1000 val. Studentai gali rinktis vieną iš interesų krypčių – sportuojančių asmenų ar neįgaliųjų kineziterapiją.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba valstybinėse ir privačiose sveikatos priežiūros institucijose, reabilitacijos, ugdymo ir globos įstaigose, sveikatingumo ir sveikatinimo centruose (pavyzdžiui, VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, sveikatos centre „Energetikas“, Manualinės medicinos klinikoje, Šiaulių specialiojo ugdymo centre ir kt.), individualiai teikia reabilitacijos paslaugas.
Tolesnės studijų galimybės Absolventas gali tęsti studijas sveikatos mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų kryptyse.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m.
Katedra Reabilitacijos katedra
Fakultetas Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų programos kodas 6531GX032
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Sveikatos priežiūra
Studijų krypčių grupė Sveikatos mokslai
Studijų kryptis Reabilitacija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, kineziterapeutas
Studijų programos komiteto pirmininkas Reabilitacijos katedros vedėja lektorė Eslanda Mockevičienė, el. paštas e.mockeviciene@svako.lt, tel. (8 41) 52 49 71
svako-2020-kineziterapija.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos kineziterapijos specialistą, gebantį atlikti asmens kineziterapinį ištyrimą ir suformuluoti kineziterapinę diagnozę, parinkti ir vykdyti tinkamas procedūras, vertinti jų veiksmingumą, vystant, palaikant ir / ar atkuriant optimalias asmens fizines ir funkcines galimybes, vadovaujantis holistiniu požiūriu, kritiniu mąstymu, etikos principais ir profesinėmis vertybėmis.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą, absolventas:
Žinios, jų taikymas
 • išmano ir supranta žmogaus anatomiją, fiziologiją, patologiją, paciento ištyrimo, vertinimo, fizinio aktyvumo ir reabilitacijos būdus, metodus, judesių valdymo principus, priklausančius nuo kliento / paciento amžiaus ir fizinių / funkcinių ypatybių.
 • išmano ir supranta pagrindinius etikos, profesinio bendravimo bei socialinio atsakingumo principus, taikomus praktinėje veikloje ir tyrimų vykdymo srityje, atsižvelgiant į žmogaus prigimtines teises, nacionalinę sveikatos politiką.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • geba atlikti empirinius tyrimus, parinkti ir pritaikyti kokybinius ir kiekybinius tyrimų metodus, kaupti ir analizuoti duomenis, vadovautis tyrimų etikos principais, suformuluoti išvadas ir pateikti inovatyvių rekomendacijų asmens reabilitacijos proceso problemoms spręsti.
Specialieji gebėjimai
 • geba analizuoti ir atpažinti problemas, susijusias su asmens psichosocialine, pažintine, emocine, fizine būkle ir disfunkcija, suformuluoti kineziterapinę diagnozę, parinkti ir pritaikyti kineziterapijos ištyrimo technikas, priemones ir metodus.
 • geba parengti ir vykdyti reabilitacijos programą, integruoti įrodymais grįstą praktiką į prevencijos, sveikatinimo, gydymo, abilitacijos ir reabilitacijos sritis, geba pildyti ir analizuoti profesinę dokumentaciją.
 • geba savarankiškai atlikti kineziterapijos procedūras, kritiškai vertinti procedūrų poveikį, teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą, vadovautis lygių galimybių užtikrinimo ir profesinės atsakomybės principais, etika.
 • geba vertinti ir analizuoti profesinės veiklos rezultatus, bendradarbiaudamas su klientu / pacientu, reabilitacijos komanda, šeimos nariais, vadovaudamasis humanistiniais principais.
Socialiniai gebėjimai
 • geba bendrauti ir bendradarbiauti su klientu / pacientu, grupe, bendruomene, kolegomis, reabilitacijos specialistų komanda profesinės veiklos srityje gimtąja ir užsienio kalba.
 • geba imtis atsakomybės už savo veiklos kokybę, prisitaikyti prie nuolat kintančių situacijų, generuoti naujas reabilitacijos srities idėjas ir stiprinti profesijos įvaizdį, vadovautis profesinės etikos ir pilietiškumo principais.
Asmeniniai gebėjimai
 • geba savarankiškai priimti sprendimus profesinėje veikloje, kritiškai vertinti profesines žinias, praktiką ir vertybes, tinkamai naudoti konfidencialią informaciją ir informacines technologijas, siekti asmeninio ir profesinio tobulėjimo, vadovautis mokymosi visą gyvenimą principu.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Specialybės kalbos pagrindai
 • Specialybės užsienio kalba
 • Žmogaus anatomija ir fiziologija
 • Bendroji kineziterapija (integruota praktika) 
 • Klinikinė kineziologija
 • Užimtumo terapija
 • Kūno kultūra
 • Bioetikos teisinis reglamentavimas
 • Kineziterapijos metodikos
 • Sveikatos mokymas ir pirmoji medicinos pagalba
 • Vidaus ligų ir geriatrinių pacientų kineziterapija (integruota praktika) 
 • Judesių valdymas / Judesių fiziologija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Civilinė sauga
 • Kineziterapija akušerijoje ir ginekologijoje
 • Pediatrinė kineziterapija (integruota praktika) 
 • Sveikatos projektų vadyba
 • Pasyviųjų kineziterapijos metodikų praktika / Aktyviųjų kineziterapijos metodikų praktika
 • Sporto kineziterapija (integruota praktika) / Taikomoji kūno kultūra (integruota praktika) 
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Bendravimo psichologija reabilitacijoje / Bendravimo psichologija reabilitacijoje (užsienio kalba) / Sveikatos psichologija
 • Sveikatos informatika
 • Sveikatos sociologija / Praktinė filosofija
 • Fizioterapija (integruota praktika) 
 • Gydomieji pratimai
 • Klinikinis kineziterapinis paciento ištyrimas
 • Širdies ir kvėpavimo sistemų ligų kineziterapija
 • Kūno kultūra
 • Chirurginių, ortopedinių, traumatologinių ligų kineziterapija (integruota praktika) 
 • Nervų ligų kineziterapija (integruota praktika)
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Kursinis darbas
 • Sensorinių metodikų valdymas / Minkštųjų audinių mobilizacija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas