Transporto logistikos technologijos

Kad kroviniai ir keleiviai tarp miestų ar šalių būtų pervežami greitai, saugiai ir patogiai, pasitelkiant kuo mažesnes sąnaudas, reikia ne tik patikimos transporto priemonės ir žinomo maršruto, bet ir inžinieriaus, kuris moka pervežimo procesą planuoti, valdyti, geba įvertinti rinkos sąlygas ir naudotis naujausiomis informacinėmis technologijomis.

Komunikabilūs, greitos orientacijos žmonės, mėgstantys bendrauti, spėjantys prisitaikyti prie aplinkybių, pasirinkę Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomą Transporto logistikos technologijų studijų programą (ji vienintelė Lietuvoje rengia ne vadybos, o inžinerinės krypties transporto logistikos specialistus!), tikrai bus patenkinti jiems atsiveriančiomis plačiomis karjeros galimybėmis, nes jie gebės valdyti krovinių ir keleivių vežimą geležinkeliais, kelių transportu, sandėlių darbą, logistiką.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

ČIA galite apžiūrėti transporto inžinerijos studijų krypties programų materialinę bazę.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  8 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

matematika

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studentai išmoksta valdyti krovinių vežimus geležinkeliais, kelių transportu, sandėlių darbą, logistiką. Studijų metu pasitelkiamos taikomosios kompiuterinės programos.

Šiaulių valstybinė kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Šiaulių apskrityje, rengianti transporto logistikos technologijų specialistus.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba technologais, operatoriais, vadovais įvairiose privačiose arba valstybinėse įmonėse, vežančiose krovinius ir keleivius automobilių ar geležinkelių transportu, autobusų ir taksi parkuose, kuria vežimo paslaugų įmones ir joms vadovauja.
Tolesnės studijų galimybės

Studijas galima tęsti universitetuose pagal inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės transporto inžinerijos krypties ir  kitų krypčių studijų programas.

Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Transporto inžinerijos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531EX051
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Transporto paslaugos
Studijų krypčių grupė Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis Transporto inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Transporto inžinerijos katedros vedėjas lektorius Remigijus Juknevičius, el. p. r.juknevicius@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 73
svako-2020-transporto-logistikos-technologijos.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius projektuoti, organizuoti ir kontroliuoti transporto logistikos technologinius procesus.

Numatomi studijų rezultatai

Įgyti žinias ir gebėjimus – išmanyti ir taikyti parametrų skaičiavimo metodus ir būdus, mokėti naudoti technines priemones ir jų valdymo metodus;
– žinoti transporto sistemos struktūrą, jos elementus, transporto priemonių naudojimo specifiką bei raidos tendencijas;
– išmanyti transporto priemonių konstrukcijas, jų veikimo ir eksploatavimo principus, konstrukcines bei eksploatacines medžiagas;
– suprasti sausumos transporto poveikio aplinkai ir eismo saugumo problemas.
Gebėti atlikti inžinerinę analizę – savarankiškai analizuoti ir vertinti keleivių arba krovinių vežimo maršrutų rodiklius, naudojantis logistikos informacinėmis technologijomis;
– analizuoti ir įvertinti keleivių ar krovinių srautus naudojant tinkamus metodus.
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų sausumos transporto inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti – parinkti transporto priemones įvertinant jų technines ir eksploatacines savybes, maršruto ypatumus ir aplinkos sąlygas;
– spręsti krovinių ir keleivių vežimo technologinio proceso projektavimo uždavinius, taikant naujausias metodikas.
Gebėti atlikti
taikomuosius
tyrimus
– rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus transporto logistikos problemų technologiniams sprendimams, naudojantis informacijos tinklais, duomenų bazėmis;
– turėti darbo su technologine bei laboratorine įranga, naudojama transporto inžinerijoje, įgūdžių.
Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius – optimaliai valdyti vežimo technologinį procesą, įvertinant transportavimo sąlygas bei transporto priemonių techninės priežiūros organizavimą;
– sudaryti aplinką tausojančią krovinių arba keleivių vežimo technologiją, įvertinant teisės aktų reikalavimus, mokslo ir technologijų pasiekimus bei ekonomiškumą;
– organizuoti krovos ir sandėliavimo darbus, užtikrinant žmonių saugą.
Turėti asmeninius ir socialinius gebėjimus – bendrauti su specialistais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, būti atsakingam už veiklos kokybę, savarankiškai mokytis kintančioje profesinėje veikloje;
– suvokti ir vertinti verslo aplinką bei galimybes, planuoti ir organizuoti įmonės (padalinio) veiklą.

Studijuojami dalykai ir praktikos

 

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Fizika
 • Inžinerinė grafika
 • Transporto sistema
 • Kelių transporto priemonės
 • Matematika
 • Medžiagų mokslas
 • Techninė mechanika
 • Kūno kultūra
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės rusų kalba / Specialybės vokiečių kalba
 • Logistika
 • Automobilių techninis eksploatavimas
 • Krovimo darbų technologijos
 • Sandėliai
 • Krovinių vežimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Keleivių vežimas
 • Išmaniosios transporto sistemos
 • Krovinių vežimo praktika
 • Muitinės procedūros / Ekspedicija ir draudimas
 • Sociologija / Filosofija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Kelių transporto priemonės
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Elektrotechnika
 • Geležinkeliai
 • Inžineriniai tyrimai
 • Logistika
 • Skaitmeninės technologijos
 • Kūno kultūra

 

 • Krovinių vežimas
 • Technologinė praktika
 • Transporto eknomika ir vadyba
 • Transporto teisė
 • Civilinė sauga
 • Antroji užsienio kalba (anglų) / Antroji užsienio kalba (rusų) / Antroji užsienio kalba (vokiečių) / Personalo vadyba / Bendravimo psichologija
 • Specialybės kalba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Muitinės procedūros / Ekspedicija ir draudimas
 • Krovinių terminalai / Keleivių terminalai
 • Pavojingųjų krovinių gabenimas / Multimodalūs vežimai
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas
 
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Fizika
 • Matematika
 • Medžiagų mokslas
 • Transporto sistema
 • Kelių transporto priemonės
 • Logistika
 • Automobilių techninis eksploatavimas
 • Elektrotechnika
 • Inžineriniai tyrimai
 • Skaitmeninės technologijos
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės rusų kalba / Specialybės vokiečių kalba
 • Krovinių vežimas
 • Sandėliai
 • Technologinė praktika
 • Transporto ekonomika ir vadyba
 • Antroji užsienio kalba (anglų) / Antroji užsienio kalba (rusų) / Antroji užsienio kalba (vokiečių) / Personalo vadyba / Bendravimo psichologija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Krovinių vežimo praktika
 • Pavojingųjų krovinių gabenimas / Multimodalūs vežimai
 • Muitinės procedūros / Ekspedicija ir draudimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Kelių transporto priemonės
 • Geležinkeliai
 • Inžinerinė grafika
 • Techninė mechanika
 • Logistika
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Krovimo darbų technologijos
 • Transporto teisė
 • Krovinių vežimas
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės rusų kalba / Specialybės vokiečių kalba
 • Specialybės kalba
 • Transporto ekonomika ir vadyba
 • Išmaniosios transporto sistemos
 • Keleivių vežimas
 • Krovinių terminalai / Keleivių terminalai
 • Filosofija / Sociologija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Muitinės procedūros / Ekspedicija ir draudimas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas
Dalykų aprašų santraukos