Organizacijos komunikacija

Organizacijos komunikacijos specialistas yra svarbus, reikšmingas ir žinomas kiekvienoje organizacijoje, nes nuo jo priklauso, kaip sėkmingai tarpusavyje bendraus įmonės administracija ir darbuotojai, koks bus išorinis organizacijos įvaizdis, ką apie įmonę rašys, kalbės ir rodys žurnalistai. Organizacijos komunikacijos studijų programa ugdo būsimųjų specialistų gebėjimus valdyti ir vidinės, ir išorinės komunikacijos procesus, taikyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą, saviraišką, novatoriškumą. Šią programą turėtų rinktis mėgstantys bendrauti, išradingi ir kūrybiški žmonės.

Studentas gali tobulinti komunikacijos įgūdžius keliomis užsienio kalbomis (anglų, norvegų, rusų, švedų, vokiečių ir kt. pradedantiesiems ir pažengusiems).

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

 

Ši studijų programa, turinti tris skirtingas praktikas, vykdoma tik Šiaulių valstybinėje kolegijoje, todėl ją pasirinkę studentai pasinaudoja puikia galimybe tapti kvalifikuotais įmonės komunikacijos specialistais, gebančiais kūrybiškai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos. Studijų procese atskiras dalyko temas dėsto socialiniai partneriai, dėstytojai, atvykę iš užsienio aukštųjų mokyklų, studijų programos dalis gali būti vykdoma anglų kalba. Studijuojant gilinamasi ne tik į vidinę organizacijos komunikaciją, bet ypatingas dėmesys skiriamas ir išorinei komunikacijai, gebėjimams kurti organizacijos įvaizdį, pristatyti organizaciją viešai, bendrauti ir bendradarbiauti su organizacijos partneriais ir klientais.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba komunikacijos specialistais, viešųjų ryšių specialistais, ryšių su visuomene specialistais, atstovais spaudai įvairiose valstybinėse įstaigose, privačiose įmonėse ir organizacijose.
Tolesnės studijų galimybės Absolventai gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal komunikacijos, informacijos paslaugų, vadybos ir kitų studijų krypčių antrosios pakopos studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m.
Katedra Vadybos ir komunikacijos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531JX017 / 653P21001
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Žurnalistika ir informacija
Studijų krypčių grupė Socialiniai mokslai
Studijų kryptis Komunikacija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Socialinių mokslų profesinis bakalauras.
Studijų programos komiteto pirmininkas Vadybos ir komunikacijos katedros vedėja dr. Rasa Pocevičienė, el. p. r.poceviciene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 51.
ok-1.JPG

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – rengti komunikacijos specialistus, turinčius dalykinių žinių, gebančius planuoti ir valdyti vidinę ir išorinę organizacijos komunikaciją, kurti informacinius produktus, siejant skirtingas raiškos bei komunikacijos priemones, kurti ir palaikyti palankų organizacijos įvaizdį, tinkamai reaguoti į skirtingų tikslinių auditorijų poreikius ir sparčiai besikeičiančią aplinką, kritiškai vertinti ir analizuoti profesinės veiklos poveikį visuomenės gerovei.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą, absolventas:
Žinios, jų taikymas
 • išmano fundamentines žinias teikiančių dalykų (statistikos, informacijos ir komunikacijos technologijų, filosofijos ir kt.)   teorijų pagrindus, leidžiančius analizuoti ir vertinti organizacijų veiklą sparčiai besikeičiančioje aplinkoje.
 • žino socialinių mokslų (psichologijos, vadybos ekonomikos, rinkodaros ir kt.) teorijas ir jų pritaikymo galimybes komunikacijos specialisto veikloje.
 • žino ir supranta pagrindines komunikacijos sąvokas, geba apibūdinti teorijas ir modelius, analizuojančias organizacijos vidinės ir išorinės komunikacijos procesus.
Gebėjimas atlikti tyrimus
 • geba atlikti taikomuosius tyrimus, parinkdamas ir pritaikydamas kokybinius ir kiekybinius metodus, apdoroti duomenis, naudodamas šiuolaikines informacijos ir komunikacijos technologijas, bei kritiškai analizuoti ir interpretuoti tyrimo rezultatus;
Specialieji gebėjimai
 • analizuoja organizacijos komunikacijos sistemą, valdydamas informacinės ir komunikacinės veiklos procesus.
 • geba savarankiškai ir komandoje valdyti vidinę ir išorinę organizacijos komunikaciją, taikydamas strateginės komunikacijos principus.
 • geba planuoti, organizuoti ir vertinti organizacijos komunikacijos veiklas, siekdamas puoselėti organizacijos įvaizdį ir gerinti palankią viešąją nuomonę.
 • rengia verbalinius ir vizualinius organizacijos informacinius produktus, planuoja ir organizuoja jų sklaidą įvairiais komunikacijos kanalais, atsižvelgdamas į skirtingus tikslinių auditorijų poreikius.
 • geba naudotis socialinių medijų priemonėmis organizacijos komunikacijos veikloje, palaikyti kontaktus su žiniasklaidos priemonėmis, kurdamas ir skleisdamas informacinius produktus bei skaitmeninį turinį.
 • geba taikyti skirtingas komunikacijos priemones, kūrybos metodus bei viešosios ir masinės komunikacijos technologijas, realizuodamas organizacijos komunikacijos tikslus globalioje aplinkoje.
Socialiniai gebėjimai
 • geba nuosekliai ir suprantamai perteikti informaciją apie organizacijos veiklą, bendraudamas ir bendradarbiaudamas su atitinkamos srities specialistais, su visuomene bei šalies ir užsienio partneriais lietuvių ir užsienio kalbomis.
 • geba dirbti komandoje, spręsdamas profesinės veiklos uždavinius, vadovaudamasis profesine etika ir  teisės normomis, prisiimdamas pilietinę bei socialinę atsakomybę.
Asmeniniai gebėjimai
 • geba kritiškai vertinti ir reflektuoti savo profesinę veiklą, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą.
 • geba vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą veiklą kintančioje aplinkoje.
 • geba savarankiškai priimti sprendimus, planuoti savo veiklą ir siekti tikslų, atskleisdamas lyderio savybes.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Specialybės užsienio I kalba
 • Bendravimo psichologija
 • Ekonomikos pagrindai
 • Informacijos ir komunikacijos technologijos
 • Informacijos teisė ir etika
 • Specialybės kalba
 • Statistika
 • Kūno kultūra
 • Grafinis dizainas
 • Organizacijos komunikacija (KD)
 • Rašymo stiliai ir technikos
 • Renginių organizavimas
 • Ryšiai su visuomene
 • Užsienio II kalba Anglų / Vokiečių / Rusų
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Kūrybinės industrijos
 • Viešųjų ryšių praktika
 • Viešųjų ryšių technologijos
 • Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (anglų kalba)
 • Filosofija / Sociologija
 • Žiniasklaidos diskursas / Verslo komunikacija III užsienio kalba (švedų / norvegų / ispanų)
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Specialybės užsienio I kalba
 • Dalykinė rašytinė komunikacija
 • Komunikacijos teorija
 • Rinkodara
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
  Vadyba
  Viešasis kalbėjimas
  Kūno kultūra
 • Komunikacijos auditas
 • Organizacijos komunikacinės aplinkos praktika
 • Strateginė komunikacija (KD)
 • Tarptautinė komunikacija
  Užsienio II kalba Anglų / Vokiečių / Rusų
 • Pokyčių komunikacija (lietuvių k. anglų k.) / Dalykinė užsienio III kalba (švedų / norvegų / ispanų)
 • Verslumas ir lyderystė / Kūrybinių projektų valdymas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Informacijos apsauga
 • Socialinės medijos (lietuvių k. / anglų k.) / Rašymo technikos III užsienio kalba (švedų / norvegų / ispanų)
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Bendravimo psichologija
 • Ekonomikos pagrindai
 • Informacijos ir komunikacijos technologijos
 • Informacijos teisė ir etika
 • Specialybės užsienio I kalba

 

 • Komunikacijos teorija
 • Rinkodara
 • Vadyba
 • Viešasis kalbėjimas
 • Ryšiai su visuomene
 • Užsienio II kalba (anglų / vokiečių / rusų)

 

 • Organizacijos komunikacinės aplinkos praktika
 • Strateginė komunikacija (KD)
 • Pokyčių komunikacija (lietuvių k. /  anglų k.) / Dalykinė III užsienio kalba) (švedų / norvegų / ispanų)
 • Filosofija / Sociologija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas

 

 • Informacijos apsauga
  Komunikacijos auditas
  Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.)
  Socialinės medijos (lietuvių k. / anglų k.) / Rašymo technikos III užsienio kalba (švedų / norvegų / ispanų)
  Verslumas ir lyderystė / Kūrybinių projektų valdymas
  Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Dalykinė rašytinė komunikacija
  Specialybės kalba
  Statistika
  Taikomųjų tyrimų metodologija
  Specialybės užsienio I kalba
 • Grafinis dizainas
  Organizacijos komunikacija (KD)
  Rašymo stiliai ir technikos
  Renginių organizavimas
  Užsienio II kalba ( anglų / vokiečių / rusų)
 • Kūrybinės industrijos
  Viešųjų ryšių praktika
  Viešųjų ryšių technologijos
  Žiniasklaidos diskursas / Verslo komunikacija III užsienio kalba ( (švedų / norvegų / ispanų)
  Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji praktika
  Baigiamasis darbas

Atgal