Kovo 28 diena, Šeštadienis
Šiaulių valstybinė kolegija
Aušros al. 40, Šiauliai LT-76241
Įstaigos kodas 111968241
Tel. (8 41) 52 37 68
Faks. (8 41) 52 50 91
El. p.

Bendrosios praktikos slauga

[ « Atgal į studijų programų sąrašą ]


Atnaujinta 2014-05-30

Studijų programos pavadinimas BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA
Valstybinis kodas 653B70004
Akredituota iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.
Programos rūšis Koleginės studijos
Studijų pakopa Pirmoji
Studijų sritis Biomedicinos mokslų
Studijų kryptis Slauga
Minimalus išsilavinimas Vidurinis
Mokymosi forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3,5  m.
Studijų apimtis 210 kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Slaugos  profesinis bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas
Studijų baigimą liudijantys dokumentai PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMAS IR PRIEDĖLIS
Studijų programos tikslas Parengti bendrosios praktikos slaugytoją, gebantį organizuoti ir teikti slaugos paslaugas asmenims, šeimoms, bendruomenėms visų sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Studijuojami dalykai Studijų planas: nuolatinėms studijoms
Bendrieji koleginių studijų dalykai Specialybės užsienio kalba, lotynų kalba,  informacinės technologijos, specialybės kalbos pagrindai.
Studijų krypties (šakos) dalykai Psichologija, anatomija, sveikatos mokymo pagrindai, bendroji slauga, vaiko sveikatos priežiūra, fiziologija, aplinkos sveikata ir civilinė sauga, bendroji patologija, šeimos sveikata ir akušerinė slauga, gerontologija, mokslinių tyrimų metodologija,  vaikų slauga, biochemija, farmakologija, bendruomenės slauga, terapinė ir geriatrinė slauga, chirurginė slauga, psichikos sveikatos slauga, būtinoji pagalba ir intensyvioji slauga, profesinė etika, dietetika.
Praktikos ir jų trukmė - šeimos sveikatos ir akušerinės slaugos praktika  –
  4 savaitės;
- vaiko sveikatos priežiūros praktika – 2 savaitės;
- gerontologijos praktika – 2 savaitės;
- vaikų slaugos praktika – 2 savaitės;
- bendruomenės slaugos praktika – 2 savaitės;
- terapinės ir geriatrinės slaugos praktika – 4 savaitės;
- chirurginės slaugos praktika – 4 savaitės;
- psichikos sveikatos slaugos praktika –  4 savaitės;
- būtinosios pagalbos ir intensyviosios slaugos
  praktika – 4 savaitės;
- baigiamoji praktika  – 4 savaitės.
Pasirenkamosios praktikos – 12 savaičių:
- bendruomenės sveikatos priežiūros praktika;
- psichikos sveikatos priežiūros praktika;
- pediatrinės slaugos praktika;
- chirurginės vaiko slaugos praktika;
- neatidėliotinos pagalbos praktika;
- anestezijos ir intensyviosios pagalbos praktika.
Pasirenkamieji dalykai Filosofijos pagrindai, sociologija, administravimo ir teisės pagrindai, vadybos pagrindai, biofizika ir radiologija, profilaktinė medicina, dermatovenerologinė slauga, infektologinė slauga, onkologinė slauga, paliatyvioji slauga, fizinė medicina, reabilitacija.
Laisvai pasirenkami dalykai (LPD) Studento pasirenkami iš bendro kolegijos LPD sąrašo.
Numatomi studijų rezultatai Studentas, sėkmingai baigęs studijų programą:
Žinios, jų taikymas - žinos normalios ir patologinės anatomijos ir fiziologijos pagrindus, psichologinius ir socialinius įvairių amžiaus tarpsnių žmonių ypatumus;
- žinos ligų rizikos veiksnius, prevencijos principus bei bendrąją ligų etiologiją ir patogenezę;
- žinos teisės aktus ir slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus, slaugos vadybos principus;
- supras slaugos teorijas ir modelius, gyvybinių veiklų reikšmę ir savirūpos galimybes slaugos procese;
- supras bendravimo, bendradarbiavimo ir komandinio darbo principus asmens sveikatos priežiūroje;
- supras profesinės atsakomybės ir mokymosi visą gyvenimą svarbą slaugos praktikoje.
Gebėjimai vykdyti tyrimus Gebės  rinkti, kaupti, tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti reikalingus duomenis.
Specialieji gebėjimai Gebės:
- atpažinti ir įvertinti pagrindinius gyvybinių funkcijų sutrikimo požymius ir gyvybei pavojingas būkles bei suteikti būtinąją medicinos pagalbą;
- organizuoti, įgyvendinti ir vertinti pacientų slaugą;
- atlikti gydymo ir slaugos procedūras.
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai Gebės:
- taikyti specialiąją ir užsienio kalbų terminiją perteikiant informaciją profesinėje veikloje;
- mokytis ir mokyti tausoti sveikatą esant nuolatinei slaugos mokslo kaitai.
Tarptautinių mainų galimybės Plovdivo medicinos koledžas, Bulgarija; Foggia universitetas, Italija; Rygos medicinos koledžas, Latvija; P. Stradins medicinos koledžas, Latvija;
Powislanska aukštoji mokykla, Lenkija; Saimaa universitetas, Suomija; Väst universitetas, Švedija;
Uludag universitetas, Turkija; Duzce universitetas, Turkija; Istanbul Arel universitetas, Turkija; Sakarya universitetas, Turkija; Szechenyi Istvan universitetas, Vengrija ir kt.
Tolesnių studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal slaugos krypties studijų  programas.
Karjeros galimybės Absolventas galės dirbti bendrosios praktikos slaugytoju savarankiškai arba sveikatos priežiūros komandose visų lygių sveikatos priežiūros institucijose: slaugos ligoninėse, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, švietimo institucijose, sanatorijose,  privačiuose asmens sveikatos priežiūros centruose, globos namuose ir kt.
Baigiamasis vertinimas Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu.

Išsamesnė informacija apie Bendrosios praktikos slaugos studijų programą suteikiama Biomedicinos mokslų katedroje


[ « Atgal į studijų programų sąrašą ]

 
You don't have Flash ...