Balandžio 26 diena, Trečiadienis
Šiaulių valstybinė kolegija
Aušros al. 40, Šiauliai LT-76241
Įstaigos kodas 111968241
Tel. (8 41) 52 37 68
Faks. (8 41) 52 50 91
El. p.

Informacijos paslaugos

[ « Atgal į studijų programų sąrašą ]Atnaujinta 2016-09-23
Studijų programos pavadinimas INFORMACIJOS PASLAUGOS
Valstybinis kodas 653P10001
Akredituota iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. [Vertinimo išvados, tobulinimo planas]
Programos rūšis Koleginės studijos
Studijų pakopa Pirmoji
Studijų sritis Socialinių mokslų
Studijų kryptis Informacijos paslaugos
Minimalus išsilavinimas Vidurinis
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m.
Ištęstinės studijos – 4 m.
Studijų apimtis 180 kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Informacijos paslaugų  profesinis bakalauras
Studijų baigimą liudijantys dokumentai PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMAS IR PRIEDĖLIS
Studijų programos paskirtis Parengti inovatyvius informacijos paslaugų specialistus, išmanančius dokumentinės komunikacijos valdymo struktūras ir informacinės visuomenės kūrimo strategijas, gebančius organizuoti daugialypės terpės (tradicinių, elektroninių ir skaitmeninių) informacijos išteklių formavimą, tvarkybą ir iešką, siekiant ilgalaikio kultūros ir mokslo paveldo objektų išsaugojimo ir sklaidos; teikti su informacija susijusias edukacines, kultūrines ir informacines paslaugas, grįstas informacinės visuomenės poreikių tyrimais, socialinės komunikacijos ir atminties saugojimo institucijų vartotojams; pasirengusius toliau tobulinti bendruosius ir profesinius gebėjimus integruojantis į darbo rinką.
Studijuojami dalykai Studijų planai: 
nuolatinėms, ištęstinėms studijoms
Bendrieji koleginių studijų dalykai Filosofija, specialybės užsienio kalba, specialybės kalbos pagrindai.
Studijų krypties (šakos) dalykai Archyvistika, vadybos pagrindai, informacijos tvarkyba ir ieška, taikomųjų tyrimų metodologija,  atminties saugojimo institucijų paslaugos, lektologija, paveldosauga, muzeologija, socialinė komunikacija ir kt.
Praktikos ir jų trukmė - įvadinė informacijos struktūrų praktika – 2 savaitės;
- informacijos tvarkybos ir ieškos praktika – 4        savaitės;
- atminties saugojimo institucijų paslaugų praktika – 4 savaitės;
- kultūrinės ir edukacinės veiklos organizavimo praktika – 4 savaitės;
- baigiamoji praktika – 6 savaitės.
Pasirenkamieji dalykai Antroji užsienio kalba, atminties saugojimo institucijų projektų valdymas, atminties saugojimo institucijų inovacijų vadyba, leidybos pagrindai, redakcinis darbas, daiktinės aplinkos projektavimas, kūrybinės industrijos, neformaliojo švietimo organizavimas, edukacinės aplinkos organizavimas  ir kt.
Laisvai pasirenkami dalykai (LPD) Studento pasirenkami iš bendro kolegijos LPD sąrašo.
Numatomi studijų rezultatai Sėkmingai baigęs studijų programą studentas:
Žinios, jų taikymas - žinos dokumentinės komunikacijos struktūras; 
- supras socialinės komunikacijos ir atminties saugojimo procesus, taikydamas informacines visuomenės kūrimo strategijas;
Gebėjimai vykdyti tyrimus gebės:
- įvertinti vartotojų informacinių, kultūrinių ir edukacinių poreikių svarbą ir naudingumą, atlikdamas mokslo taikomuosius tyrimus;
Specialieji gebėjimai   - organizuoti informacijos išteklių formavimo, paieškos, skaitmeninimo, sklaidos ir saugojimo procesus, remdamasis socialinės komunikacijos ir atminties saugojimo institucijų informacijos tinklų sistemomis, pateikiant informaciją jos vartotojams; 
 - vykdyti socialinės komunikacijos ir atminties saugojimo institucijų informacijos išteklių formavimo, skaitmeninimo, sklaidos ir saugojimo procesus;
 - planuoti ir organizuoti renginius, parodas, ekspozicijas, muges, įgyvendindamas kultūrines, menines, istorines veiklos programas-projektus;
 - organizuoti neformalųjį informacinį, meninį, istorinį, kultūrinį ugdymą, lavindamas įvairaus amžiaus žmonių kūrybinius gebėjimus ir pažintines nuostatas;
 - analizuoti ir modifikuoti socialinės komunikacijos ir atminties saugojimo institucijų paslaugas, atsižvelgdamas į informacijos vartotojų besikeičiančius poreikius;
  - inicijuoti praktines rekomendacijas, kurdamas organizacijos kultūrą, siekdamas veiklos efektyvumo socialinės komunikacijos ir atminties saugojimo institucijose;
Socialiniai gebėjimai  - pasirinkti kalbinę raišką ir ritaikyti turinį atsižvelgdamas į komunikavimo situaciją ir adresatą;
- savarankiškai priimti sprendimus, spręsti problemas, organizuodamas ir vykdydamas socialinės komunikacijos ir atminties saugojimo institucijų veiklą;
 Asmeniniai gebėjimai - analizuoti, apibendrinti praktinę patirtį profesinėje veikloje ir nuolat mokytis prisitaikydamas prie pokyčių.
Tarptautinių mainų galimybės Ekonomikas un kultūras augstskola, Latvija; Technische Hochschule Wildau, Vokietija, Instituto Politecnico do Porto, Portugalija ir kt.
Tolesnių studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal socialinių mokslų studijų srities informacijos paslaugų ir komunikacijos studijų krypčių programas.
Karjeros galimybės Absolventas galės dirbti visų tipų informacijos centruose ir tarnybose, bibliotekose, rašytinio, istorinio ir kultūrinio paveldo institucijose, viešojo sektoriaus  ir privačiuose archyvuose, muziejuose informacijos specialistais, atsakingais už informacijos poreikių ir paslaugų teikimą, valdymą, sklaidą, taikyti savo žinias specializuotoje informacijos tarpininko ir  konsultanto veikloje bei siekti karjeros, kur reikalingos  ne tik informacijos išteklių ir paslaugų valdymo žinios bei įgūdžiai, bet ir gebėjimas bendrauti, aptarnauti vartotojus, dirbti komandoje, savarankiškai atlikti pavestas užduotis, žinios apie informacines paslaugas ir technologijas.
Baigiamasis vertinimas Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu.

Išsamesnė informacija apie  informacijos paslaugų studijų programą suteikiama Vadybos ir komunikacijos katedroje.

[ « Atgal į studijų programų sąrašą ]

 
You don't have Flash ...
 • Pr
 • An
 • Tr
 • Ke
 • Pe
 • Še
 • Se
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30