Programų sistemos

Šios studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius atpažinti organizacijos poreikius, analizuoti informacijos srautus, projektuoti, programuoti, testuoti ir diegti programų sistemas, taikyti saugos sprendimus, savarankiškai tobulinti kvalifikaciją.

Studijuojant formuojami programų sistemų projektavimo ir realizavimo, jų priežiūros, administravimo ir testavimo įgūdžiai.

Kuriant programų sistemas būtina turėti teorinių žinių, pagrįstų taikomųjų tyrimų rezultatais, be to, reikalingi gebėjimai suprasti ir taikyti programavimo, duomenų bazių klasifikavimo ir valdymo principus, parengti problemos sprendimo algoritmus, suprojektuoti ir realizuoti programų sistemas, jas prižiūrėti, administruoti ir testuoti.

Programų sistemų sritį išmanančių specialistų vis labiau trūksta, todėl kasmet didinamas šiai programai skirtų valstybės finansuojamų vietų skaičius.

Šios studijų programos studentai gali rinktis vieną iš trijų alternatyvų:

1) Internetinės programų sistemos

2) Programų sistemos organizacijos vietiniame tinkle 

3) Programų sistemos išmaniesiems įrenginiams

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Nori studijuoti pas mus? Sužinok konkursinio balo sandarą.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Vienintelė programų sistemų studijų krypties (B03) studijų programa Šiaurės ir Vakarų Lietuvos kolegijose. Studentai išmoksta analizuoti ir vertinti informacines sistemas, parinkti optimaliausias technines ir programines priemones projektui įgyvendinti, parengti programų sistemos projektą, jį realizuoti, įdiegti, ištestuoti ir užtikrinti projekto saugumą. Praktinio darbo įgūdžiai tobulinami trijose praktikose.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali dirbti programų sistemų specialistais, gebančiais projektuoti, programuoti, testuoti, diegti ir prižiūrėti programų sistemas, užtikrinti jų saugą.

Tolesnės studijų galimybės

Studijas galima tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal informatikos mokslų studijų krypčių grupės antrosios pakopos studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Informatikos mokslų katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531BX040
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Informacijos ir ryšio technologijos
Studijų krypčių grupė Informatikos mokslai
Studijų kryptis Programų sistemos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Studijų programos komiteto pirmininkė – Informatikos mokslų katedros vedėja lektorė Ingrida Morkevičienė, el. p. i.morkeviciene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 98
programu-sistemos-svako-2.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį identifikuoti organizacijos poreikius, analizuoti informacijos srautus, projektuoti, programuoti, testuoti ir diegti programų sistemas, taikyti saugos sprendimus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją.

 

Sėkmingai baigęs studijų programą studentas:

Žinios, jų taikymas

 • žino ir geba taikyti matematikos, humanitarinių, socialinių ir kitų programų sistemų kryptį grindžiančių mokslų žinias tarpdalykinėse studijose ir profesinėje veikloje;
 • žino ir supranta programavimo, duomenų bazių klasifikavimo ir valdymo principus;
 • žino ir supranta kompiuterių sandarą, tinklų komponentus, struktūrą ir jų veikimo principus.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

 • geba atlikti informacijos paiešką ir analizę, siekia organizacijos procesų valdymui taikyti šiuolaikines technologijas;
 • geba rinkti, analizuoti duomenis ir interpretuoti gautus rezultatus;

Specialieji gebėjimai

 • geba parengti dokumentaciją programų sistemos projektavimui, kūrimui ir diegimui;
 • geba parengti problemos sprendimo algoritmą ir jį įgyvendinti pasirinktomis programavimo bei duomenų bazių valdymo priemonėmis;
 • geba realizuoti programų sistemas, vykdyti jų priežiūrą ir administravimą remdamasis galiojančiais standartais;
 • geba taikyti sistemos testavimo metodus, įvertinti produkto kokybę, integraciją ir sistemos detalumą;
 • geba išanalizuoti, įvertinti ir pritaikyti duomenų saugos sprendimus kuriamai sistemai;
 • geba panaudoti programavimo karkasus kuriamoms programų sistemoms;
 • geba taikyti interaktyvių sistemų, išmaniųjų įrenginių ir tinklinio programavimo technologijas.

 Socialiniai gebėjimai

 • geba dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus, tobulinti mokymosi įgūdžius, prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje.

Asmeniniai gebėjimai

 • išmano pagrindinius verslo aplinkos, projektų valdymo veiksnius ir prisiima atsakomybę už savo veiklos rezultatus.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai

II metai

III metai

1 SEMESTRAS

3 SEMESTRAS

5 SEMESTRAS

Algoritmavimo pagrindai ir formaliosios kalbos

Diskrečioji matematika

Duomenų bazių valdymo sistemos

Internetinių sistemų programavimas

Informacinės technologijos

Specialybės anglų kalba / specialybės vokiečių kalba / specialybės rusų kalba

Kūno kultūra

Kompiuterių architektūra ir tinklai

Objektinis programavimas

Operacinės sistemos

Programavimo praktika

Programų sistemų projektavimas

Technikos filosofija / Sociologija

Programų sistemų kūrimo praktika

Programų sistemų testavimas ir sauga

Interaktyvių sistemų programavimas / Išmaniųjų įrenginių programavimas / Tinklinis programavimas

PHP karkasai / JAVA karkasai / .NET karkasai

Civilinė sauga

2 SEMESTRAS

4 SEMESTRAS

6 SEMESTRAS

Matematika programų sistemoms

Naudotojo sąsajos projektavimas

Procedūrinis programavimas

Programų sistemų projektų valdymas

SQL programavimas

Kompiuterių architektūra ir tinklai

Kūno kultūra

Programų sistemų kūrimas

Taikomieji tyrimai

Įmonių ekonomika ir vadyba

Programavimas PHP kalba / Programavimas JAVA kalba / Programavimas C# kalba

Profesinė etika / Bendravimo psichologija

Specialybės kalba

Dirbtinio intelekto metodai ir technologijos

Žmonių sauga ir ergonomika

Informacijos sauga ir teisė

Baigiamoji praktika

Baigiamasis projektas

I metai

II metai

III metai

IV metai

1 SEMESTRAS

3 SEMESTRAS

5 SEMESTRAS

7 SEMESTRAS

Algoritmavimo pagrindai ir formaliosios kalbos

Diskrečioji matematika

Duomenų bazių valdymo sistemos

Informacinės technologijos

Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba

Kompiuterių architektūra ir tinklai

Naudotojo sąsajos projektavimas

Programų sistemų projektų valdymas

SQL programavimas

Technikos filosofija / Sociologija

Programų sistemų kūrimas

Žmonių sauga ir ergonomika

Programavimas PHP kalba / Programavimas JAVA kalba / Programavimas C# kalba

Profesinė etika / Bendravimo psichologija

Dirbtinio intelekto metodai ir technologijos

Taikomieji tyrimai

Įmonių ekonomika ir vadyba

Interaktyvių sistemų programavimas / Išmaniųjų įrenginių programavimas / Tinklinis programavimas

Informacijos sauga ir teisė

2 SEMESTRAS

4 SEMESTRAS

6 SEMESTRAS

8 SEMESTRAS

Internetinių sistemų programavimas

Matematika programų sistemoms

Procedūrinis programavimas

Kompiuterių architektūra ir tinklai

Objektinis programavimas

Operacinės sistemos

Programavimo praktika

Programų sistemų projektavimas

Programų sistemų kūrimo praktika

Programų sistemų testavimas ir sauga

PHP karkasai / JAVA karkasai / .NET karkasai

Profesinė etika / Bendravimo psichologija

Civilinė sauga

Baigiamoji praktika

Baigiamasis projektas


Atgal